Věděli jste, že současný trend vousů by mohl ohrozit váš život, pokud jste vystaveni azbestu? Vousy, dokonce už 24 hodiny po oholení, mohou bránit správnému usazení osobních ochranných pracovních pomůcek a to způsobí, že vdechnete smrtící azbestová vlákna.

Nedávný průzkum navíc ukazuje, že až 50% osobních ochranných pracovních prostředků k ochraně dýchacích cest, nenabízí uživateli předpokládanou úroveň ochrany. Mimo jiné právě i pro jejich nevhodné použití.

Britská asociace pro azbestová školení (UKATA), je znepokojena rostoucím počtem úmrtí souvisejících a azbestem ve Velké Británii. Proto aktivně bojuje za zvýšení počtu lidí, kteří jsou si vědomi azbestu a absolvovali odborně uznávané školení.

Společnost UKATA byla založena v roce 2008 a stanovuje standardy v oblasti školení o rizicích azbestu a rovněž zajišťuje, aby její členové tyto normy splňovali.

Craig Evans, hlavní provozní ředitel UKATA vysvětlil: “Současný trend vousů způsobuje velké obavy mezi členy UKATA a Health and Safety Executive, dále jen HSE (britská obdoba českého SÚIP). Vousy mohou zabránit tomu, aby se prostředek k ochraně dýchacích cest správně osadil na obličeji. Přitom správné osazení je základním předpokladem ke správné funkci prostředku.”

“Tento nedostatek povědomí vzbuzuje sále větší obavy jak pro UKATA, tak pro naše členy. Usilovně pracujeme na tom, abychom urgentně vyřešili nedostatek povědomí o azbestu v celém průmyslu.”

Podle údajů zveřejněných HSE dne 31. října 2018, zůstává azbest největším zabijákem na pracovištích ve Velké Británii. Téměř 100 lidí umírá každý týden na choroby spojené s azbestem, přičemž pětina z těchto úmrtí jsou živnostníci.

Azbest zabije každý týden ve Velké Británii 20 živnostníků, 4 instalatéry, 6 elektrikářů, 8 truhlářů. Zejména těmto profesím je nutné zdůraznit potřebu kvalitního školení o azbestu a zajištění vhodných ochranných pomůcek a vybavení.

Také je znepokojující, že úmrtí spojená s azbestem ve Velké Británii, jsou na vzestupu. Co tedy potřebujete vědět o ochraně před tímto smrtícím materiálem? 

Pozadí problému

Azbest je ve Velké Británii zodpovědný za více než 5000 úmrtí ročně, což z něj činí hlavní příčinu smrtelných pracovních úrazů. Denně ve Velké Británii přichází do styku s azbestem více než 1,3 milionu lidí.

Nařízení o zákazu azbestu z roku 1999, podepsané tehdejším místopředsedou vlády Johnem Prescottem, vstoupilo v platnost dne 24. listopadu 1999, tedy pět let před evropským termínem. Až do té doby byl chrysotile jediným druhem azbestu povoleným ve Velké Británii, protože amosit a crocidolit byly zakázány v již v roce 1985. Úplný zákaz znamenal konec toho, co bylo popsáno jako britské azbestové století.

Hugh Robertson, vedoucí pracovník odboru odborových svazů (Trade Union Congress – TUC) vysvětlil: “Ačkoli zákaz dovozu a používání azbestu byl velkým krokem vpřed, nesmíme zapomenout, že zpoždění při zavádění zákazu stálo tisíce životů, které mohly být ušetřeny, pokud by byl azbest zakázán ihned poté, co byla známa jeho rizikovost.”

Azbest se stal populární na konci 19. století díky průmyslové revoluci a rozmachu v průmyslu. Azbest byl levný, široce dostupný, pevný, nepropustný, ohnivzdorný, žáruvzdorný a pohlcující zvuk. Díky svým vlastnostem a rozšíření, ještě dnes, po více než 100 letech od svého rozmachu, smrtící azbest stále obsahují miliony komerčních a rezidenčních nemovitostí.

Skutečností také zůstává, že nikdo neví, kolik ze sedmi milionů tun azbestu dovezeného do Velké Británie během 20. století zůstává dodnes.

Při provádění prací na objektech postavených před rokem 2000 existuje skutečné riziko přítomnosti azbestu a uvolnění azbestových vláken do ovzduší. Vlákna mohou při vdechnutí vést k terminálnímu stádiu rakoviny plic nebo životu nebezpečné azbestóze.

Je důležité si uvědomit, že nenarušený azbest, který je dobře udržován, nepředstavuje bezprostřední zdravotní riziko. Největším rizikem jsou tak práce při odstraňování azbestových materiálů. I z tohoto důvodu se mnozí vlastníci objektů rozhodnou, ponechat neporušeně materiály obsahující azbest ve svých budovách.

Identifikace azbestu

Předpokládá se, že azbest byl obsažen ve více než 4000 výrobcích. Pravidelně se mísil s jinými materiály, jako cement, takže není vždy snadné jej identifikovat a to zejména pro netrénované oko.

Mezi příklady produktů, které mohou obsahovat azbest, patří mimo jiné:

 • texturované stropy;
 • stropní dlaždice;
 • vinylové podlahové dlaždice;
 • azbestový cement:
  • cementové krby;
  • cementové zastřešení;
  • cementové koupelnové panely;
  • nádrže na cementovou vodu;
 • potrubí;
 • opláštění;
 • volné izolace;
 • izolační azbestové desky;
 • příčky.

Nemoci související s azbestem

Protože byl azbest použit v tolika různých stavebních materiálech a produktech, pokaždé, když řemeslníci musejí narušit strukturu objektu postaveného před rokem 2000, vystavují se riziku vdechování azbestových vláken.

Problém s azbestovými chorobami spočívá v tom, že se mohou projevit po 15-ti, ale i po 60-ti letech od expozice. Toto období latence, než se projeví příznaky, znamená, že lidé se rozhodnou ignorovat nebezpečí a zaujmou postoj: “Nikdy se mně to nestane.”

Jak čísla potvrzují, nemoci související s azbestem postihují každý rok tisíce lidí. Rozhodně se však nejedná pouze o lidi, kteří přímo s azbestem pracovali, ale také o jejich rodiny, přátele, kolegy nebo obyvatele objektů obsahujících azbestové materiály.

Může trvat desítky let – od 15 do 60 let, než se projeví onemocnění způsobené azbestem. 

Maligní mezoteliom je druh rakoviny, která ovlivňuje “mezoteliom” – tenká vrstva tkáně na hrudi a břiše. I nízká úroveň expozice azbestu, která se však opakuje, může způsobit tuto nevyléčitelnou rakovinu. Přibližně polovina lidí, u nichž je rakovina mezoteliomu diagnostikována, přežije první rok od vzniku nemoci a pouze jeden z deseti přežije pět let.

Azbest však kromě rakoviny mezoteliomu způsobuje i další nemoci, které ohrožují život, jsou jimi:

 • rakovina plic, která se vyvíjí v plicních sklípcích, roste po celých plicích a může se šířit i mimo ně do zbytku těla;
 • azbestóza, což je závažný typ zjizvení plic způsobený vysokou úrovní expozice azbestovým vláknům. Jizvení způsobuje, že se plíce zmenšují, což má za následek dušnost;
 • pleurální zahušťování, což je problém spojený s těžkou expozicí azbestu. Zjizvení výstelky plic (pleury) pokrývá velkou plochu a výstelka se zhušťuje a zvětšuje. Pokud k tomu dojde, plíce jsou stlačeny, což způsobuje značné dýchací problémy.

