Otázku: „Kdo může školit bezpečnost práce?“, si pokládá nejeden zaměstnavatel. A odpověď na ni je přitom poměrně snadná. Mnohem horší je potom se s odpovědí „poprat.“ I proto tuto odpověď zaměstnavatelé neslyší příliš rádi.

Školeních bezpečnosti práce rozlišujeme více typů (druhy školení BOZP). Bavit se budeme o tom „hlavním“, komplexním, které je prováděno dle požadavků zákoníku práce a nikoliv o odborných školeních např. elektrikářů či řidičů profesionálů.

Jde o školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které je pro každého zaměstnavatele povinné dle odst. (2), § 103, Zákoníku práce, v účinném znění.

Žádným právním předpisem nejsou stanoveny požadavky na osobu školitele. Zákony opravdu nestanoví, kdo může školit bezpečnost práce. Je to dobře nebo ne?

Koho tedy pověřit školením bezpečnosti práce?

Zaměstnavatel a všichni vedoucí zaměstnanci odpovídají za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je tedy na nich, aby zvolili tu správnou osobu, která školení provede. V konečném důsledku to budou právě oni, kteří budou za výběr odpovídat.

Školit může kdokoliv, ale ve skutečnosti jen málo kdo. Ideální je, pokud má školitel níže uvedené předpoklady, dovednosti a znalosti.

Dovednost přednášet

Jde o zcela klíčovou dovednost. Školitel musí umět vystupovat před lidmi, dokázat srozumitelně a smysluplně hovořit, neztrácet se ve vlastním výkladu a naopak vše ukočírovat tak, aby zbytečně neodbočil z cesty a probral všechna potřebná a předem stanovená témata.

Dovednost vysvětlit

Jedna věc je dokázat „hezky“ a příjemně mluvit k publiku a svým přednesem obsáhnout všechna daná témata. Další, neméně důležitou vlastností školitele, ale také musí být dovednost vysvětit. Spousta lidí umí pěkně mluvit, dobře se poslouchá, ale již nedokáží vysvětlit to, o čem mluví. Školitel vždy musí komunikovat ke školeným zaměstnancům tak, aby si byl jistý, že všichni přesně ví, o čem mluví, proč o tom mluví a jaké z toho pro ně plynou důsledky.

Kdo může školit bezpečnost práce - vysvětlit
Kdo může školit bezpečnost práce – ten, kdo umí dané téma vysvětlit

Kdo může školit bezpečnost práce? Ten, kdo zná školenou látku

S výše uvedenou schopností vysvětlit úzce souvisí také to, že školitel sám musí dané látce dostatečně rozumět a chápat ji. Školitel tedy musí být osoba, která zná právní a ostatní předpisy BOZP, které doplňují odborné předpoklady zaměstnanců a požadavky pro výkon jejich práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.

I proto v praxi často výběr padá na osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Další vhodné vlastnosti školitele BOZP

Ideální je, pokud školitel disponuje také dalšími vlastnostmi, kterými jsou:

 • autorita – školitel by měl být pro zaměstnance autoritou, aby jeho výklad dokázali respektovat a vnímat;
 • reprezentativnost – může to znít povrchně, ale pokud školitel nepůsobí reprezentativně, pak je školenými mnohem hůře přijat a rovněž i jeho autorita může klesnout;
 • empatičnost – je důležité, aby se školitel vžil do role školených. Aby dokázal pružně reagovat na své publikum. Pokud školitel vidí, že polovina publika usíná, pak musí vědět, že je potřeba „trocha akce“. Pokud naopak vidí, že publikum není zcela smířeno se zrovna vysvětleným tématem, třeba konkrétní povinností, měl by se k danému vrátit a všechny pochybnosti a nejasnosti školených vyvrátit;
 • schopnost navázat vztah s publikem – ne úplně ve smyslu empatie, popsané výše. Ale ve smyslu toho, aby školitel nemluvil a nepřednášel jako k prázdnému sálu. Ideální je, pokud školitel školené zapojí a průběžně je nutní se zapojovat a přemýšlet nad danou látkou;
 • respekt ke školeným – stejně tak i upřímnost a fair-play přístup;
 • odpovědnost – školitel by se měl vždy na školení řádně připravit. Zejména v BOZP, v případě najímání externích školitelů, se toto hodně podceňuje. Pokud se organizují odborné semináře pro odbornou veřejnost, cena začíná zpravidla na 1000 Kč za účastníka, často však i mnohem více. Školitel má tak dostatek času na přípravu. Naopak cena za školení BOZP bývá často tlačena i pod 100 Kč za zaměstnance. A pokud školení provádí přímo vedoucí zaměstnanec, zpravidla za školení nemá žádný bonus či příplatek ke mzdě a školení se tak pro něj snadno stane „otravnou“ prací navíc, čemuž potom odpovídají i výsledky. I ze strany zaměstnavatelů by tedy měly být vytvořeny vhodné podmínky pro školitele a školitelé by je měli zúrokovat, nikoliv zneužít;
 • zvládání řešení konfliktních situací – zaměstnanci často vyvolávají konflikty, vysvětlované povinnosti vnímají negativně a ostře se vůči nim ohrazují. I tyto situace musí umět dobrý školitel zvládat;
 • schopnost improvizace – na školeních BOZP je často ze strany zaměstnanců nadhozen zcela nečekaný problém. Dobrý školitel nesmí nikdy vypadat zaskočeně. Improvizací musí dosáhnout toho, aby dostatečně uspokojil zvídavé zaměstnance a přitom si zachoval podobu odborníka a svou autoritu;
 • všeobecný rozhled a životní nadhled – není nic horšího, než když školitel do školení BOZP začne tlačit své osobní názory na veřejné dění, nejlépe na politiku nebo se nechá unést např. politickou poznámkou některého ze školených zaměstnanců;
 • dobrá fyzická kondice a zdravotní stav – pokud školitel mluví o ochraně života a zdraví a sám působí tak, že to své zdraví má úplně „na háku“, pak nebude nikdy jeho projev přijat tak, jak by asi měl být. Obezita, zadýchávání se, nadměrné pocení, zjevné bolesti a únava, smrad z cigaret, zjevné potíže s alkoholem. To opravdu nejsou známky dobrého školitele.

Napadají vás některé další dobré vlastnosti? Nebo klidně ty negativní? Podělte se níže v komentářích.

A co další zákonné požadavky?

V zákonných případech (§ 9, zákona č. 309/2006 Sb., úz), zejména, pokud máte více než 25 zaměstnanců, musíte mít zajištěnu odborně způsobilou osobu v BOZP. Zákon přímo neukládá, že by tato osoba musela školení provádět, ale měla by se podílet na přípravě organizace školení, stanovení školících plánů (osnov), stanovení způsobu ověřování znalostí, period školení a také na výběru vhodného školitele.

Kdo může školit bezpečnost práce? – shrnutí

Zaměstnavatelé, resp. vedoucí zaměstnanci by měli k výběru školitele přistupovat odpovědně. Právě na osobě školitele velmi záleží, zda zaměstnancům budou objasněna všechna daná témata bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zda jim budou vysvětlena rizika a přijatá opatření tak, aby jim dostatečně porozuměli a řídili se jimi.

Školitel má na kvalitu školení zásadní vliv. Ověřte si jeho schopnosti dopředu. Nebyli jste s jeho výkonem spokojeni? Příště volte jiného.

Školit může jak sám zaměstnavatel, tak i vedoucí zaměstnanci nebo dokonce kterýkoliv řadový zaměstnance, jehož zaměstnavatel školením pověří. Školení může provést rovněž externě najatý školitel. Ve všech případech by ale při výběru mělo být pamatováno na výše popsané vlastnosti školitele.

Podělte se v komentářích, jaké máte se školiteli BOZP zkušenosti vy?

2 KOMENTÁŘŮ

 1. Společnost s.r.o. má jediného zaměstnance. Tento zaměstnanec je zároveň jediným společníkem a jednatelem společnosti. Má tedy proškolit sám sebe a udělat si o tom zápis?

  • No to je zrovna ten hezký případ 🙂

   Ne, nemusí školit sám sebe, viz rozvedení níže.

   Definice ze Zákoníku práce: „Zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.“

   Předpokládám, že fyzická osoba, má podepsanou pracovní smlouvu vůči právnické osobě, tedy „Společnosti s.r.o.“
   Za společnost jedná jednatel.
   Pak tedy jednatel společnosti s.r.o. má povinnost svému zaměstnanci zajistit školení a vůbec celou BOZP.

   No a jelikož jednatel = zaměstnanec, pak by bylo asi na hlavu, aby školil sám sebe.

   Naštěstí tu máme i zákon č. 309/2006 Sb., úz, který ve svém § 12 říká, cituji:

   „Na právní vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, jde-li o
   a) zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje,
   se vztahuje § 101 odst. 1, 2 a 5, § 102, 104 a 105 zákoníku práce a § 2 až 11 s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu.“

   A právě povinnost školit je uložena § 103! Zákoníku práce, který výše v definici chybí.

ZANECHAT KOMENTÁŘ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno