Evakuace osob při požáru je nepříjemná situace, do které se nemusíte nikdy v životě dostat. Ale pokud už se do ní dostanete, určitě je lepší být připraveni a situaci řešit s rozvahou a chladnou hlavou. Právě racionální počínání si při evakuaci vám může zachránit život.

Co to je evakuace osob při požáru?

Pokud se budeme držet čistě v rovině požární ochrany, nikoliv ochrany obyvatelstva, tak žádný právní předpis přímo evakuaci nedefinuje.

Z jednotlivých ustanovení právních předpisů je však zřejmé, že evakuace znamená záměrné opuštění objektu osobami, po nastalém impulsu, nejčastěji samovolně, po registraci ohrožení nebo po vyhlášení požárního poplachu a to stanovenými únikovými cestami a nouzovými východy nebo i jinými vhodnými cestami a východy na stanovené shromáždiště nebo do bezpečí. Do evakuace se řadí rovněž evakuace materiálu.

Evakuace osob při požáru může, ale nemusí být celoobjektová. Podstatné je, aby se všechny osoby, které se nacházejí v ohrožení požáru, dostaly do bezpečí.

Kdy se evakuovat a kdy ještě vyčkat?

Někdy i sekundy mohou rozhodovat o životě a smrti!

Zde více, než kdekoliv jinde platí, že vyčkávat se nevyplácí! Pokud vyvstane důvod k evakuaci osob při požáru, vůbec na nic nečekejte a nejkratší únikovou cestou a nouzovým východem opusťte objekt. Vrátit se do objektu můžete kdykoliv. Na opuštění objektu ale můžete mít někdy jen několik minut či desítek sekund!

O tom, jak se v objektu vyhlašuje evakuace, by vás měla informovat dokumentace požární ochrany, konkrétně požární poplachové směrnice a požární evakuační plán. Ty ale nemusejí ze zákona být zpracovány pro všechny objekty. I tak by zaměstnavatel měl informace ke zdolávání požáru a případné evakuaci poskytnout všem osobám, jelikož za jejich bezpečnost odpovídá (odst. (5), § 101, Zákoníku práce).

Pokud v objektu vykonáváte pracovní činnosti jako „dodavatel“, měl by vás provozovatel objektu o podrobnostech evakuace obeznámit (písm. g), odst. (1), § 103, Zákoníku práce). Stejně tak by podrobné informace měli dostat i stálí zaměstnanci objektu.

Každý zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ evakuace zaměstnanců (odst. (6), § 102, Zákoníku práce). Úroveň těchto opatření ale může být různá a v praxi je často velmi žalostná a ne vždy lze na zaměstnavatele / provozovatele objektu spoléhat.

Kdy opustit bez váhání objekt?

Objekt neprodleně opusťte, pokud:

 1. jste svědky mimořádné události (např. požáru, výbuchu, vidíte valící se kouř apod.) a nepodílíte se na její likvidaci;
 2. slyšíte volání: „HOŘÍ!“;
 3. slyšíte požární poplach (požární siréna);
 4. slyšíte pokyny k evakuaci dávané místním rozhlasem;
 5. o evakuaci vás vyrozumí jiná osoba v objektu.

V Česku je zažita až neskutečná ignorance vůči požárním poplachům. Přitom správný postup, pokud slyšíte požární poplach, je jen jediný. Okamžitě se zvednout a nejkratší cestou opustit objekt.

Pokud vás někdo cestou zastaví, že jde o planý poplach, jenom dobře. Případně se s ostatními zasmějete venku před budovou Pokud ale budete vyčkávat a pak zjistíte, že vaše úniková cesta je plná kouře, může být už pozdě.

Evakuace osob při požáru – kdo ji organizuje?

Kdo organizuje evakuaci osob při požáru, je věcí provozovatele objektu (činností v něm). Jak již bylo výše uvedeno, každý zaměstnavatel má povinnost přijmout opatření pro případ evakuace zaměstnanců, zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří mimo jiné organizují evakuaci zaměstnanců.

Pokud zaměstnavatel provozuje tzv. činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím na pracovišti s nejméně třemi zaměstnanci, vzniká mu povinnost zřídit preventivní požární hlídku.

Mezi úkoly preventivní požární hlídky patří v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob. Zaměstnavatel musí členy preventivní požární hlídky odborně připravit. Součástí odborné přípravy je i praktická část, která musí mimo jiné obsahovat seznámení členů s podmínkami a možnostmi evakuace osob, zvířat nebo materiálu.

Kdo konkrétně ale v objektu evakuaci organizuje, opravdu záleží na každém zaměstnavateli. Zpravidla jde právě o člena preventivní požární hlídky nebo vedoucí pracovišť. Pokud je pro objekt vypracován požární evakuační plán, pak v jeho textové části musí být osoba pověřená organizací evakuace osob při požáru určena.

Pozn.: Pokud jsou požární poplachové směrnice a požární evakuační plán pro objekt zpracovány, jejich úplnost a správnost se nejméně 1 x ročně ověřuje formou vyhlášení cvičného požárního poplachu.

V praxi jsou ale časté také případy, kdy v objektu není nikdo, kdo by organizací evakuace byl pověřen a evakuace osob při požáru tak probíhá tzv. „samovolně.“

Jak zvolit vhodnou únikovou cestu?

Úniková tabulka - evakuace osob při požáru

Vhodná úniková cesta je vždy ta nejkratší a současně bezpečná možná. Únikové cesty dnes musejí být značeny. Značení se provádí pomocí fotoluminiscenčních tabulek a často také v kombinaci s nouzovým osvětlením. Z každého místa objektu, kde stojíte, byste měli jasně vidět, kterým směrem utíkat. Únikové značení se nepožaduje v těch místech objektu, kde jasně vidíte cestu ven.

Pro objekty, kde jsou tzv. složité podmínky pro zásah hasičů nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, je navíc povinností provozovatele vypracovat požární evakuační plán. Evakuační plán se zpracovává v textové i grafické podobě. Grafická část obsahuje znázornění směrů úniku a viditelně se zveřejňuje na pracovištích.

Pokud vidíte, že se po vaší únikové cestě valí kouř nebo na ní šlehají plameny, zvolte jinou! Nikdy se nesnažte probíhat přes zakouřený prostor! Pokud nelze využít žádná ze značených únikových cest, využijte jakoukoliv jinou možnou cestu, včetně např. oken.

Kam se evakuovat?

Do bezpečí! Pokud je pro objekt zpracován požární evakuační plán, pak je v tomto plánu určeno i shromaždiště evakuovaných osob. Případně může být shromaždiště označeno i vně objektu, příslušnou tabulkou.

Tabulka označující shromaždiště

Pokud ale budete v ohrožení, rozhodně nebudete přemýšlet nad tím, kde se shromáždit. Zkrátka se pokuste co nejrychleji a bezpečně opustit objekt. Jakmile budete v bezpečí, nikam neutíkejte. Zůstaňte v dosahu. Vždy však dbejte na svou vlastní bezpečnost. Počítejte s tím, že k hořícímu objektu mohou přijíždět velkou rychlostí těžká hasičská vozidla. Nestůjte jim v cestě. Současně buďte od objektu dostatečně vzdálení, abyste nebyli ohroženi zplodinami hoření, odletujícími částmi případně výbuchem. Pokud máte pocit, že shromaždiště je v nebezpečném a požárem ohroženém prostoru, opusťte jej a vzdalte se do bezpečí. Počítejte také se změnou směru větru. Pokuste se najít ostatní evakuované osoby a buďte k dispozici veliteli zásahu hasičů.

Co je vhodné při evakuaci udělat?

Při evakuaci, pokud je to vzhledem k okolnostem možné nebo nutné, zkuste:

 • vypnout elektrická zařízení na vašem pracovišti;
 • zavřít v místnosti okna;
 • zavírat za sebou dveře (zejména požární), ale nezamykat;
 • pomoci ostatním lidem;
 • vynést z pracoviště nebezpečné předměty (např. tlaková lahev);
 • zajistit si mokrou textilii k ochraně před žárem a zplodinami hoření;
 • řídit se evakuačním značením únikových cest;
 • držet se do výše maximálně desátého patra.

Co při evakuaci nedělat?