Ochrana před azbestem

Být dobře informován, to je jen polovina úspěchu. Vybavení pracovníků osobními ochrannými pracovními prostředky je stejně důležité k omezení rizika vzniku smrtící nemoci.

Podle HSE by ochrana dýchacích cest pomocí osobních ochranných pracovních prostředků, měla být používána až jako poslední možnost, pokud jiné způsoby ochrany nejsou možné nebo jsou nepraktické nebo jen v případech krátkodobé a občasné expozice azbestu. Před použitím osobních ochranných pracovních prostředků k ochraně dýchacích cest před azbestem, by vždy měly být koncentrace azbestových vláken ve vzduchu sníženy na minimum. OOPP jsou poslední obrannou linií a navíc, musejí se používat zcela správně.

Téměř polovina používaných OOPP k ochraně dýchacích cest před azbestovými vlákny však nenabízí uživatelům dostatečnou ochranu, zejména proto, že nejsou správně použity a nasazeny na obličeji.

Důvody pro špatné použití OOPP k ochraně dýchacích cest jsou zejména vousy, nesprávné skladování a údržba OOPP, nesprávné použití v rozporu s doporučením výrobce nebo nedostatečné testování OOPP.

Vousy

Inspektoři HSE při kontrolách běžně vidí, jak se zaměstnanci vystavují zbytečným rizikům a ohrožují své zdraví použitím osobních ochranných pracovních prostředků k ochraně dýchacích cest s různým stupněm strniště / vousů na obličeji.

Buďme upřímní. Ať už s vousy nebo bez nich, OOPP k ochraně dýchacích cest mohou být při nošení nepříjemné. K získání správného a účinného těsnění je třeba, aby OOPP těsně doléhal na pokožku obličeje. Nepohodlí, které může být způsobeno správným nasazením OOPP znamená, že zaměstnanci si OOPP často nasazují jen laxně, sporadicky a nedostatečně. Přitom pokud není vytvořeno dostatečné a účinné těsnění OOPP na obličeji, mohou do prostoru masky vstoupit kontaminanty, včetně např. azbestových vláken.

HSE provedla studii, aby zjistila opodstatnění čerstvě oholené pokožky. Množství, o které byla ochrana snížena vousy, bylo pro uživatele naprosto nepředvídatelné a zcela specifické, přičemž u některých došlo k významnému snížení ochrany již 24 hodin po oholení.

Pokud OOPP těsně nepřiléhá k obličeji, měl by být vybrán jiný, vhodnější. Nikdy by nemělo docházet k případům, kdy se používají špatně přiléhající masky. Pokud budou zaměstnavatelé a jimi určené odpovědné osoby za výběr OOPP vhodně vyškoleny, budou schopny vybrat vhodné OOPP pro konkrétní zaměstnance.

Pokud není těsně přiléhající OOPP vhodný, lze použít alternativní typy ochrany. Patří k nim např. kapuce, přilby s průzory, obličejové masky se stlačeným vzduchem apod.

Zajištění správné montáže OOPP

Je odpovědností zaměstnavatele, zajistit zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s azbestovými vlákny, vhodné OOPP. Poskytnutý OOPP musí být označen symbolem “CE”, což znamená, že je v souladu s právními normami.

Při volbě OOPP k ochraně dýchacích cest je třeba vzít v úvahu tři hlavní faktory:

 1. pracovní úkol,
 2. pracovní prostředí a
 3. individuálnost jednotlivce.

Pokud například pracovní úkol vyžaduje jen minimální narušení azbestových materiálů, bude vyžadována jiná úroveň ochrany než při jejich odstraňování, lámání či řezání.

Důležité je také zvážit pracovní prostředí, ve kterém se práce uskuteční. Některé prostory jednoduše neumožní lepší ochranu, než použití OOPP. Azbestové materiály byly často používány také např. v kotlích nebo zastrčené na jiných, nedostupných místech.

Při poskytování OOPP by měl být vždy zohledněn i jednotlivec. Všichni jsme různí a máme různé potřeby a preference. Pro poskytování OOPP k ochraně dýchacích cest je podstatné, že žádné dva obličeje nejsou stejné.

Poskytnuté OOPP je nutno řádně vyzkoušet a otestovat. Zda skutečně sedí, přiléhají a chrání před riziky. Zaměstnanci by poskytnuté OOPP k ochraně dýchacích cest neměli nikdy mezi sebou sdílet.

V reakci na obavy, plynoucí z nevhodně nasazených a použitých OOPP k ochraně dýchacích cest, vyvinula britská federace bezpečnosti průmyslu (British Safety Industry Federation) spolu s HSE a dalšími zúčastněnými stranami v oboru schéma způsobilosti pro poskytovatele Fit Test Providers.

Akreditační systém Fit2Fit RPE Fit Test Providers Accreditation Scheme je navržen tak, aby potvrdil způsobilost kterékoli osoby provádějící testování těsnosti OOPP k ochraně dýchacích cest na obličeji.

Řada poskytovatelů školení nabízí také výcvikový kurz kompetentních osob pro OOPP k ochraně dýchacích cest. 

Kurz je zaměřen na zaměstnavatele, supervizory, bezpečnostní techniky a zástupce společností, kteří jsou odpovědní za výběr, použití, údržbu a vedení záznamů OOPP k ochraně dýchacích cest.

Absolvováním půldenního kurzu získají účastníci dovednosti provádět měsíční kontroly dýchacích ochranných prostředků a zaznamenávat výsledky odpovídajícím způsobem podle pokynů HSE HSG53 – Respirační ochranné prostředky při práci.

Nebuď nebezpečný pro ostatní 

Osobní ochranné pracovní prostředky nestačí samy o sobě. Nezbytné je i povědomí o azbestu a to nejen pro řemeslníky, ale také pro uživatele budov, kde se azbest vyskytuje.

UKATA pravidelně vysílá tragické příběhy partnerů lidí, kteří pracovali s azbestem a onemocněli.

Mavis Nye, tváři kampaně mezoteliomu, bylo 66, když jí byla diagnostikována tato nemoc. Přestože sama s azbestem nepracovala, její manžel ano. Pracoval v loděnici. Azbestová vlákna se přilepila na monterky, které každý večer vytřásla, než je strčila do pračky.

Mavis vysvětlila: “Utrpení z rakoviny mezoteliomu. Přála bych si, abychom mohli naše životy zcela zbavit azbestu. Já byla azbestu vystavena při praní pracovního oblečení manžela. Mnoho lidí trpělo a bude trpět z azbestu v důsledku podobně nezamýšlené expozice.” 

Lidé ve Velké Británii, kteří pracovali v lodním průmyslu před osmdesátými léty a kteří sloužili na palubě lodi obsahující azbest, jsou vystavení vysokému riziku vzniku rakoviny mezoteliomu.

Mezi další povolání s vysokým rizikem expozice azbestu patří inženýři vzduchotechniky, sádrokartonáři, dodavatelé zastřešení, demoliční party, malíři, montéři potrubí, pracovníci údržby a učitelé.

Nedávno bylo odhaleno, že 44 leté lékařce, doktorce Mags Portman, byla diagnostikována rakovina mezoteliomu až nedávno, v roce 2017. Má se za to, že nemoc má původ před dvaceti lety, kdy doktorka pracovala jako juniorská lékařka v nemocnici ve skotském Lanarkshire. Když byla nemocnice v roce 2009 zbořena, byly nalezeny stovky tun azbestu.

Kvalitní školení o azbestu, může zachránit nejen životy zaměstnanců, kteří s azbestem nakládají, ale i jejich rodinných příslušníků, kamarádů, přátel, zákazníků a dalších osob.

Přestože je ve Spojeném království azbest zakázán, není zcela zakázán v USA. Existují tak obavy, že se výrobky obsahující azbest, mohou z USA dostat díky obchodním dohodám do Británie.

