Stále spousta zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců, řidičů, zcela přesně nechápe, k čemu slouží kniha jízd v bezpečnosti práce. Přitom je důležitá hlavně pro ně. Řízení patří mezi jednu z nejrizikovějších pracovních činností, kterou můžete v práci vykonávat (v roce 2018 zahynulo při dopravních nehodách 571 osob) a proto je nutno respektovat všechna bezpečnostní opatření, aby byla rizika co možná nejvíce snížena. V tomto článku. Tento článek vám vysvětlí, jak je to s vedením knihy jízd v případě tzv. řidičů referentů.

Kdo to je řidič referent?

Úvodem jen pro upřesnění, kdo to je řidič referent. Nejde totiž o právní pojem, ale o pojem obecně zaužívaný a každý si jej vysvětluje trochu jinak.

Pro účely tohoto článku je za řidiče referenta považován takový řidič, který při výkonu práce řídí motorové vozidla na pozemních komunikacích a na kterého se nevztahuje požadavek zdokonalování odborné způsobilosti. V praxi jde tedy nejčastěji o příležitostné nebo i pravidelné řidiče motorových osobních vozidel, k jejichž řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny B. Kromě osobních vozidel, může jít také o řidiče malých nákladních vozidel nebo např. motocyklů.

Co to je kniha jízd?

Kniha jízd je obecně dokument, ať již písemný či elektronický, který slouží k evidenci provozu vozidla. Nutno podotknout, že žádný právní předpis přímo neuvádí povinnost knihu jízd vést.

Kniha jízd může sloužit různým účelům. Nejčastěji je vedena pro účely finanční – daňové.

Každý podnikatel, který provozuje vozidlo a náklady na něj včetně pohonných hmot, nárokuje např. v podobě odpočtu DPH po státu, musí správci daně prokázat, že vozidlo používá pro podnikatelské účely. Z tohoto důvodu je vhodné, aby v knize jízd takový podnikatel uváděl např. tyto údaje:

 1. datum jízdy;
 2. cíl cesty (např. klient včetně adresy);
 3. stav tachometru při odjezdu;
 4. stav tachometru při příjezdu;
 5. záznamy o čerpání PHM;
 6. záznamy o údržbě a opravách vozidla.

Kniha jízd v bezpečnosti práce

Jak bylo výše uvedeno, tak žádný právní předpis neukládá povinnost vést knihu jízd. Provoz dopravních prostředků upravuje zejména nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

Toto nařízení vlády ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit, aby zaměstnanec, který řídí dopravní prostředek vedl v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek.

Co z definice nařízení vlády vyplývá?

V této povinnosti je pár důležitých faktů, které je nutno si uvědomit.

 1. Zaměstnavatel má povinnost zajistit
  • Zaměstnavatel musí provést taková opatření, aby všichni jeho zaměstnanci – řidiči, vedli evidenci doby řízení. Nevedení evidence nesmí zaměstnavatel tolerovat.
  • V praxi to znamená, že zaměstnavatel musí plnění tohoto opatření prevence rizik pravidelně kontrolovat a z neplnění vyvozovat důsledky.
 2. V listinné formě nebo technickým zařízením
  • Listinnou formou může být právě kniha jízd. Ale není to nutností. Evidence může vypadat libovolně. Každý zaměstnavatel si může její podobu přizpůsobit svým potřebám.
  • Vedení evidence technickým zařízením je velmi ošemetnou definicí. Nikde již není specifikováno, co to je ono technické zařízení. Jsou názory, které tvrdí, že technickým zařízením je pouze tachograf, který používají řidiči profesionálové např. v nákladních vozidlech. Technickým zařízením tedy není sledovací GPS modul vozidla. Důvod je prostý. GPS moduly nepoznají a řidič ani nemá možnost toto ovlivnit, zda vozidlo stojí v koloně na dálnici nebo pro poruchu, stojí při nakládce nebo stojí z důvodu přestávky. Technické zařízení musí řidiči umožňovat mezi těmito základními režimy jízdy přepínat.;
  • řidičům „referentům“ a zejména jejich zaměstnavatelům tedy v současné době nelze jinak než doporučit, používat klasickou papírovou knihu jízd, resp. papírovou evidenci o době řízení a době čerpání bezpečnostních přestávek a nespoléhat na různá GPS zařízení, která situaci neřeší.
 3. Je nutno vést denní evidenci
  • Evidence musí být denní. To znamená – průběžná. Řidič sedne do vozidla a musí zaznamenat čas odjezdu. Řidič přeruší jízdu a musí zaznamenat čas přerušení. Řidič jízdu ukončí, musí zaznamenat ukončení. Neexistuje zde žádné zpětné dopisování a doplňování. V případě např. dopravní nehody, musí řidič jasně prokázat, jak dlouho řídil a zda měl a případně jak dlouhou, bezpečnostní přestávku.
 4. Bezpečnostní přestávky platí i pro řidiče „referenty“
  • I pro řidiče „referenty“, byť je to pro některé velkým překvapením, platí bezpečnostní přestávky při řízení. A tyto přestávky je nutno evidovat;
  • zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanec řídící motorové vozidlo („referent“) nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny;
  • za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu;
  • bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení;
  • během bezpečnostní přestávky nesmí řidič vykonávat žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad;
  • bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat;
  • přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní doby.

A co OSVČ a kniha jízd?

Spousta osob samostatně výdělečně činných se domnívá, že se na ně povinnost vést knihu jízd nevztahuje. To je ovšem omyl. Jednak v případě plátců DPH, kteří si náklady na provoz vozidla odečítají z daní, je nutno, jak bylo výše zmíněno, prokázat správci daně, že vozidlo je využíváno pro účely podnikání a ne pro soukromé účely.

Pokud ale jde o OSVČ, která neodčítá náklady nebo není plátcem DPH či uplatňuje paušální výdaje, stále tu platí povinnost vést denní evidenci o době řízení a době čerpání bezpečnostních přestávek!

Výše byla sice uvedena povinnost zaměstnavatele, resp. jeho zaměstnance, nutno si ale uvědomit, že tu máme také zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který v § 12 jasně definuje, že:

na právní vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, jde-li o fyzickou osobou, která provozuje samostatně výdělečnou činnost se vztahuje § 101 odst. 1, 2 a 5, § 102, 104 a 105 zákoníku práce a § 2 až 11 s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu.“

§ 102, Zákoníku práce potom jasně definuje, že:

prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.“

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že i OSVČ musejí respektovat nařízení vlády č. 168/2002 Sb., a vést denní evidenci o době řízení a době čerpání bezpečnostních přestávek.

A jak jste na tom vy? Vedete knihu jízd? A vedete ji včetně evidence doby řízení?

Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
Věra Strejčková

Dobrý den,
kdo má oprávnění po řidiči požadovat prokázání dodržení bezpečnostních přestávek?
Může být doklad o bezpečnostních přestávkách mobilní aplikace, do které zapíšu potřebné údaje?
Pokud bude doklad písemný, při nehodě se, stejně jako jiné doklady na místě, nemusí najít…
Knihu jízd ve služebních vozech vedeme, včetně doby řízení. Kde to nemáme vyřešeno, jsou soukromá auta využívaná pro služební účely.