Při evakuaci se pokuste vyvarovat následujícímu:

 • panikařit;
 • snažit se ještě dokončit práci;
 • zbytečně otálet;
 • snažit se probíhat zakouřenými prostory;
 • zamykat za sebou dveře;
 • zajišťovat dveře v otevřené poloze (zejména požární);
 • používat výtah, pokud si nejste jistí, že se jedná o výtah evakuační;
 • vracet se pro své osobní věci nebo jiné věci;
 • běhat, pokud to není nezbytně nutné;
 • neotvírejte okna v místnosti;
 • nevystupovat v objektu výš, než do 10 patra, pokud to není nezbytně nutné.

Proč neprobíhat zakouřeným prostorem?

Nejprve je nutno si uvědomit, že při reálném požáru, téměř všechny materiály hoří značně nedokonalo. Fyziku si netřeba oprašovat. V praxi to znamená, že uvolňují obrovské množství kouře a při požáru vznikají toxické látky, jedy a ultrajedy. Každý nádech kouře může být tak velmi nebezpečný. Už pár nádechů může způsobit značné motání hlavy, ztrátu orientace a zejména kašlání. Kašlání způsobí, že se po kašli zhluboka nadechnete a tím vdechnete ještě více a více kouře. A kašlete znovu a znovu. Po chvíli už člověk upadá do bezvědomí.

Průměrný, netrénovaný člověk vydrží bez dechu přibližně něco přes minutu. To je ale v ideálním případě, v klidu, po hlubokém rozdýchání se a nabrání dostatku kyslíku. K tomu v praxi při požáru dojde jen těžko. Klid vystřídá stres a fyzická námaha. Je potřeba běhat, často něco otevírat. Z něco málo přes minutu času se tak rázem stane jen pár sekund a člověk se musí nadechnout. Toto se velmi často podcení. Zejména, pokud lidé ví, že únikový východ je jen kousek od nich. Zadrží dech, vběhnou do zakouřené chodby a zpět se již nikdy nevrátí. V kouři začnou pálit a slzet oči, člověk ztratí orientaci. Po chvíli, aniž by měl východ na dosah, lapá po dechu a tím to celé končí.

Navíc je zde i riziko poškození plic kouřem. Ať už jeho teplotou nebo toxicitou. Otravy se mohou projevit hned, ale také s několikadenním zpožděním a zdravotní následky mohou být i celoživotní!

Od kouře je potřeba držet se co nejdál.

Proč při evakuaci nepoužívat výtah?

Počítejte s tím, že dnes opravdu jen málokterá budova má zřízený evakuační výtah. Tedy výtah, který se smí použít k evakuaci osob při požáru.

Evakuační výtah musí být označen bezpečnostním značením „Evakuační výtah“, a to v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty. Výtah, který neslouží k evakuaci, musí být obdobně označen bezpečnostním značením „Tento výtah neslouží k evakuaci osob.“

Evakuační výtah musí být zřízen např. v budově ubytovacího zařízení sloužícího pro ubytování s projektovanou kapacitou 20 a více osob a s třemi a více nadzemními podlažími.

Pokud použijete klasický výtah při požáru, pak v něm můžete velmi snadno uvíznout.

Dostatečný může být prakticky libovolný „zkrat“ elektroinstalace objektu, který způsobí výpadek elektrického proudu a tím i zastavení výtahu. Požár může rovněž poškodit elektronický řídící systém výtahu. Výtah se tak může začít chovat zcela nevyzpytatelně. V lepším případě se jen zastaví mezi podlažími v tom horším vás dopraví do hořícího podlaží.

Také nezapomínejte na to, že výtahová šachta je vlastně obrovským komínem. Pokud pod vámi prohoří některé z výtahových dveří, pak už nic nebrání, aby masa horkého vzduchu proudila směrem vzhůru, k vám. Běžné výtahy rozhodně nejsou z nehořlavých materiálů a ani odolné teplu. Výtahová kabina vás před horkem a zplodinami hoření ochrání sotva pár minut.

Na vyproštění od hasičů také nemůžete příliš spoléhat. Jednak, budou mít co dělat se samotným požárem objektu a hlavně, vyproštění zabere určitý čas i při běžných poruchách, mimo požár. Vy ten čas ale vlivem horka, kouře a nedostatku kyslíku mít nebudete!

Naopak je tomu v případě evakuačního výtahu, který musí po být po stanovenou dobu v průběhu požáru bezpečný. Setkat se můžete také s výtahem požárním. Ten v době běžného provozu slouží jako klasický výtah. Při požáru je potom určen jednotkám požární ochrany, které jej mohou řídit. Při požáru zpravidla sjede do přízemí a následně bez speciálního klíče již nelze dále ovládat. Všechny tři typy výtahů, abyste je od sebe rozlišili, musejí být označeny příslušnými tabulkami, viz obrázky níže:

Obecně řečeno ale, na výtahy raději zapomeňte! Schody jsou jistota!

Co když se nezvládnete evakuovat?

Noční můra nejen všech v objektu, ale tak hasičů. Osoba nebo osoby uvízlé v hořícím objektu. Často ve vyšších patrech, kdy výskok z okna není řešením. Jak se zachovat?

Pokud se nezvládnete z hořícího objektu evakuovat, např. pro silné zakouření únikové cesty nebo i proto, že nouzový východ je uzamčený, k přežití vám mohou dopomoci následující rady:

 • nepanikařte (i když je pro paniku ta pravá chvíle, ničemu nepomůže. Pokuste se zachovat chladnou hlavu a uvažovat racionálně);
 • pokud víte, kde k požáru došlo, pokuste se dostat co nejdále od něj a tam najděte místnost s oknem;
 • místnost s oknem by měla být situována tak, aby se k vám z vnějšku mohli hasiči rychle dostat (ideálně tedy směrem k „silnici“, nikoliv směrem do dvora);
 • dejte hasičům vědět, ve které místnosti se nacházíte (to uděláte tak, že okno z vnějšku označíte. Není vhodné přivírat např. kusy oděvu do okna. Lepším řešením je část oděvu zajistit na parapetu např. improvizovaným závažím, aby okno mohlo být těsně zavřené);
 • uzavřete okno (otevřené okno znamená průvan, který může do místnosti natahovat kouř);
 • pokuste se co nejtěsněji zaizolovat dveře do místnosti (lepící páska je skvělý pomocník, mokré textilie také poslouží, ale obecně, cokoliv lepší, než nic);
 • zavolejte na tísňovou linku 150 a sdělte jim, v jaké jste situaci a kde se zhruba nacházíte;
 • výskok z okna je až tou nejzazší variantou, vždy čekejte až do úplně poslední chvíle. Věřte, že hasiči dělají maximum proto, aby vás zachránili. Pokud to přeci jen nestihnou včas a vy jste skutečně nuceni vyskočit z okna a pod oknem není připravena ani žádná matrace, vyskočte chytře. Ideálním způsobem, jak vyskočit z okna je zavěsit se za parapet za ruce a mírně se odrazit od stěny, abyste se při pádu nezachytili o části objektu. Dopadnout se snažte na obě nohy současně. Chodidla spojte k sobě. V kolenech nohy mírně pokrčte. Stejně tak v kyčlích. Ihned po pádu se pokuste o tzv. „parakotoul“, kdy se po hraně jedné nohy a následně i boku těla přes loket a rameno zhoupnete do kotoulu. Tím si můžete zachránit život!

Evakuace osob při požáru může být snadnější

Mezi věcné prostředky požární ochrany, nepatří pouze přenosné hasící přístroje, ale také prostředky pro záchranu a evakuaci osob (např. seskokové matrace, plachty a záchranné tunely, žebříky, hydraulické vyprošťovací zařízení, pneumatické vaky). Pokud je jimi objekt vybaven, neváhejte je v případě potřeby využít.

V současné době se dokonce experimentuje s osobním padákovým systémem pro evakuaci z výškových budov.

Povinnosti provozovatelů, aby evakuace osob při požáru proběhla hladce

Podnikající fyzické osoby a právnické osoby musejí vytvářením podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, kterými se rozumí souhrn organizačních, a popřípadě i technických opatření umožňujících při využití existujících předpokladů, zejména stavebně technických, provedení rychlého a účinného zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a záchranných prací.

K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby

 • byly označeny nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy a směry úniku osob ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu; toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa,
 • byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce,
 • chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti nebyly využívány způsobem zvyšujícím požární riziko.

Zažili jste ostrou evakuaci? Podělte se s ostatními v komentářích o to, jak to vše probíhalo?

Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře

[…] pomoc s evakuací (ústní pokyny, směřování a vedení osob k nouzovým východům […]