Caroline Lucas, jež se vyjádřila v březnu 2018 v článku pro  Indepedent řekla: “Všichni víme, že Donald Trump nebere vážně obchodní dohody. Rozhodne-li se, že výrobky kontaminované azbestem musí být zahrnuty do dohody, nezdá se. Použití azbestu v USA značně pokleslo, ale stále neexistuje úplný zákaz použití tohoto materiálu.

Trénujte bezpečnost, pracujte bezpečně 

UKATA a její členové jsou odhodláni zajistit, aby bylo povědomí o rizicích plynoucích z azbestu co nejvíce rozšířeno. I proto členové UKATA nabízejí bezplatný výcvik v rámci své oceňované kampaně.

Kampaň byla zahájena v roce 2015 a je součástí snahy UKATA zajistit, aby si více lidí uvědomovalo rizika spojená s azbestem, zejména ve veřejném sektoru, kvůli počtu stárnoucích škola nemocnic, které obsahují azbest.

Od uvedení na trh členové UKATA věnovali více než 8 000 hodin bezplatného školení.

V letošním roce se UKATA spojila s Jobcentre Plus, součástí ministerstva práce a důchodů, s cílem nabídnout zdarma školení o zvyšování povědomí o azbestu lidem, kteří jsou v současné době bez práce.

Členské společnosti UKATA se v letošním roce zavázaly k více než 3000 hodinám bezplatných školení pro lidi, kteří jsou nezaměstnaní, bez vzdělání nebo mění obor. Certifikované školení je nyní k dispozici do března 2019 u poskytovatelů schválených pro UKATA po celé Velké Británii. 

Craig vysvětlil: “UKATA strávila 10 let odhodláním zvyšovat úroveň školení. Doufáme, že díky partnerství se společností Jobcentre Plus během naší kampaně oslovíme ještě více lidí a uvedeme je na cestu k jejich nové kariéře.”

UKATA a její členové jsou si vědomi toho, že lidé mají různé styly učení a zavázali se, že školení budou přístupná všem.

Oceněním UKATA Excellence Award uznávají členy, kteří jdou nad rámec toho, aby zvýšili standardy v oboru a zlepšili způsoby provádění školení. Při školeních jsou využívány inovativní techniky – již není pravda, že jediným způsobem, jak může být školení provedeno, je sezení ve třídě.

UKATA uznává, že při provozu firmy může být obtížné, najít si čas na provedení školení. I proto nabízí e-learningové kurzy k problematice azbestu.

Craig dále komentoval: “Zpřístupnění školení všem relevantním stranám je jen polovina toho, co děláme. Musíme také zajistit, aby bylo školení stravitelné pro všechny. Všichni se učíme různými způsoby.”

“Britská epidemie azbestu bude s námi bohužel po celá desetiletí.” Zajištění, že lidé mají nejen správné OOPP, ale mají také přístup ke školení, které je informuje, je obrovskou součástí boje při snižování počtu úmrtí souvisejících s azbestem.

UKATA má seznam poskytovatelů školení o azbestu, kteří splňují uznávaný standard, aby lidem umožnili přístup k bezplatným školením.

Prohlášení

Toto je překlad článku publikovaného na Health & Safety International. Originální článek naleznete na https://www.hsimagazine.com/article/menacing-moustaches/

Překlad článku do češtiny, připravilo BOZPforum.cz, nikoliv UKATA. Originální článek byl v době zveřejnění věcně správný.

S velkým smutkem oznamujeme smrt doktorky Mags Portman na rakovinu mezoteliomu v únoru 2019.

Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře

[…] musí zahalit celé tělo kromě obličeje, který kryje ochranná maska (přečtěte si o tom, jak je důležité se oholit, před použitím OOPP k ochraně dýchacích cest). Tento oděv musí být jednorázový a po kontaminaci azbestem musí být řádně likvidován. […]