O vyhledávání a vyhodnocení rizik a o přijatých opatřeních je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci. Místní provozní bezpečnostní předpis, ve zkratce často označován jako MPBP, může být součástí této dokumentace. Tento článek osvětlí, které místní provozní bezpečnostní předpisy musí zaměstnavatel zpracovat povinně, na základě požadavků právních předpisů.

Místní provozní bezpečnostní předpis k provozu strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Povinnost vypracovat místní provozní bezpečnostní předpis a vůbec i jeho definice, vyplývají z nařízení vlády č. 378/2001 Sb., v účinném znění, které se vztahuje na provoz strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, dále uváděných jen jako „zařízení.“

Byť do jisté míry má povinnost plynoucí z nařízení vlády smysl a opodstatnění, dost možná jde o jednu z nejvíce byrokratických povinností v oblasti BOZP vůbec.

Nařízení vlády nejprve ve svém úvodu definuje, co to je místní provozní bezpečnostní předpis: „místním provozním bezpečnostním předpisem se rozumí předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele.“

Následně, právě v § 4, jsou stanoveny dvě podmínky, ze kterých plyne, kdy je nutno MPBP zpracovat:

 1. Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.
 2. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Nařízení vlády rovněž definuje průvodní dokumentaci a to následovně: „průvodní dokumentací se rozumí soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení.“

Z výše uvedeného plyne, že MPBP dle NV. č. 378/2001 Sb., úz musíte vypracovat vždy, pokud:

 • nemáte k dispozici průvodní dokumentaci výrobce zařízení;
 • neznáte výrobce zařízení, který by vám průvodní dokumentaci dodal nebo sdělil požadavky na rozsah kontrol zařízení;
 • máte k dispozici průvodní dokumentaci zařízení, ale tato neobsahuje požadavky na provádění kontrol zařízení.
 • na provádění kontrol zařízení nejsou kladeny zvláštní požadavky jinými právními předpisy nebo technickými normami.

Z výše uvedeného lze dále vyvodit, že místní provozní bezpečnostní předpis musí obsahovat:

 • pracovní technologické postupy pro používání zařízení;
 • pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele;
 • požadavky na provedení kontroly zařízení před uvedením do provozu;
 • požadavky na provádění následných kontrol zařízení v periodách maximálně 1 x 12 měsíců.

A proč bylo v úvodu kapitoly zmíněno, že jde dost možná o nejvíce byrokratické ustanovení BOZP? Protože je nutno si uvědomit, jaký je rozsah nařízení vlády. Toto se totiž vztahuje na všechny:

 • stroje (vrtačka, soustruh, CNC, motorový manipulační vozík, bagr apod.);
 • technická zařízení (elektrorozvodna, vodárna, ČOV, jeřáb apod.);
 • přístroje (např. tlakoměr, teploměr, vodováha, hodiny a dále např. elektrické spotřebiče, jako je TV, projektor, PC, tiskárna apod.);
 • nářadí (kladivo, šroubovák, motorová pila, pneumatické nářadí apod.).

Máte zpracovaný místní provozní bezpečnostní předpis na kladivo? Nebo na nůžky? Případně na tiskárnu? Že ne? Pak si myslím s tou byrokracií už rozumíme.

V praxi a i v případě kontrol prováděních oblastním inspektorátem práce, se naštěstí místní provozní bezpečnostní předpisy řeší spíše až u těch opravdu rizikovějších zařízení.

Místní provozní bezpečnostní předpis pro zařízení pro plynulou dopravu nákladů

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., úz dále ve své příloze č. 4 ukládá povinnost vypracovat MPBP pro zařízení pro plynulou dopravu materiálů. Těmito zařízeními jsou např. pásové, šnekové nebo i jiné dopravníky, pneumatické dopravní systémy apod.

V místním provozním bezpečnostním předpise zaměstnavatel uvede:

 • zaměstnance oprávněné k používání zařízení a k vedení evidenční knihy o používání zařízení a počtu provozních hodin,
 • termíny, rozsah a způsob provádění kontrol zařízení,
 • technologický postup pro používání zařízení, včetně úkonů a činností, které jsou zakázány,
 • opatření k zajištění bezpečnosti práce ve škodlivém prostředí při zjištění výskytu nebezpečných látek a na ochranu proti výbojům statické elektřiny.

Místní provozní bezpečnostní předpis pro stabilní skladovací zařízení sypkých hmot

V příloze č. 5, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ještě definuje povinnost mít MPBP i pro stabilní skladovací zařízení sypkých hmot, kterými jsou stabilní zařízení nebo prostorové konstrukce umožňující skladování sypké hmoty, jejichž objem přesahuje 3 m3 a v nichž lze skladovat sypké hmoty o výšce přesahující 1,5 m.

V místním provozním bezpečnostním předpise zaměstnavatel uvede:

 • zaměstnance oprávněné k používání skladovacího zařízení a k vedení evidenční knihy o údržbě obsahující termíny, rozsah a způsob jejího provádění,
 • opatření pro vstup do skladovacího zařízení, zejména technologický postup, způsob signalizace, zajištění proti nežádoucímu spouštění, zabezpečení zaměstnanců a jejich zajištění při vstupu do skladovacího zařízení nejméně dvěma dalšími zaměstnanci s napnutým zajišťovacím lanem a se stálým dozorem,
 • opatření k zajištění bezpečnosti práce ve škodlivém prostředí při zjištění výskytu nebezpečných látek a na ochranu proti výbojům statické elektřiny,
 • způsob zajištění vstupních otvorů do uzavřených skladovacích zařízení, 
 • technologický postup pro obsluhu, dojde-li k přerušení vyprazdňování,
 • termíny a rozsah kontrol vlastností uložených sypkých hmot z hlediska možného samovznícení nebo výbuchu,
 • zakázané úkony a činnosti, zejména vstup vypouštěcím otvorem, pokud není skladovací zařízení prázdné, vstupování na skladovaný materiál, ovládání uzávěru skladovacího zařízení z ložné plochy dopravního prostředku a zdržování se na jeho ložné ploše po celou dobu plnění nebo vyprazdňování.

Místní provozní bezpečnostní předpis pro dopravu

Nařízení vlády, které se týká provozování dopravy dopravními prostředky, kam spadá i provoz osobních firemních vozidel, nejprve definuje, co to je MPBP a to následovně: „místním provozním bezpečnostním předpisem předpis upravující pracovní a technologické postupy při provozování dopravy.“

Nařízení vlády dále stanoví, že zaměstnavatel při provozování dopravy dopravními prostředky organizuje práci zaměstnanců v souladu

 • s tímto nařízením,
 • se zvláštními právními předpisy (zejména dopravní předpisy, především pak zákon č. 361/2000 Sb., úz), 
 • návodem dodaným výrobcem pro provoz a používání dopravních prostředků a 
 • místním provozním bezpečnostním předpisem vydaným zaměstnavatelem, kterým se stanoví
  • pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy,
  • bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí, na možné ohrožení zaměstnanců povětrnostní situací a na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích.

Nařízení vlády dále, v přílohách 1 až 4 stanoví další povinnosti zaměstnavatele pro provoz silniční dopravy, vnitrozemské plavby, letecké dopravy a drážní dopravy. Co do obsahu je vhodné, místním provozním bezpečnostním předpisem blíže rozvést právě požadavky těchto příloh.

Místní provozní bezpečnostní předpisy pro práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru

Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., upravující BOZP při pracích v lese a na pracovištích obdobného charakteru, kterými se rozumí

 • práce prováděné při údržbě lesů, parků, sadů, břehových porostů, doprovodné zeleně vodních toků, pozemních komunikací a v obvodu dráhy a
 • práce při odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení elektrizační soustavy nebo plynárenských zařízení, popřípadě při odstraňování porostů ohrožujících provoz rozvodných tepelných zařízení,
 • pěstební práce,
 • ošetřování stromů,
 • těžba, soustřeďování, manipulace, skladování a odvoz dříví,
 • práce ve výškách na stojících stromech a
 • veškeré práce prováděné s přenosnou řetězovou pilou nebo křovinořezem.

Toto nařízení vlády v úvodu definuje, co to je MPBP a to následovně: „místním provozním bezpečnostním předpisem se rozumí předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí a pravidla jejich pohybu a pohybu zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele.“

Dále uvádí dvě situace, popsané v následujících podkapitolách, kdy je nutno MPBP vypracovat.

Místní provozní bezpečnostní předpis pro soustřeďování dříví vrtulníkem

Při soustřeďování dříví zaměstnavatel musí zajistit, aby soustřeďování dříví vrtulníkem bylo prováděno na základě místního provozního bezpečnostního předpisu zpracovaného pro dané pracoviště.

Žádné další požadavky nařízení vlády pro tento MPBP neklade. Vhodné je, do předpisu zapracovat a rozvést požadavky nařízení vlády, kladené pro soustřeďování dříví.

Místní provozní bezpečnostní předpis pro práce ve výškách

Další situací, ve které nařízení vlády požaduje vypracovat místní provozní bezpečnostní předpis je provádění prací ve výškách s řetězovou pilou. Opět nejsou kladeny žádné doplňující požadavky.

Místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz technických zařízení při hornické činnosti

Vyhláška stanovuje požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na technických zařízeních a bezpečnosti jejich provozu (dále jen „bezpečnost práce a provozu“) při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Vyhláška vymezuje, co to je provozní dokumentace a to následovně: „soubor dokumentů organizace tvořený řádem prohlídek, údržby a zkoušek, místním provozním bezpečnostním předpisem a provozní knihou; provozní dokumentace obsahuje také pracovní postupy a požadavky průvodní dokumentace upravené na místní podmínky.“

Dále vyhláška definuje, co to je zkouška, následovně: „ověřování stavu technického zařízení podle průvodní dokumentace, popřípadě místního provozního bezpečnostního předpisu, zda zařízení je schopno plnit svůj účel a zda jeho stav, popřípadě provoz neohrožuje bezpečnost práce a provozu.“

Závěrem ještě vyhláška vymezuje, co jak se ověřuje způsobilost technického a to zařízení, následovně: „Způsobilost technického zařízení k bezpečnému provozu se ověřuje prohlídkou, zkouškou nebo revizí, které jsou vykonávány ve lhůtách a v rozsahu stanoveném touto vyhláškou, pokud průvodní dokumentace nebo místní provozní bezpečnostní předpis neurčí lhůty kratší.“

Další místní provozní bezpečnostní předpisy

Jiné, než výše uvedené místní provozní bezpečnostní předpisy nejsou českými právními předpisy definovány. Přesto jde v praxi často vidět místní provozní bezpečnostní předpis vypracovaný prakticky na cokoliv. Dokonce např. i na chování zaměstnanců při bouřce nebo MPBP pro provoz skladu.

Aby však nedošlo k pochybení a zbytečnému konfliktu s právními předpisy, měly by tyto dokumenty být označeny jiným, vhodným způsobem. Např. pokyn zaměstnavatele / vedoucího zaměstnance pro chování při bouřce nebo místní řád skladu. Více o dokumentaci BOZP se můžete dočíst v tomto článku: Dokumentace BOZP – jaké druhy dokumentů musíte mít?

Závěrem nutno konstatovat, že výše uvedené, místní provozní bezpečnostní předpisy, jsou z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci velmi významnými dokumenty a jejich příprava by v žádném případě neměla být podceňována.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře