Podnikáte, máte vlastní či pronajaté pracoviště a víte, že mezi vaše povinnosti patří, vybavit toto pracoviště hasicími přístroji. Ale… Kolik musí být na pracovišti hasících přístrojů? Věřte, že nejste sami, kdo si tuto otázku pokládá.

Povinnost právnických osob a podnikajících fyzických osob, obstarávat v potřebném množství a druzích věcné prostředky požární ochrany, tedy i přenosné hasicí přístroje, je jednou ze základních, kterou uvádí zákon o požární ochraně (viz písm. a), odst. (1), § 5, zákona).

Co to ale je, ono potřebné množství hasicích přístrojů?

Povinnost podrobněji upřesňuje § 2, vyhlášky č. 246/2001 Sb., úz.

V odstavci prvním se dočteme, že množství a druhy přenosných hasicích přístrojů jsou stanoveny v požárně bezpečnostním řešení stavby nebo v obdobné dokumentaci, která je součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Požárně bezpečnostní řešení staveb se zpracovávají od roku 2001. Dříve, přibližně mezi lety 1960 až 2001 byly podmínky požární ochrany zapracovány do tzv. technické zprávy požární ochrany. A ještě dříve, byla zpravidla zmínka o hasicích přístrojích v jiné části projektové dokumentace.

Chcete-li vědět, kolik má být na pracovišti přenosných hasicích přístrojů, jaké druhy přístrojů mají být použity a kde mají být rozmístěny, vaše první cesta by měla vést do projektové dokumentace objektu, kde toto vyčtete.

A pokud jste v nájmu a projektovou dokumentaci vede majitel? Pak by vám ji samozřejmě měl jako odpovědný pronajímatel alespoň v kopii zapůjčit. A pokud nechce nebo ji nemá pak věřte, že u takového pronajímatele v nájmu být nechcete.

Co když požárně bezpečnostní řešení nebo i jiná dokumentace chybí?

Každý vlastník stavby má povinnost, dle stavebního zákona, po celou dobu provozu stavby uchovávat ověřenou projektovou dokumentace skutečného provedení stavby.

Pokud schválenou projektovou dokumentaci nemáte, je to problém a měli byste si ji neprodleně doplnit.

Vyhláška ale myslí i na tyto situace.

Minimální množství a druhy hasicích přístrojů, pokud chybí projektová dokumentace

V prostorách a zařízeních právnických osob a podnikajících fyzických osob, u nichž nebylo stanoveno množství, druhy a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany požárně bezpečnostním řešením, technickou zprávou požární ochrany nebo jinou částí schválené projektové dokumentace stavby, popřípadě nelze-li toto prokázat, se zabezpečují a instalují alespoň:

 • na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje obsahující hasivo s celkovou hasicí schopností nejméně 13 A (pro požáry látek v tuhém stavu, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím), nebo
 • na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje s celkovou hasicí schopností nejméně 70 B (pro požáry hořlavých kapalin nebo hořlavých látek přecházejících do kapalného stavu), nebo
 • pokud nejsou na typových štítcích hasicích přístrojů uvedeny hodnoty jejich hasicí schopnosti, jeden přenosný hasicí přístroj na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu, přičemž jmenovité množství náplně hasicího přístroje musí odpovídat nejméně některé z těchto hodnot:
  • 9 litrů vody,
  • 6 litrů vodního roztoku pěnidla,
  • 6 kg halonu nebo jiného ekvivalentního hasiva,
  • 6 kg hasicího prášku nebo
  • 5 kg oxidu uhličitého (CO2).

V případech, kdy počet přenosných hasicích přístrojů odpovídá výše uvedeným požadavkům, ale hasicí přístroje nejsou dostupné pro celou posuzovanou plochu (např. stavební rozdělení prostoru na více dispozičně nepropojených místností) nebo nelze použít pouze jeden druh hasiva, instaluje se nejméně jeden přenosný hasicí přístroj pro každý takto oddělený prostor nebo nejméně jeden přenosný hasicí přístroj s potřebným druhem hasiva.

Otázku: „Kolik musí být na pracovišti hasicích přístrojů?“ máme vyřešenou, ale kam s nimi?

Při umístění hasicích přístrojů také myslete na to, aby byly snadno dostupné a použitelné. Zejména, aby nebyly zatarasené! Hasicí přístroje musejí být vždy zajištěny proti pádu a převržení. Pokud stojí na zemi, pak např. uvázáním řetízkem. Ideální je, zavěsit je na svislou stavební konstrukci (zeď) a to co nejníže, je to možné. Klidně jen několik centimetrů nad podlahu. Čím je hasicí přístroj níž, tím se snadněji a bezpečněji dá uchopit. Maximální výška umístění hasicího přístroje je 1,5 m rukojetí nad podlahou!

Také je dobré se nad umístěním každého jednoho hasicího přístroje zamyslet z pohledu praktičnosti. Aby skutečně byl rychle použitelný, v případě potřeby.

Nevhodně umístěný hasící přístroj na benzínce
Nevhodně umístěný hasicí přístroj na benzínce

Na obrázku výše je ukázka nedostatečně vyhodnocených rizik v praxi.

Přenosné hasicí přístroje jsou umístěny před tankovacími pistolemi, tedy „u předního kola“ tankovaného vozidla. Avšak naprosto drtivá většina řidičů tankuje tak, že se postaví za tankovací pistoli, resp. stojí za vozidlem.

V případě vznícení par nafty / benzinu u ústí palivové nádrže, tak musí osoba buď obejít celé vozidlo nebo běžet k sousednímu stojanu pro hasicí přístroj. Tím dochází k prodlení až desítek sekund, což značně zvyšuje hmotné škody a riziko vzniku úrazů a rovněž se tím zvyšuje riziko, že k hašení vůbec nedojde.

Pokud by byl hasicí přístroj umístěný na „zadním sloupu stojanu“, bude ho mít tankující osoba ihned k dispozici a může efektivně zasáhnout v samotném počátku požáru.

Samozřejmě ideální mít hasicí přístroj „vpředu i vzadu“ a jeden v kufru, ve vozidle.

Nutno podotknout, že v uvedeném případě benzinové stanice nejde o porušení právních předpisů na úseku požární ochrany, ale jen o ne zcela ideální praktické řešení.

Tak už víte, kolik musí být na pracovišti hasicích přístrojů?

Pokud máte řádně vedenu projektovou dokumentaci objektu, není to nic složitého, počty a druhy hasicích přístrojů z ní snadno vyčtete.

Pokud ne, pak musíte počítat. Vždy je ideální na zabezpečení požární ochrany spolupracovat s odborníkem – technikem požární ochrany, který vám poradí a pomůže situaci správně vyřešit.

A jak jste na tom vy? Víte kolik musí být na pracovišti hasicích přístrojů? Zdá se vám, že jich máte na pracovišti až příliš? Nebo naopak málo? A víte vůbec, kde jsou na vašem pracovišti hasicí přístroje umístěny, jaké jsou jejich druhy a k hašení jakých materiálů se hodí?

Podělte se o své zkušenosti a názory v komentářích.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře