Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ve zkratce BOZP nebo často také jen bezpečnost práce – co si pod těmito pojmy vlastně představit? Je možná zajímavé, že české právní předpisy definici neuvádějí, přestože je povinností zaměstnavatele, BOZP pro své zaměstnance zajišťovat.

Často se dočtete nebo také uslyšíte, že BOZP je interdisciplinární = mezioborová. A skutečně je tomu tak. Pokud totiž vyjdeme z premisy, že hlavním cílem BOZP je ochrana životů a zdraví osob, pak logicky zjistíme, že se do BOZP musejí řadit obory, jako jsou:

  1. požární ochrana;
  2. hygiena práce;
  3. ergonomie;
  4. pracovní lékařství;
  5. bezpečnost strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí;
  6. problematika nebezpečných chemických látek a směsí;
  7. první pomoc;
  8. pracovní právo;
  9. některé další.

Zákoník práce na to jde obšírněji. Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost, zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika práce. A dále uvádí, co to je prevence rizik. A to následovně, cituji:

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Zákoník práce tedy zaměstnavatele při zajišťování BOZP nutí respektovat nejen právní předpisy, ale i ty ostatní. Mezi ostatní předpisy patří zejména technické normy, návody k obsluze, bezpečnostní listy apod. Definice ostatních předpisů je uvedena v § 349, Zákoníku práce.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – kdo ji musí řešit?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci není jen povinností zaměstnavatelů. Určité úkoly BOZP musejí řešit např. i samostatně výdělečně činné osoby, tzv. OSVČ. Další významné povinnosti BOZP jsou uloženy investorům staveb a to nejen při realizaci staveb, ale již při přípravě staveb.

A neřešit BOZP? Tak to se skutečně nemusí vyplatit…

Zcela na rovinu. Jsou firmy, které vykonávají velmi rizikové činnosti. Např. kovovýroba, nebezpečné stroje, svařování, manipulace s velmi těžkými a rozměrnými díly apod. A BOZP neřeší. Vůbec. A fungují klidně i 20 let bez problémů. Proč? Protože náhoda tomu tak chtěla. Za celých 20 let se totiž ve firmě nestal jediný vážnější pracovní úraz, za celých 20 let do firmy nepřišla kontrola inspektorátu práce, hygieny a ani hasičů. Celkem běžný stav. Úrazy statisticky zkrátka nepostihnou každého zaměstnavatele a kontrolorů, resp. kontrol, je málo.

Ale. Taková idilka se může z minuty na minutu, hodiny na hodinu, ze dne na den změnit v noční můru pro zaměstnavatele a všechny vedoucí zaměstnance.

Stačí jeden vážnější pracovní úraz. Dojde k šetření. Dojde k ukládání sankcí. Dojde k náhradě a vymáhání škody ze stran zdravotních pojišťoven. A může dojít i na trestní odpovědnost a odnětí svobody!

Ročně se v ČR stane více než 100 smrtelných pracovních úrazů! A desítky tisíc pracovních úrazů s pracovní neschopností zaměstnance.

Kdo bezpečnost a ochranu zdraví při práci zajišťuje?

Stále spousta zaměstnavatelů se domnívám, že zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není jejich povinností, ale povinností bezpečnostního technika. To ale rozhodně není pravda!

Z výše uvedeného jasně plyne, že dle zákoníku práce zajišťuje BOZP s ohledem na rizika právě zaměstnavatel. Zákoník práce dále uvádí velmi důležité a v praxi často přehlížené ustanovení, cituji:

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci tedy v prvé řadě musejí zajišťovat sami zaměstnavatelé a to zejména prostřednictvím jejich vedoucích zaměstnanců.

Bezpečnostní technik je označení pro osobu odborně způsobilou k zajišťování úkolů prevence rizik při báňské činnosti nebo ve Slovenské republice. Ve skutečnosti jde zpravidla o “lidové” označení osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Právní pojem je ale tak krkolomný, že si jej nikdo pořádně nepamatuje. Proto je stále zakotveno ono zjednodušení: “bezepčnostní technik”, “bezpečák” nebo dnes prostě ve zkratce OZO či OZO BOZP.

Každopádně tato osoba by neměla být tou výkonnou, která BOZP zajišťuje. Ve skutečnosti by mělo jít o řekněme “poradní orgán” zaměstnavatele a vedoucích zaměstnanců.

I proto nemá OZO BOZP zákonem stanoveny téměř žádné povinnosti. Jde zkrátka o odborníka, který u zaměstnavatele dohlíží na to, aby úkoly prevence rizik byly řádně plněny a zajišťovány.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – co si o ní myslíte?

Podělte se o své názory na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Napište do komentářů, jak na vašem pracovišti BOZP funguje. Jak ji vnímáte? Přináší vám něco? Nebo vám jen komplikuje život?

Můžete se také podívat, jak by to na pracovištích určitě vypadat nemělo https://bozpforum.cz/kategorie/informace/

ZANECHAT KOMENTÁŘ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno