Povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, je opravdu hodně. Přesto je pár povinností, které platí téměř pro všechna běžná pracoviště, v nichž se dělají nejčastěji chyby a které inspektoři také často píší do kontrolních protokolů jako závady a ukládají za ně sankce. Tento článek si klade za cíl, s těmito běžnými závadami BOZP a PO na pracovišti, vás stručně seznámit a dát vám tak šanci, vyvarovat se jim.

Nejčastější závady BOZP a PO na pracovištích

Níže budou uvedeny a popsány nejčastější závady BOZP a PO na pracovištích, se kterými se lze setkat snad v rámci každého oboru podnikání. Pohlídejte si, aby se na vašem pracovišti nevyskytovaly.

Uzávěry energií

Všechny uzávěry energií, tedy především hlavní uzávěr vody a plynu a dále hlavní vypínač elektřiny, musejí být

Hlavní uzávěr vody zatarasený materiálem
Hlavní uzávěr vody zatarasený materiálem
 • trvale přístupné pro všechny osoby na pracovišti;
 • dostatečně označené příslušnými tabulkami a značkami (ne jen pouze místo, kde je uzávěr umístěn, ale pokud je to nutné a vhodné, tak i cesta k tomuto místu);
 • funkční!

Schopnost rychlého použití uzávěrů energií může hrát zásadní roli ve výši škod, při případné mimořádné události.

Relevantní právní předpisy:

Otevřený elektrický rozváděč

Skříně elektrických rozvodných zařízení musejí být za běžného provozu spolehlivě uzavřeny. Přesto jde velmi často na pracovištích vidět pravý opak. Ať už jde o malý moderní rozvaděč nebo velké starší rozvodné zařízení, ujistěte se, že jsou dveře či dvířka uzavřeny.

Hasící přístroje

Pracoviště musí být vybaveno hasícími přístroji. Druh a počet zjistíte v projektové dokumentaci. Pokud ji nemáte, tak výpočtem. Pokud nevíte, jak počet spočítat, pak můžete provizorně, orientačně, vybavit pracoviště hasícími přístroji práškovými, s náplní 6 kg a to v počtu na každých započatých 200 m2 1 ks přístroje. Pokud máte dvě místnosti, které nejsou vzájemně propojené, např. jsou přístupné pouze z vnějšku objektu a každá má jen 50 m2, pak musí být přístroj v každé z nich.

Hasící přístroje musejí být spolehlivě zajištěny proti pádu a převržení. Ideálně zavěšeny na věšáku, který se k nim dodává.

Rukojeť hasícího přístroje nesmí být výše, než 150 cm. Ideální ale je, aby byl hasící přístroj co nejblíže zemi, pro snadné sundání.

Zatarasený přenosný hasící přístroj jízdním kolem
Zatarasený přenosný hasící přístroj jízdním kolem

Hasící přístroj musí být označen požární tabulkou. Ta může být i ve vyšších místech nad přístrojem, aby bylo místo umístění viditelné i z dálky. Tabulka může být také mimo umístění přístroje a doplněna směrovou šipkou.

Přístroje musejí být funkční, kontrolované nejméně 1 x ročně, s platným štítkem. Hasící přístroje musejí být trvale volné a přístupné.

Lékárnička první pomoci

Pro pracoviště a zaměstnance musí být k dispozici lékárnička první pomoci. Nestačí autolékárnička, nestačí ani lékárnička z obchodu, koupená jako pracovní. Obsah lékárničky musíte mít dohodnutý ve spolupráci s vaším smluvním, firemním lékařem.

Lékárnička musí být trvale a rychle dostupná a označená příslušnou tabulkou. Pokud máte lékárničku ve skříni, tabulkou označte i tuto skříň.

Lékárnička první pomoci - tabulka pro označení
Lékárnička první pomoci – tabulka pro označení

Nepřístupné prvky BOZP a PO na pracovišti

Všechny prvky, která mají význam v požární ochraně nebo bezpečnosti práce, musejí být trvale volné a přístupné. Hasící přístroje, požární hydranty, únikové cesty a nouzové východy, uzávěry energií, lékárnička první pomoci apod.

To znamená, že před nimi nesmí být reklamní předměty, židle, stoly a tak podobně.

Únikové cesty a nouzové východy

Zatarasený nouzový východ ze skladu
Zatarasený nouzový východ ze skladu

Únikové cesty a nouzové východy musejí být řádně označeny. Pro značení se používá fotoluminiscenční únikové značení. Toto značení se umísťuje na podlahu nebo co nejblíže jejímu povrchu. Ne nad dveře. Ne do výšky očí. Ne ke stropu!

Pokud chcete, aby byl např. nouzový východ viditelný i z dálky, použijte dvojí označení. Jedno na zem a druhé např. nad dveře. To nad dveřmi již nemusí být ve fotoluminiscenčním provedení, čímž můžete i ušetřit.

Fotoluminiscenční únikové tabulky nelze nahradit nouzovým osvětlením.

Z každého místa pracoviště musí být patrné, kterým směrem v případě potřeby unikat! Toto je velmi důležité. Raději tabulek a směrových šipek přikupte, než aby někde chyběly. Ideální je značení na podlaze. Jasně označeny musejí být i všechny nouzové východy.

Bezpečnostní a požární tabulky a značení

Vše, co je z hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany na pracovišti důležité, musí být označeno tabulkou. Zejména tedy:

Poškozená úniková tabulka
Poškozená úniková tabulka
 • zákaz kouření a manipulace s otevřeným plamenem;
 • zákaz hašení vodou a pěnovými přístroji;
 • zákaz vstupu nepovolaným osobám;
 • hlavní uzávěry energií;
 • únikové cesty;
 • nouzové východy;
 • hasící přístroje;
 • požární hydranty;
 • tlačítkové hlásiče požáru;
 • požární telefon (telefon, kterým se mohou osoby dovolat na hasiče);
 • lékárnička první pomoci.

Projděte si nabídku specializovaného obchodu s bezpečnostními tabulkami. Pokud vás něco trkne do očí, raději zakupte a na pracovišti označte.

Čísla tísňového volání

Na každém pracovišti musejí být viditelně zveřejněno číslo tísňového volání:

 • Hasičský záchranný sbor ČR: 150 nebo
 • telefonní číslo na místní ohlašovnu požárů, pokud se zřizuje.

Dále je vhodné zveřejnit rovněž další čísla tísňového volání:

 • Zdravotnická záchranná služba: 155;
 • Policie ČR: 158;
 • Jednotné evropské číslo tísňového volání 112;
 • další čísla, dle potřeby (doporučují se havarijní služby pro vodu, plyn a elektřinu a dále, pokud např. prodáváte jedovaté hady, tak i číslo na toxikologické středisko).

Riziko pádu a pádu z výšky nebo do hloubky

Osoby na pracovišti nesmějí být vystaveny riziku pádu z výšky nebo do hloubky.

Cokoliv na 0,5 m je problém, který musíte řešit. Pokud někde vzniká úrovňový schod o výšce více, než 0,5 m, musíte buď zamezit osobám, aby se k němu přiblížily nebo zřídit např. ochranné zábradlí či jinou konstrukci, která zabrání pádu.

Pochozí rampa s nedostatečnou ochrannou proti pádu
Pochozí rampa s nedostatečnou ochrannou proti pádu

Rovněž nepřípustné jsou nebezpečné otvory v podlaze. Za nebezpečný se považuje takový otvor, který je ve všech směrech větší, než 25 cm. Takové otvory je nutno zakrýt nebo ohradit. V případě závad, praskliny, výmoly apod. je nutno je opravit.

Pohlídejte si rovněž všechny překážky, o které mohou osoby zakopnout. Předvídejte. Odstraňte je. Pokud to nelze, tak je ohraďte, resp. zamezte přístupu osob k nim a pokud nelze ani toto, tak je alespoň výrazně označte.

Sklady

Pokud máte sklad, pak je ve skladu nutno označit maximální dovolené zatížení podlahy a to v kg/m2 .

Schodiště

Schodiště musejí být v řádném stavu. Žádné oblé, vykousané hrany.

V provozních a skladovacích budovách musí být první a poslední schod každého schodišťového ramene výrazně odlišen od ostatních a to jak při výstupu, tak i sestupu. Ideální je využít bezpečnostního žluto-černého šrafování. Zcela ideální je, takto označit všechna schodiště, ve všech budovách.

Každé schodiště musí být madlem pro přidržení se. Madlo musí být pevné, neuvolněné.

Vrata

Pokud máte na pracovišti klasické, dvoukřídlé vrata, pak u nich musí být možnost aretace v otevřené poloze. Např. západkou, háčkem apod.

Pokud máte zdvižná vrata, pak tato musejí být na spodní hraně z rubové i lícová části označena žlutočerným šrafováním. Zdvižná vrata je nutno nejméně 1 x ročně kontrolovat a mít o kontrole doklady.

Regály a žebříky

Regály i žebříky musejí být v řádném stavu. Nejméně 1 x ročně je musíte kontrolovat.

Každý regál musí být označen štítkem, kde musí být uvedeno, přesně následující:

 • největší nosnosti buňky + hodnota;
 • nejvyššího počtu buněk ve sloupci + hodnota.
Přetížený regál s prohnutými policemi
Přetížený regál s prohnutými policemi

Dále je vhodné, každý regál i žebřík označit evidenčním číslem a toto pak uvádět v kontrolním protokole.

Regály nesmí být přetížené. U žebříků a schůdků si pohlídejte jejich stav, zejména potom různé promáčkliny a zda nechybí bezpečnostní, zpravidla plastové koncovky proti uklouznutí.

Osvětlení

Osvětlení musejí být v řádném stavu. častým problémem jsou klasická zářivková tělesa, u nichž se časem rozpadne kryt. V praxi ale není možné provozovat takové zářivkové těleso bez ochranného krytu nebo s poškozeným krytem.

Elektrická zařízení

Častým rizikem na pracovištích jsou uvolněná elektrická zařízení – ať už jde o elektrické zásuvky nebo vypínače. V praxi se lze často setkat např. i s neizolovanými vodiči, které trčí jen tak ze zdi či stropu, např. o demontovaném osvětlení.

Elektrické instalace musejí být spolehlivě pevné a vždy provedeny tak, aby se nemohly stát zdrojem úrazu!

Jak jste na tom se závadami BOZP a PO na pracovišti vy?

Poznáváte své pracoviště v popisech výše? Nebo patříte mezi zodpovědné podnikatele? Napadají vás další, časté závady BOZP a PO na pracovišti? Podělte se o ně v komentářích.

7 KOMENTÁŘŮ

 1. Dekuji za oekny souhrn, jen se zeptam ohledne cedulek oznacujici hasici pristeoje, na zaklade ktereho predpisu je podle Vas nutne je instalovat ke kazdemu hasicimu prustroji, jak v textu uvadite? Dekuji

 2. Pouze dodatek, přenosné haiscí přístroje se správně označují „pouze“ tehdy, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách). Pak se použije příslušná požární značka, umístěná na viditelném místě.

   • vyhl. 246/2001
    § 3
    Umístění hasicích přístrojů

    (2) ……. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka9) umístěná na viditelném místě.

    Je pravda, že zákon (odkaz úplně nahoře) to říká jasně a vyšší bere 🙂 ale ještě jsem neslyšel (neříkám, že to tak někde nenastalo), že by někde na přehledném místě hasiči při kontrole řešili, že tam není značka…
    na nějakém školení (už neřeknu jaké přesně a kdo to říkal) bylo řečeno, že v těch přehledných úsecích, kdy je PHP jasně vidět, je právě to PHP zároveň značením (když to řeknu zjednodušeně)

 3. Dobrý večer,
  Mám dotaz k zdvižným vratům. Kontrolu mi musí udělat specializovaná firma nebo může pověřený zaměstnanec. Pokud by kontrolu mohl provést zaměstnanec co musí takový doklad o kontrole obsahovat za náležitosti.

  • Dobrý den, dobrý dotaz.
   1) Dobré je nezapomínat, že spousta zdvižných vrat je elektrickým zařízením, na kterém musí probíhat revize (kontrole) prostřednictvím revizního technika elektrických zařízení.

   2) Kontrolu bezpečného provozu zdvižných vrat může provést „kdokoliv“, avšak vždy v souladu s návodem výrobce (pokud návod nemáte, dle zaměstnavatelem vypracovaného místního provozního bezpečnostního předpisu). Doklad o takové kontrole obecně nemá předepsaná náležitosti (pokud tak výrobce nestanoví v návodu).

   Vhodné je, aby doklad obsahoval
   – jasnou identifikaci vrat (např. evidenční číslo),
   – identifikaci osoby, která vrata kontrolovala,
   – provedené kontrolní a servisní úkony,
   – zjištěné závady,
   – návrh opatření k odstranění závad,
   – osobu, která závady odstraní,
   – termín, do kdy budou závady odstraněny,
   – opatření, která se přijmou do doby odstranění závad,
   – záznam o odstranění závad.

   Zdvižná vrata mají určité mechanické pojišťovací prvky. Je nutné, aby osoba, která vrata kontroluje, dobře znala jejich funkci a princip. Na druhou stranu věřím, že každý schopnější údržbář toto zvládne.

ZANECHAT KOMENTÁŘ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno