Jsou objekty, kde je směr a vedení únikových cest na první pohled zřejmé a i bez jakéhokoliv značení, každý ví, kudy se v případě požáru evakuovat. Pak tu jsou ale objekty, které jsou značně nepřehledné a najít správný směr evakuace k nejbližšímu východu může být dosti komplikované, často dokonce i pro osoby, které jsou v objektu již po několikáté. Proto je důležité, tyto objekty správně označit příslušnými únikovými tabulkami a značkami.

Požadavky právních předpisů

Nutnost provádět značení únikových cest a nouzových východů vyplývá z celé řady právních předpisů. Předpisy však také upravují i požadavky na vzhled nebo umístění značení. Níže v podkapitolách jsou tyto požadavky shrnuty.

Co musí a co nemusí být označeno?

K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby byly označeny nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy a směry úniku osob ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu; toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa [písm. a), odst. (3), § 11, vyhlášky č. 246/2001 Sb., úz].

Únikové cesty, východy a evakuační výtahy na únikových cestách musí být trvale označeny značkami pro únik a evakuaci osob. Tam, kde je to technicky vhodné, je možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s dostatečnou délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy [bod 2.3.2, přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., úz].

Jak má značení vypadat?

Únikové cesty a východy musí být během provozní doby budovy dostatečně osvětleny a vybaveny nouzovým osvětlením vyhovujícím normovým požadavkům. Tam, kde je to technicky vhodné, je možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s dostatečnou délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy [bod 2.3.5, přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., úz].

Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu [odst. (4), § 2, nařízení vlády č. 375/2017 Sb., úz].

Informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci mají obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na zeleném pozadí; zelená část zaujímá nejméně 50 % plochy značky [odst. (4), § 3, nařízení vlády č. 375/2017 Sb., úz].

Typy únikových tabulek

Únikové tabulky, které je dnes možné použít, vycházejí z přílohy k nařízení vlády č. 375/2017 Sb., v účinném znění a dále z ČSN EN ISO 7010. Jsou uvedeny na následujících obrázcích:

Značení dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb.

Značení dle ČSN EN ISO 7010

Značení dle ČSN EN ISO 7010 – národní dodatky pro ČR

Další značení dle ČSN EN ISO 7010 související s evakuací osob

Ostatními tabulkami označte konkrétní místa a prvky pracoviště. Bližší informace k těmto tabulkám naleznete přímo v ČSN EN ISO 7010.

Kam značení umístit?

Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením (dále jen „bezpečnostní značení“) za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku [odst. (4), § 10, vyhlášky č. 23/2008 Sb., úz].

Je-li značka pro označení únikové cesty a nouzového východu zhotovena z fotoluminiscenčního materiálu, musí být instalována na povrchu vnitřní komunikace nebo těsně nad její úrovní [odst. (3), § 5, nařízení vlády č. 375/2017 Sb., úz].

Pozor na výtahy – i ty musejí být označeny!

Evakuační výtah musí být označen bezpečnostním značením „Evakuační výtah“, a to v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty [odst. (5), § 10, vyhlášky č. 23/2008 Sb., úz].

Výtah, který neslouží k evakuaci, musí být obdobně označen bezpečnostním značením „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“ nebo bezpečnostním značením podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 13 (ČSN 27 4011) [odst. (5), § 10, vyhlášky č. 23/2008 Sb., úz].

Zdůraznění požadavků na ubytovací zařízení

Chráněná úniková cesta ve stavbě ubytovacího zařízení, jakož i dveře, schodiště, chodba vedoucí k nim a východy z nich musí být opatřeny bezpečnostním značením viditelným ve dne i v noci [odst. (3), § 17, vyhlášky č. 23/2008 Sb., úz].

Všechny únikové cesty ubytovacího zařízení musí mít nouzové osvětlení a vyznačený směr úniku [odst. (3), § 45, 268/2009 Sb., úz].

Jak na značení v praxi – praktické tipy

Nejprve. Pokud máte v objektu řádně označit únikové cesty a nouzové východy, pak musíte přesně znát, kde jsou tyto cesty vedeny a východy umístěny. To zjistíte ze schválené projektové dokumentace, konkrétně z požárně bezpečnostního řešení (dříve technická zpráva požární ochrany).

Grafické znázornění možností úniku v půdoryse je skvělým pomocníkem

Pokud není součástí projektové dokumentace grafické znázornění únikových cest, pak si toto znázornění nakreslete. Značně vám to usnadní práci.

Do půdorysu objektu si zaznačte všechny únikové cesty a nouzové východy, včetně evakuačních výtahů, pokud je jimi objekt vybaven. Pak si označte všechna křížení komunikací (např. červeným kroužkem), změny směru úniku (např. modrým kroužkem) a změny výškové úrovně, jako jsou schodiště nebo jen schodky a rampy (např. oranžovým kroužkem). Nezapomeňte si také vyznačit výtahy.

Návrh umístění jednotlivých tabulek na únikových cestách

Pak navrhněte umístění jednotlivých značek. Myslete na to, že z každého místa objektu by měla jít některé ze značek jasně vidět a to i za předpokladu zakouření a prozradit tak osobám směr úniku. Toto je nutné ověřit přímo v „terénu.“ Značka by měla navíc ukazovat směrem k nejbližšímu nouzovému východu. Zde může být za potřebí trocha přeměřování. Je ale hloupé, pokud značka ukazuje k východu vzdálenému 30 m, když na opačnou stranu je jiný východ, ve vzdálenosti 5 m.

Fotoluminiscenční únikové tabulky umisťujte co nejblíže povrchu komunikací klidně tak, že se dotýkají podlahy. Pokud to z opodstatněných důvodů nelze, můžete značku umístit i o něco výš. Vždy však co nejníže to jde. Umístění přímo na podlahu je v případě běžných tabulek nepraktické a málo trvanlivé.

Na značení podlahy se skvěle hodí k tomu určené samolepící fotoluminisceneční kulaté značky, kterými je vhodné klasické tabulky doplnit.

Bohužel většina těchto samolepících „terčíků“ se prodává jen v kulatém provedení a tak nesplňují požadavek odst. (4), § 3, nařízení vlády č. 375/2017 Sb., dle kterého musejí mít obdélníkový nebo čtvercový tvar. Kulaté značky umístěné na podlaze proto vždy musejí být pouze doplňkem klasických tabulek.

Problém může být v případě, kdy je např. na chodbě umístěno hodně předmětů a nábytku. Tyto předměty znemožňují instalaci značek k podlaze. Proto je vždy na zvážení, tyto předměty odstranit. Jinou alternativou potom je, značení umístit přímo na podlahu nebo na tyto předměty. Zde je ale vždy velmi důležité, provést praktickou kontrolu viditelnosti značení z každého místa prostoru.

Pozor si dávejte také v místech, kde dochází ke změně výškové úrovně. I zde může dojít k situaci, kdy je značení z jednoho místa dobře viditelné, zatímco z druhého není tabulku vidět vůbec.

Evakuace ne vždy probíhá jen při požáru a při zakouřeném objektu. Proto a pro lepší orientaci, je vhodné u podlahy či na podlaze umístěné fotoluminiscenční značení doplnit i klasickými tabulkami, umístěnými ve výšce očí nebo i na jiných, dobře viditelných místech.

Vždy používejte přiměřeně velké tabulky povaze pracoviště. Ve velkých otevřených halách plných strojů či regálů, mohou být výhodné velké tabulky o rozměru např. A3 nebo i větší, umístěné na sloupech v takové výšce, aby byly viditelné z co možná největší dálky. Naopak v administrativní budově s několika kancelářemi a jednou malou chodbou, plně postačí malé tabulky.

Zbývá označit nouzové východy

V neposlední řadě nezapomeňte řádně označit nouzové východy. Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., uvádí v příloze příklady únikových značek. V § 7, téhož nařízení je však poznámka, že kromě značek v příloze, lze využít také značky dle ČSN EN ISO 7010.

K označení nouzových východů tak využijte některou z tabulek dle přílohy nařízení vlády nebo tabulku „Exit“ s příslušnou směrovou šipkou.

Východy opět označte fotoluminiscenčními tabulkami co nejblíže k podlaze. Značení můžete provést přímo na dveře východu. Zde jen pozor. V případě dveří, které zůstávají v trvale otevřené poloze, např. při větrání v letních měsících, musí být tabulka stále dostatečně viditelná. Ideální může být označit nouzový východ také „nad futry“, již běžnou tabulkou.

Závěr

Značení únikových cest a nouzových východů není úplně snadnou záležitostí, jak by se na první pohled mohlo zdát. Aby značení opravdu sloužilo k tomu, k čemu je určeno – tedy záchraně lidských životů a zdraví v případě mimořádné události, musí být jeho tvorbě věnována náležitá pozornost a péče. Celé únikové značení je navíc nutno řádně prověřit v praxi. K tomu se může skvěle hodit cvičný požární poplach.

Nutno také dodat, že nouzové osvětlení je rozhodně vítané a užitečné. Ale nelze jej považovat za náhradu bezpečnostní značení.

Při pomoci se značením únikových cest mohou také skvěle pomoci fotoluminiscenční barvy, kterými dokážete prakticky cokoliv, jakkoliv natřít a vytvořit tak za tmy viditelný prvek. Nemusí se jednat jen o čáry. Natřít můžete např. celou plochu komunikace pro pěší. Jednotlivé hrany schodů nebo můžete pomocí barvy nakreslit velké (např. i několikametrové) šipky, ať již přímo na podlahu nebo i na stěny.

Odebírat
Upozornit na
guest
2 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
Honza

Je třeba si uvědomit že nařízení 375 je nařízení „nehasičské“, a vyobrazené tabulky jsou zastaralé – téměř 30 let nepoužívaný vzor. Navíc značení únikových cest u podlahy neodpovídá ani zdravému rozumu ale ani žádnému evropskému nebo světovému předpisu a je v rozporu s platnou ČSN ISO 3864-1 a mezinárodní ČSN EN ISO 7010. To nařízení se prostě pro značení únikových cest vůbec nehodí a jak říkám je hlavně pro tyto účely úplně zbytečné vše co je třeba je v ISO normách. Nemá cenu vymýšlet „teplou vodu po Česku“ Co se týče únikových cest obsahuje zavádějící a nepřesnou terminologii která neodpovídá ani vyhlášce o požární prevenci ani požárním normám. Jen pak mluví o voze a druhý o koze. Je to předpis k bezpečnosti práce a tedy orgány státního požárního dozoru jej žádným způsobem nemohou vynucovat a to ani u značení směrů úniku a únikových cest. Ale to by bylo na dlouhé povídání a mnohaletou historii – předchozí nařízení bylo s prominutím paskvil a tohle je je jeho ještě horší pokračovatel …:o)