Chemické látky na pracovišti pomáhají jak při výrobě, tak i při pomocných činnostech, jako je zejména úklid. Z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), nás ale zajímá jen skupina tzv. nebezpečných chemických látek a směsí, ve zkratce často označovaná jako NCHLaS.

Ale aby to nebylo tak jednoduché, pojem nebezpečná chemická látka a směs je ryze českým pojmem, po zrušené zákona o chemických látkách již přežitý, se kterým operuje zejména zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Evropské právo a legislativa, konkrétně potom Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí (ve zkratce známo jako CLP), mluví o chemických látkách a směsích, které jsou zařazeny do některé ze tříd nebezpečnosti.

Třídou nebezpečnosti“ je povaha fyzikální nebezpečnosti, nebezpečnosti pro zdraví či nebezpečnosti pro životní prostředí.

Chemické látky – jejich dělení do tříd nebezpečnosti

Nařízení CLP rozlišuje níže uvedené třídy nebezpečnosti chemických látek.

Fyzikální nebezpečnost

 • výbušniny;
 • hořlavé plyny (včetně chemicky nestálých plynů);
 • aerosoly (dřív hořlavé aerosoly);
 • oxidující plyny;
 • plyny pod tlakem;
 • hořlavé kapaliny;
 • hořlavé tuhé látky;
 • samovolně se rozkládající látky·a směsi;
 • samovzápalné kapaliny;
 • samozápalné tuhé látky;
 • samozahřívající se látky a směsi;
 • látky, které při kontaktu s vodou uvolňují hořlavé plyny;
 • oxidující kapaliny;
 • oxidující tuhé látky;
 • organické peroxidy;
 • látky a směsi korozivní pro kovy.

Nebezpečnost pro zdraví

 • akutní toxicita;
 • žíravost / dráždivost pro kůži;
 • vážné poškození očí / podráždění očí;
 • senzibilizace kůže nebo dýchacích cest;
 • mutagenita v zárodečných buňkách;
 • karcinogenita;
 • toxicita·pro reprodukci;
 • specifická toxicita pro cílové orgány – jednorázová expozice;
 • specifická toxicita pro cílové orgány – opakovaná expozice;
 • nebezpečnost při vdechnutí.

Nebezpečnost pro životní prostředí

 • nebezpečnosti pro vodní prostředí.

Doplňková třída nebezpečnosti

 • nebezpečnost pro ozonovou vrstvu

Jak poznat, že jde o nebezpečnou chemickou látku nebo směs?

Pomineme-li situace, kdy se o nebezpečnosti konkrétní látky nebo směsi přesvědčí zaměstnanec sám, doslova na vlastní kůži, existuje v zásadě jediný způsob – informace poskytnuté výrobcem nebo dovozcem konkrétní chemické látky nebo směsi.

V praxi to neznamená, že byste kvůli každé látce museli kontaktovat výrobce a vyzvídat od něj informace o nebezpečnosti.

Ve stručnosti, každý výrobce resp. dovozce látek na trh EU má povinnost, nebezpečné vlastnosti vyráběných látek a směsí zjišťovat, hodnotit a látky dle tohoto hodnocení případně zařadit do tříd nebezpečnosti. Ke každé nebezpečné chemické látce musí být vytvořen tzv. bezpečnostní list. Což je průvodní dokument látky, ve kterém jsou uvedeny všechny potřebné informace ohledně nebezpečnosti. Navíc nebezpečné chemické látky a směsi, musejí být v bezpečných obalech a tyto musejí být označeny etiketou obsahující mimo jiné informace o nebezpečnosti.

A kouzlo spočívá v tom, že bezpečnostní list vám dodavatel látky, nejčastěji tedy prodejce, má povinnost k zakoupené látce dodat.

Navíc tu máme ještě ony originální obaly. Na obalech musejí být uvedeny, mimo jiné, i výstražné symboly nebezpečnosti.

Z výše uvedeného tedy plyne, že již při nákupu jasně víte, zda kupujete nebezpečnou látku nebo směs. A pokud jde již o látku, kterou na pracovišti nějakou dobu používáte, informaci o nebezpečnosti zjistíte z originálního obalu.

Jaké informace obsahuje bezpečnostní list chemické látky?

Bezpečnostní list je jakousi obdobou např. návodu k obsluze zařízení. Zjistíme z něj nejen informace o tom, jak je látka nebezpečné, ale i informace o zacházení s látkou. Bezpečnostní list konkrétně obsahuje následující:

 1. identifikace látky a společnosti/podniku;
 2. identifikace nebezpečnosti;
 3. složení/informace o složkách;
 4. pokyny pro první pomoc;
 5. opatření pro hašení požáru;
 6. opatření v případě náhodného úniku;
 7. zacházení a skladování;
 8. omezování expozice/osobní ochranné prostředky;
 9. fyzikální a chemické vlastnosti;
 10. stálost a reaktivita;
 11. toxikologické informace;
 12. ekologické informace;
 13. pokyny pro odstraňování;
 14. informace pro přepravu;
 15. informace o předpisech;
 16. další informace.

Bohužel v praxi se lze velmi často setkat se situací, kdy je bezpečnostní list vytvoře a dodáván i k látkám, které nejsou zařazeny do žádné ze tříd nebezpečnosti – resp. k „bezpečným látkám.“ Nelze tedy aplikovat praxi, že každá chemická látka s bezpečnostním listem je látkou nebezpečnou. Je nutno do bezpečnostního listu nahlédnout a podívat se do druhé kapitoly: „Identifikace nebezpečnosti.“

Jak správně vést bezpečnostní listy chemických látek?

Pro zaměstnavatele je velmi důležité, aby ke všem nebezpečným chemickým látkám a směsím, měl k dispozici jejich bezpečnostní listy.

S obsahem bezpečnostního listu je nutno seznámit všechny zaměstnance, kteří s konkrétní látkou nakládají. Ideální je, pokud tito zaměstnanci mají bezpečnostní list kdykoliv k dispozici přímo na pracovišti, kde se látka nachází. Jelikož nebezpečných chemických látek mohou být na pracovištích stovky a někdy i tisíce, může být i v bezpečnostních listech poměrně velký zmatek. Většina prodejců ale dnes nemá problém, bezpečnostní list dodat v elektronické podobě. Pak už je jen na kreativitě zaměstnavatele, jak přehlednou databázi bezpečnostních listů vytvoří.

Musí být bezpečnostní list v českém jazyce?

Ano, musí. Dle nařízení REACH musí být bezpečnostní list v jazyce toho státu, kde je konkrétní látka uváděna na trh. Pokud vám bude bezpečnostní list dodán v jiném, než českém jazyce, žádejte u dodavatele nápravu. Té je často velmi problematické dosáhnout a tak nezbude, než si nechat bezpečnostní list přeložit. Ideální je certifikovaný překlad.

Co musí být uvedeno na obale nebezpečné chemické látky?

Na etiketě musí být, řekněme, nejpodstatnější informace z bezpečnostního listu. Etiketa nebezpečné chemické látky nebo směsi musí obsahovat:

 • jméno, adresa a telefonní číslo dodavatele chemického výrobku;
 • jmenovitě množství nebezpečné látky v balení, pokud není dáno jinak;
 • označení produktu;
 • CLP/GHS piktogramy nebezpečí;
 • signální slova;
 • upozornění na nebezpečí;
 • bezpečnostní upozornění;
 • doplňující informace.

Výše uvedený výčet není zcela striktní. Může se lišit pro konkrétní třídu nebezpečnosti a konkrétní látku. Ale většinou je v praxi respektován kompletní obsah.

CLP/GHS piktogramy nebezpečí na obalech chemických látek

Pro lepší a rychlejší přehlednost, musejí být obaly nebezpečných chemických látek a směsí označeny piktogramy. Tyto by měly být snadno pochopitelné na první pohled a to i pro osoby, které neumí číst nebo neznají daný jazyk.

Kromě níže uvedených symbolů existuje ještě symbol otazníku, pro označení látek s jinými nebezpečnými vlastnostmi.

GHS symboly

Jak s nebezpečnými chemickými látkami nakládat?

Co to je nakládání s látkami, je upraveno v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v účinném znění a to následovně:

„Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je jejich výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava.“

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je každý povinen

 • chránit zdraví fyzických osob
 • chránit životní prostředí
 • řídit se
  • výstražnými symboly nebezpečnosti,
  • standardními větami označujícími specifickou rizikovost a nebezpečnost a
  • standardními pokyny pro bezpečné zacházení podle chemického zákona.

Standardní věty označující specifickou rizikovost

Dříve tzv. R (= rizikové) věty, dnes H (= hazard) výroky.

Jde o číselné kódy, které označují rizikovost látky. Např. H310 označuje látku, která může při styku s kůži způsobit smrt.

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení

Dříve tzv. S (= skladovací) věty, dnes P (= packing) výroky.

Fungují obdobně, jako H výroky. Jde o číselný kód, který označuje způsob zacházení s látkou. Např. P232 označuje látku, kterou je nutno chránit před vlhkem.

H výroky i P výroky mají zjednodušit, zpřehlednit a usnadnit orientaci při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Na obalech látek jsou uvedeny včetně slovního vyjádření. Tj. neuvádí se pouze číselný kód, ale i významový text.

Chemické látky vysoce toxické a zvláštní požadavky pro nakládání s nimi

Nikdo nesmí nabízet, darovat, prodávat ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat látky a směsi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 (dále jen „nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické“) jiným osobám, nejsou-li tyto osoby oprávněny k nakládání s nimi.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými směsmi mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou.

Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými směsmi může vykonávat i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně způsobilá prokazatelně zaškolila.

Opakované proškolení se provádí nejméně jedenkrát za 2 roky. O školení a proškolení musí být pořízen písemný záznam, který je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna uchovávat po dobu 3 let.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny skladovat nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické v prostorách, které jsou uzamykatelné, zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob.

Při skladování musí být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení uskladněných chemických látek a chemických směsí a zabráněno jejich pronikání do životního prostředí a ohrožení zdraví fyzických osob.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, jsou povinny vést evidenci těchto chemických látek a chemických směsí.

Evidence se vede pro každou nebezpečnou chemickou látku a chemickou směs odděleně a evidenční záznamy musí obsahovat údaje o přijatém a vydaném množství, stavu zásob a jméno a příjmení osoby (název nebo firmu), které byly vydány. Evidenční záznamy se uchovávají nejméně po dobu 5 let po dosažení nulového stavu zásob nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi.

Chemické látky a omezení pro mladistvé zaměstnance

Nikdo nesmí nabízet, darovat, prodávat ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat pro fyzickou osobu mladší 18 let nebo osobu, jejíž svéprávnost byla soudem omezena, nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako

 • látky a směsi, které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 (dále jen „nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako toxické“),
 • látky a směsi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 (dále jen „nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické“)
 • látky a směsi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314 (dále jen „nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako žíravé“).

Písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako

 • vysoce toxické,
 • toxické,
 • žíravé,
 • karcinogenní kategorie 1 nebo 2,
 • mutagenní kategorie 1 nebo 2,
 • toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 a

dále látkami a směsmi, které mají přiřazenu kategorii nebo kategorie nebezpečnosti

 • karcinogenita kategorie 1A nebo 1B,
 • mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a
 • toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B,

písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi.

Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech látek a směsí uvedených ve větě první, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě.

Text pravidel je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti.

Chemické látky a další požadavky na bezpečnost práce s nimi

Dle zákona o prevenci závažných havárií, provozovatel nebo uživatel objektu

 1. zpracuje seznam, ve kterém uvede druh, množství, klasifikaci a fyzikální formu všech nebezpečných látek umístěných v objektu (dále jen „seznam“),
 2. na základě seznamu provede součet poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu a
 3. na základě seznamu a součtu poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu zpracuje protokol o nezařazení nebo navrhne zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B.

Znát nebezpečné chemické látky a směsi, se kterými je na pracovištích nakládáno, je také velmi podstatné z hlediska ochrany zvlášť ohrožených skupin zaměstnanců. Do těchto patří především:

 • těhotné zaměstnankyně;
 • zaměstnankyně, které kojí;
 • zaměstnankyně – matky do konce devátého měsíce po porodu;
 • mladiství zaměstnanci.

Podrobnosti a zakázané práce upravuje vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích, v účinném znění.

Pokud jde o silniční, železniční nebo leteckou přepravu nebezpečných chemických látek a směsí, pak jde o velmi náročné disciplíny, z nichž každá je upravena vlastními právními předpisy na úrovni Evropské unie. V případě tohoto způsobu nakládání nelze jinak, než doporučit kontaktovat odborníka na danou problematiku.

Odebírat
Upozornit na
guest
7 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
Dominik Halla

Velmi pěkně sepsaný a přehledný článek týkající se problematiky „bezpečnosti chemických látek a směsí“. Díky za něj.

Monika Jakubčíková

Zdravím,
jen malá výtka k S větám a P větám.
S věta z anglického Safety advice a P věta = Precautionary statements. Čili prevence, ne skladování.

Jinak OK.

Tereza

klidně můžu napsat pokračování na téma vysoce toxické 😀

Tereza

ještě ne, nejsem Hujer 😀