Požadavky na pracoviště vyplývají nejen z celé řady předpisů a technických norem, ale zejména také z vyhodnocení rizik zaměstnavatelem. Níže uvedené požadavky proto nelze chápat jako úplné. Jde o základní požadavky na pracoviště, které vyplývají zejména ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Základní požadavky bezpečnosti

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště.

Zde hraje velkou roli již samotná projektová příprava, která by rozhodně neměla být podceněna. Projektant musí, dle konkrétního typu pracoviště, vzít v potaz požadavky všech právních předpisů a případně také souvisejících norem.

Každý zaměstnavatel musí zajistit, aby jeho pracoviště splňovala níže uvedené základní požadavky z hlediska bezpečnosti provozu.

 • Prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace musejí mít stanovené rozměry a povrch a musejí být vybaveny pro činnosti na nich vykonávané.
 • Pro jednoho zaměstnance musí být v prostoru určeném pro trvalou práci volná podlahová plocha nejméně 2 m2, mimo stabilní provozní zařízení a spojovací cesty. Šíře volné plochy pro pohyb nesmí být stabilním zařízením v žádném místě zúžena pod 1 m.
 • Požadavky na světlou výšku prostor určených pro práci jsou upraveny § 46, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., úz.
 • Požadavky na objemový prostor pracoviště upravuje § 47, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., úz.
 • Pracoviště musejí být osvětlena, pokud možno denním světlem, musejí mít stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou. Prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců musejí mít stanovené rozměry, provedení a vybavení.
 • Bližší podmínky na mikroklimatické podmínky pracoviště jsou řešeny § 41 a následujícími, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., úz.
 • Únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest musejí být stále volné.
 • Na pracovištích musí být zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění.
 • Pracoviště musejí být vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci (nejen lékárničky, ale např. i další prostředky, jako jsou nosítka, prostředky k evakuaci osob ze schodiště apod.) a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby – tedy např. pevnou linkou nebo mobilním telefonem.

Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními opatřeními ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob.

Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti, zejména z posouzení možností omezení úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zařízení.

Povinnosti zaměstnavatele při uvádění pracoviště do provozu

Podmínkou k uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu a používání je, že odpovídají požadavkům stanoveným ve zvláštních právních předpisech (zejména Stavební zákon a požadavek na „kolaudaci“, zákon o ochraně veřejného zdraví, který upravuje např. požadavky na pracoviště, kde jsou vykonávány činnosti epidemiologicky závažné, na zdravotnická zařízení nebo pracoviště, kde k emisím hluku, vibrací či neionizujícího záření a zákon o obecné bezpečnosti výrobků) a požadavkům nařízení vlády č. 101/2005 Sb., které kromě základních požadavků, specifikuje požadavky zejména v následujících oblastech:

 1. stabilita a mechanická odolnost staveb;
 2. elektrické instalace, průmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení a sítě, únikové cesty a východy;
 3. střechy, příčky, stěny a stropy, podlahy;
 4. pracoviště s výskytem prachu a škodlivin v pracovním ovzduší;
 5. dopravní komunikace, nebezpečný prostor;
 6. nakládací a vykládací rampy;
 7. pracoviště pro výrobu, opravy a údržbu dopravních prostředků;
 8. poskytování první pomoci;
 9. venkovní pracoviště;
 10. skladování a manipulace s materiálem a břemeny;
 11. sklad pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv;
 12. nízkotlaká kotelna.

Co je nutné zajistit před uvedením pracoviště do provozu?

Před uvedením pracoviště do provozu a používání je nutné zajistit splnění alespoň základních, níže uvedených opatření a podmínek.

Uspořádání pracoviště

Pracoviště musí být uspořádáno tak, aby zaměstnanci byli chráněni před nepříznivými povětrnostními vlivy a před škodlivými účinky pracovních a technologických postupů a výrobních a technologických procesů.

Určení odpovědných osob

Před uvedením pracoviště do provozu je nutné určení osob, k jejichž povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, používání, údržbu, úklid, čištění a opravy pracoviště.

Provozní dokumentace

Je nutné stanovit obsah a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení.

Umístění výrobních zařízení

Před uvedením pracoviště do provozu, je rovněž nutné rozhodnout o umístění, uspořádání a instalaci výrobních a pracovních prostředků a zařízení, skladových prostorů, komunikačních ploch a dopravních komunikací.

Stroje a technická zařízení se umísťují tak, aby byly pokud možno soustředěny výrobní a pracovní prostředky a zařízení s přibližně stejnými účinky podle druhů a vlastností škodlivin a vlivů na okolí.

Technické vybavení pracoviště, výrobní a pracovní prostředky a zařízení a jejich části, musejí být náležitě a bezpečně upevněné tak, aby nemohlo dojít k jejich nežádoucímu (nechtěnému) pohybu.

Vymezení pracovního místa

Zaměstnavatel musí před uvedení pracoviště do provozu vymezit zaměstnanci pracovní místo.

Pokud jde o stálé pracovní místo, kde je zaměstnanec nucen stát po celou směnu nebo její větší část, je ideální toto místo vybavit tzv. proti únavovou rohoží. Ta poskytne nejen pohodlí, ale také omezí negativní dopady práce ve stoje na zdraví zaměstnance.

K vymezení pracoviště se mohou také skvěle hodit tzv. sloupky se zahrazovací páskou. Sloupky obsahují namotanou bezpečnostní pásku. Tu lze snadno rozmotat na požadovanou délku a upevnit pomocí magnetu. Díky těmto sloupkům lze velmi rychle a efektivně vymezit např. prostory se zákazem vstupu nebo nebezpečné zóny pracoviště. V případě nutnosti vstupu, např. obsluhy či údržby zařízení, mohou být pásky snadno smotány zpět do sloupku.

K dostání jsou navíc v několika barvách a interním systémem může být nastaveno, co jaká barva znamená.

Nebezpečné chemické látky a směsi

Nutné je rovněž stanovit opatření k ochraně zdraví pro pracoviště, na kterých jsou používány nebezpečné chemické látky a směsi.

Mimořádné události

Zaměstnavatel při uvádění pracoviště do provozu musí rovněž pamatovat na mimořádné události a opatření proti jejich negativnímu působení. Musejí být zejména stanovena opatření pro zdolávání mimořádných událostí a pravidla pro chování zaměstnanců k zajištění bezpečné evakuace osob, případně zvířat, podle zvláštních právních předpisů (zákon o požární ochraně).

Zabezpečení pracoviště

Zaměstnavatel musí zajistit zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, a to i v mimopracovní době.

Další povinnosti zaměstnavatele při uvádění pracoviště do provozu

Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti dále zajistí:

 1. stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště;
 2. dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v bodě 1. a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění;
 3. aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v bodě 1. a kontrolní a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze snímačů a čidel, byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům.

Diskuse a odborná pomoc

Máte-li k výše uvedeným povinnostem dotazy, můžete využít naši odbornou BOZP a PO poradnu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře