Požární kniha patří mezi druhy dokumentace požární ochrany, které je nutno vést v návaznosti na ustanovení § 15, zákona o požární ochraně.

Náležitosti požární knihy potom upravuje § 37, vyhlášky o požární prevenci.

Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany, např. o

  • provedených preventivních požárních prohlídkách,
  • školení zaměstnanců a osob uvedených v odst. (4) a (5), § 23 (tj., pro osoby pověřené zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době a osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob provozujících činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, nebo které s těmito činnostmi přicházejí do styku),
  • odborné přípravě preventivních požárních hlídek,
  • odborné přípravě preventistů požární ochrany,
  • vzniklých požárech,
  • uskutečnění cvičného požárního poplachu a
  • kontrole dokumentace požární ochrany.

Požární kniha slouží také k záznamům o kontrole, údržbě nebo opravě požárně bezpečnostního zařízení a věcných prostředků požární ochrany. Záznam v požární knize o kontrole a údržbě požárně bezpečnostních zařízení je platným dokladem podle odst. (3), § 7, není-li touto vyhláškou nebo průvodní dokumentací výrobce stanoveno jinak.

Počet požárních knih a určení, pro který objekt nebo zařízení slouží, stanoví právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba (např. v dokumentaci: “Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany”).

Odborná příprava preventistů požární ochrany obsahuje seznámení se způsobem vedení požární knihy nebo jiného prokazatelného vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách.

Provedení preventivní požární prohlídky se dokládá záznamem do požární knihy, popřípadě jiným prokazatelným způsobem.

Je nutno i v dnešní době stále vést klasickou, tištěnou požární knihu?

Spousta provozovatelů a rovněž odborně způsobilých osob v požární ochraně, od vedení klasické, tištěné požární knihy pomalu ustupuje. Namísto toho vede knihu ve formě “požárního šanonu.” To znamená, že všechny potřebná záznamy a doklady se vkládají jako vytištěné, autorizované listy do šanonu, v hierarchii, jak jdou za sebou nebo tematicky dělené.

Dnes, díky přenosným počítačům a Wi-Fi připojení navíc není žádným problémem, po provedení preventivní činnosti si ihned sednout a vytvořit digitální záznam.

Požární šanon je velmi přehledný, snadno čitelný a dobře se s ním pracuje.

Jaké jsou výhody vedení požární knihy ve formě šanonu, oproti tištěné, vázané podobě?

Nespornou a zásadní výhodou je čas. Času má dnes téměř každý málo. Proč zbytečně trávit čas nad prováděním ručního záznamu do požární knihy, když stejně vznikne i digitální záznam – např. doklad o kontrole provozuschopnosti?

Některé záznamy, např. o provedených preventivních požárních prohlídkách, mohou obsahovat až několik stran A4 – dokonce i desítek stran plných informací a zjištěných skutečností. Přípravě takového záznamu je nutno věnovat dostatečnou pozornost. Často je vhodné, záznam doplnit o pořízené fotografie. To zkrátka u ručního zápisu úplně dobře nejde. Digitální záznam má navíc obrovskou výhodu i v tom, že jej lze snadno rozeslat více osobám, vtisknout v počtu, dle potřeby a celkově s ním lépe operovat. Nespornou výhodou, kterou je nutno zmínit, je také snadná čitelnost digitálního záznamu na rozdíl od některých ručně psaných záznamů v tištěných vázaných požárních knihách.

V případě ručního zápisu požární prohlídky do vázané požární knihy se navíc velmi často ukazuje, že takový záznam sklouzne do ryze formální úrovně. To znamená, že záznam je jen velmi krátký a záměrně ignoruje některé závady. Velmi častá je následující podoba záznamu:

“Byla provedena preventivní požární prohlídka všech pracovišť dle seznamu v této PO knize. Bez závad.”

Přitom na pracovišti očividně je požárních závad více než dost.

Požární kniha – jsou i nějaké další způsoby jejího vedení?

V dnešní době přichází v úvahu i možnost plně digitální požární knihy. Proč ne? V moderních firmách se již objevují systémy, kdy osoba, provádějící činnost, po jejím ukončení si na PC nebo jiném chytrém zařízení, otevře formulář pro záznam do požární knihy, vepíše všechny náležitosti a po odeslání záznamu, se tento ihned propíše do digitální požární knihy.

Výsledek je stále stejný. Jde jen o čas, přehlednost a v neposlední řadě také o životní prostředí – zda zbytečně tisknout tuny papírů či nikoliv. Nakonec stejně záleží na poctivosti kontrolujícího, kolik si dá se záznamem práce.

A co vy? Vítězí u vás klasická požární kniha nebo její moderní podoby?

Vedete klasickou, vázanou knihu? A zapisujete do ní poctivě vše, co je výše v požadavcích uvedeno? Nebo již máte požární knihu formou “požárního šanonu?” Případně ji vedete úplně jiným způsobem?

ZANECHAT KOMENTÁŘ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno