Blíží se, pro někoho už dokonce začala, topná sezóna 2019 a tak se velmi často skloňovaným stává spojení: „revize komínů.“ Ale co si pod tímto pojmem vlastně představit? Koho se revize komínů týkají, kdo je musí provádět a co se považuje za komín a co již nikoliv? Pokud v těchto věcech nemáte stále úplně jasno a k vytápění využíváte spalování tuhých nebo i plynných paliv, pak je tento článek určen právě vám! Uvidíte, že revize komínů 2019 nejsou to jediné, co musíte v této oblasti řešit.

Lhůty pro kontroly a čištění spalinových cest

Většinu z vás, kteří jste narazili na tento článek, jistě zajímají lhůty pro revize, kontroly a čištění komínů. Proto pojďme přímo k věci. Tyto lhůty vyplývají z přílohy 2, vyhlášky č. 34/2016 Sb., úz a jsou uvedeny v tabulce níže.

Definice základních pojmů z oblasti revize komínů 2019

Pokud v tabulce výše stále hledáte lhůty pro revize komínů nebo přemýšlíte nad tím, co si představit pod pojmem kontrola spalinové cesty, tak se začtěte dále. Vysvětlíme si základní pojmy.

Komín

Komín je stavební konstrukcí, včetně vyvložkování, do níž je zaústěn tepelný spotřebič a která tvoří jeden technologický celek tepelného spotřebiče, dále nazývaný jako spalinová cesta.

Spalinovou cestou se pro účely zákona o požární ochraně rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu.

Čištění spalinové cesty

Čištěním spalinové cesty se rozumí odstranění pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběr pevných částí spalin nahromaděných v půdici (půdice je nejnižší místo komínového průduchu a komínového pláště) komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.

Nelze-li spalinovou cestu vyčistit výše uvedeným způsobem, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba.

Kontrola spalinové cesty

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením

 • toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,
 • toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
 • zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,
 • spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
 • zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
 • jejího stavebně technického stavu a
 • toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

Revize spalinové cesty

Revize spalinové cesty se provádí

 • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
 • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
 • po komínovém požáru, nebo
 • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Další důležité informace pro revize komínů 2019

Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí.

Čištění nebo kontrola spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce.

Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest.

Technické požadavky na komíny jsou stanoveny zejména § 24, vyhlášky č. 268/2009 Sb., úz.

Doklady o provedených činnostech

Oprávněná osoba (kominík) předá objednateli služby neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty, písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty.

Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty svépomocí, učiní o tom písemný záznam.

Revizní technik spalinových cest předá objednateli neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne provedení revize, písemnou zprávu o revizi spalinové cesty.

Vzory písemné zprávy o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a písemné zprávy o revizi spalinové cesty jsou uvedeny v přílohách 3 a 4, vyhlášky č. 34/2016 Sb., úz.

Skladování hořlavých látek u komínových těles

V případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách se za bezpečné považuje jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

POZOR! Kominíci mají povinnost nedostatky hlásit úřadům!

Pokud oprávněná osoba (kominík) při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě

 • nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě
 • nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře