Svařování patří svou povahou mezi velmi rizikové činnosti. Nejen, že při svařování může snadno dojít k požáru, ale svařování ohrožuje především svářeče. Při svařování vzniká celá řada rizik, jako je např. neionizující záření, tepelné záření, horké povrchy, toxické svářecí dýmy, hluk a další. I proto musejí svářeči používat vhodné ochranné prostředky pro svařování, zejména tedy osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Tento článek vás seznámí s tím, jaké OOPP musejí svářeči používat.

Rizika vyžadující použít ochranné prostředky pro svařování

Jak bylo výše uvedeno, svařování emituje celou řadu významných rizik, která mohou významným způsobem poškodit zdraví svářeče. Tato rizika nejdou při svařování nikdy zcela vyloučit a proto je nutné používat kvalitní a vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Níže budou tato rizika blíže popsána.

Záření

Každé svařování emituje do okolí záření. Záření je zejména:

  • vysokofrekvenční,
  • infračervené,
  • viditelné,
  • ultrafialové,
  • ionizující.

Výše uvedené záření přímo ohrožuje svářeče, ale také všechny osoby, které se dostanou do blízkosti svářečského pracoviště.

Svářeč rizika eliminuje používáním vhodných OOPP. OOPP musejí být proti záření dostatečně odolné a musejí chránit prakticky celý povrch těla svářeče, vystavený záření. Tedy od obličejového štítu, kvalitního oděvu, přes rukavice, až po obuv.

Ostatní osoby je nutno proti tomuto záření chránit zejména oddělením svářecího pracoviště clonami, kryty nebo závěsy, případně jinými vhodnými prostředky.

Riziko popálení

Svářeč může být popálen přímo procesem svařování, zahřátým svarkem, ale také požárem, který na svářečském pracovišti vlivem sváření vznikne. Ideálním způsobem ochrany potom je, před svařováním z pracoviště odstranit všechny hořlavé materiály a látky.

Velmi důležité je používat vhodný svářečský oděv, který je nehořlavý. Proti popálení rukou pomohou kvalitní svářečské rukavice.

Popálení hrozí také vlivem rozstřikujících se žhavých částí při svařování. I proti je nutné používat kvalitní ochranu obličeje a svářečské boty.

Nedávno jsme zde na webu publikovali video, zachycující svářeče, který v důsledku svařování uhořel. Situace zachycená na videu, by pravděpodobně nebyla tak tragická, pokud by svářeč použil nehořlavý svářečský oděv.

Svářečský aerosol

Při svařování vznikají tepelnými procesy nové produkty a různě velké části svářených materiálů a také elektrod se mohou rovněž uvolňovat do okolí. Vzniká tak svářečský aerosol. Tento aerosol může být pro svářeče značně nebezpečný a může působit mnoho různých chorob, z nichž pravděpodobně tou nejvážnější je rakovina plic.

Proto je nutno svářečský aerosol odsávat z dýchací zóny svářeče a před případnými zbytkovými koncentracemi si musí svářeč chránit své zdraví použitím vhodné ochrany dýchacích cest (respirátor).

Hluk

Nejen samotné svařování, ale i všechny doprovodné pracovní operace, zejména broušení či řezání, produkují značné emise hluku. Proti hluku je nutno zdraví svářeče chránit vhodnou ochranou sluchu.

Riziko úrazu elektrickým proudem

V případě svařování pomocí elektrického odporu, musí být vyloučen dotyk svářeče s živými částmi zařízení a s pólem svářecího okruhu, který není připojený na svarek, pokud jeho napětí je větší jako bezpečné napětí živých částí.

Částečně eliminovat riziko úrazu elektrickým proudem mohou vhodné OOPP, zejména potom svářečské rukavice, oděv a boty.

Mikroklimatické podmínky

Sváření produkuje teplo. A pokud je tepla i bez sváření dost, může to být problém. V zimě naopak může, zejména na dočasných svářečských pracovištích, působit chlad. Proti mikroklimatickým podmínkám je zdraví pracovníků nutno chránit. Vhodnou ochrannou může být zejména:

  • respektování bezpečnostních přestávek;
  • dodržování pitného režimu a poskytování ochranných nápojů;
  • zajištění ventilace, popř. přímo klimatizace pracoviště;
  • používání vhodných pracovních oděvů pro svařování dle mikroklimatických podmínek.

Ochranné prostředky pro svařování – přehled nutných

Níže v tabulce jsou uvedeny ochranné prostředky pro svařování, s dělením dle základní a doporučené ochrany jednotlivých druhů svařování. Tabulka je zpracované dle požadavků ČSN 05 0601.

Uvedenou tabulku dle ČSN 05 0601 je nutno chápat jako minimální doporučení a také trochu s rezervou. Přeci jen je uvedená norma je z roku 1993. Přestože byla několikrát změněna a to naposled v červenci 2019, tabulka OOPP je stále původní. V dnešní době jsou některé OOPP již mnohem efektivnější, modernější.

Při výběru OOPP je také nutno uvažovat hodnocení rizik pro výběr a použití OOPP, dle NV. č. 495/2001 Sb., úz. K OOPP uvedeným v tabulce, tedy může být nutno poskytnout a používat i další prostředky.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře