Domů Jeřábník rozlije taveninu po pracovišti Přípravný kurz pro zkoušku koordinátora BOZP + zkouška
KARO Přípravný kurz koordinátora BOZP

Přípravný kurz pro zkoušku koordinátora BOZP + zkouška

Nabízíme Vám přípravný kurz pro zkoušku a periodickou zkoušku z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi a zkoušku této odborné způsobilosti.


Rezervovat místo si můžete na kompletním třídenním přípravném kurzu zakončeném zkouškou, na jednotlivých dnech kurzu samostatně nebo pouze na zkoušce.


Přípravný kurz je určen pro osoby, které se připravují ke složení:

 • zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „zkouška“) u subjektu akreditovaného MPSV (KARO EXPORT – IMPORT, spol. s r. o..)
 • periodické zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „periodická zkouška“) u subjektu akreditovaného MPSV (KARO EXPORT – IMPORT, spol. s r. o.)
 • dalším osobám, zabývající se danou problematikou, pro praxi v průběhu pětiletého období

Doporučujeme zájemcům o kurz před zkouškou nebo periodickou zkouškou zaslat přihlášku a zúčastnit se kurzu v dostatečném časovém předstihu před zkouškou. Uchazeči o zkoušku musí minimálně 15 dnů před zkouškou zaslat administrátorce zkoušky zpracovaný plán BOZP. Je tedy v zájmu uchazečů zúčastnit se kurzu v termínu v dostatečném časovém odstupu před zkouškou.


K přípravnému kurzu v rozsahu 3 dní dostanete zdarma:

 • vypracované ústní otázky k ústní části zkoušky;
 • přístup do IS KOOTEST – testový program pro písemnou část zkoušky vč. správných odpovědí;
 • studijní materiály k přípravnému kurzu;
 • aktuální číslo neperiodického zpravodaje Karouš;
 • CD – dále v elektronické podobě:
  • Bezpečnost práce ve stavebnictví – vydalo MPSV;
  • Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou;
  • Novinky v právní úpravě v BOZP – Anna Samková (MPSV);
  • Příklady správné praxe – vydala organizace Společná Vize.

Materiály ke zkoušce:

 • V případě účasti na celém přípravném kurzu (v délce 3 dnů) veškeré materiály zdarma.
 • Při účasti na 2 dnech kurzu jsou materiály zpoplatněny částkou 1.000,- Kč + DPH
 • Při účasti na 1 dni kurzu jsou materiály zpoplatněny částkou 1.200,- Kč + DPH.
 • Účastník si může materiály zakoupit bez účasti na kurzu za částku 1.600,- Kč + DPH.

Rozsah přípravného kurzu

Třídenní intenzivní přípravný kurz je rozdělen na tři, na sebe logicky navazujících části (účastník se nemusí účastnit celého třídenního kurzu, může si vybrat jednotlivé části samostatně). Přednášky se konají v době od 9:00 do 16:00 hod.


Zkouška z odborné způsobilosti koordinátora BOZP

Žadatel o zkoušku zašle na adresu držitele akreditace písemně Přihlášku ke zkoušce/periodické zkoušce.

K Přihlášce ke zkoušce/periodické zkoušce žadatel o zkoušku přiloží následující doklady dle § 10 odst. 2, písm. a) a písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 1. ověřené kopie dokladů o dosažení alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolského vzdělání technického zaměření,
 2. doklady o délce a druhu odborné praxe při přípravě nebo realizaci staveb, a to v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání technického zaměření, nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření podle § 10 odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona. Doklady o praxi žadatele musí být prokazatelné, tj. potvrzeny zaměstnavatelem nebo jinou oprávněnou osobou zaměstnavatele, popř. subjektem, pro kterého byla tato činnost jako podnikatelská činnost vykonávána.

Doložení technického vzdělání je novinka, která přišla s novelou zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Existuje nemnoho koordinátorů, kteří toto technické vzdělání nesplňují, i když činnost koordinátora BOZP na staveništi vykonávají již od roku 2007. Dle §113, odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů je možné vykonat maturitní zkoušku z jednoho technického předmětu. Tato zkouška je zpoplatněna a podmínky vykonání zkoušky jsou různé dle příslušné střední školy. Pokud Vám chybí technické vzdělání, neváhejte se obrátit na střední školu s technickým oborem ve Vašem okolí.

Kalkulovaná cena za zkoušku/periodickou zkoušku pro jednu fyzickou osobu je 6.000,- Kč + DPH. Opravná zkouška není zpoplatněna.

Před každým termínem konání zkoušky/periodické zkoušky je třídenní intenzivní přípravný kurz.

Uchazeč musí zaslat Plán BOZP držiteli akreditace nejpozději 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky k posouzení. Pokud Plán BOZP není ve lhůtě doručen nebo není doporučen jejím posuzovatelem k obhajobě, tak se uchazeč nemůže zkoušky zúčastnit.

Zkouška obsahuje písemnou část a ústní část. Ústní i písemná část zkoušky se koná v českém jazyce bez možnosti účasti tlumočníka. Zkouška/periodická zkouška je neveřejná a je zahájena ve stanovený den a hodinu rozdáním písemných testů přítomným uchazečům.

V nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně jejích Příloh č. 2 a č. 3 jsou stanovena kritéria pro zkoušku/periodickou zkoušku a pro hodnocení uchazečů

 • Písemný test musí splnit požadavky stanovené Přílohou č. 2 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Písemná práce dle Přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Obhajoba písemné práce – v den konání zkoušky musí uchazeč obhájit svou písemnou práci, kterou zaslal k posouzení, a která byla pověřeným členem OZK doporučena k obhajobě na zkoušce před odbornou zkušební komisí.
 • Ústní otázky – uchazeč o zkoušku při ústní části losuje 3 ústní otázky ze tří stanovených okruhů (v případě periodické zkoušky losuje 2 ústní otázky ze dvou stanovených okruhů).
 • Fotografie – uchazeč o zkoušku si vylosuje jednu fotografii, na které je zobrazena situace z praxe, a na kterou musí uchazeč reagovat vysvětlením nedostatků, posouzením zabezpečení, vyhledáním rizik, celkovým zhodnocením dané situace a navržením účinných opatření k zabezpečení BOZP na staveništi.

Po úspěšném splnění všech požadavků zkoušky/periodické zkoušky, je uchazeči předáno Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi. Toto osvědčení má platnost 5 let.

Materiály ke stažení:

Prosíme všechny účastníky kurzů/školení/zkoušek aby veškeré platby prováděli dopředu na základě vystavené faktury. Naše společnost není vybavena zařízením pro EET, tudíž není možné přijímat platby v hotovosti přímo v den konání.

Orientační hodinový harmonogram

1. den kurzu

9:00 - 10:00
Zákon č. 309/2006 Sb., úz
10:00 - 11:00
Zákon č. 251/2006 Sb., úz
11:00 - 12:00
Zákon č. 174/1968 Sb., úz
13:00 - 14:00
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., úz
14:00 - 15:00
Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., úz
15:00 - 16:00
Práva a povinnosti koordinátora BOZP, práva a povinnosti zadavatele stavby, práva a povinnosti zhotovitele stavby

2. den kurzu

9:00 - 16:00
Praktický výkon koordinátora BOZP, příklady z praxe, závažná porušení povinností koordinátorů

3. den kurzu

9:00 - 10:00
Praktické zpracování plánu BOZP
10:00 - 11:00
Pracovní postupy pro vybrané pracovní činnosti
11:00 - 12:00
Základní nástroje komunikace
13:00 - 13:30
Příprava ke zkoušce/periodické zkoušce
1330 - 14:00
Diskuse
14:00 - 16:00
Zkouška

Rezervujte si místo na této akci

1. den | Přípravný kurz pro zkoušku koordinátora BOZP | 1600 Kč + 21% DPH

Zvolte počet rezervovaných míst

Místenky: 10 volných
Místa na: "1. den | Přípravný kurz pro zkoušku koordinátora BOZP" jsou vyprodána. Můžete ale zkusit najít jiný termín této události.
1. den | Přípravný kurz pro zkoušku koordinátora BOZP" jsou vyprodána. Můžete ale zkusit najít jiný termín této události." />
2. den | Přípravný kurz pro zkoušku koordinátora BOZP | 1600 Kč + 21% DPH

Zvolte počet rezervovaných míst

Místenky: 10 volných
Místa na: "2. den | Přípravný kurz pro zkoušku koordinátora BOZP" jsou vyprodána. Můžete ale zkusit najít jiný termín této události.
2. den | Přípravný kurz pro zkoušku koordinátora BOZP" jsou vyprodána. Můžete ale zkusit najít jiný termín této události." />
3. den | Přípravný kurz pro zkoušku koordinátora BOZP | 1600 Kč + 21% DPH

Zvolte počet rezervovaných míst

Místenky: 10 volných
Místa na: "3. den | Přípravný kurz pro zkoušku koordinátora BOZP" jsou vyprodána. Můžete ale zkusit najít jiný termín této události.
3. den | Přípravný kurz pro zkoušku koordinátora BOZP" jsou vyprodána. Můžete ale zkusit najít jiný termín této události." />
Zkouška odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi | 6000 Kč + 21% DPH

Zvolte počet rezervovaných míst

Místenky: 5 volných
Místa na: "Zkouška odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi" jsou vyprodána. Můžete ale zkusit najít jiný termín této události.
Zkouška odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi" jsou vyprodána. Můžete ale zkusit najít jiný termín této události." />

Datum

Pondělí 23. listopadu 2020 - Středa 25. listopadu 2020

V čase od - do

9:00 - 16:00

Cena

Jeden den kurzu: 1600 Kč + 21% DPH / Celý kurz: 4800 Kč + 21% DPH / Zkouška: 6000 Kč + 21% DPH

Více informací

Více informací

Místo

KARO E-I, spol. s r. o. Ostrava
Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava-Radvanice a Bartovice, Česko
KARO EXPORT-IMPORT, spol. s r.o.

Organizátor

KARO EXPORT-IMPORT, spol. s r.o.
Telefon
+420 724 323 588
E-mail
[email protected]
Web
http://www.karoei.cz
REZERVACE

Školitel

 • Ing. Josef Štoudek
  Ing. Josef Štoudek
  Přednášející

  Ing. Josef Štoudek společnost KARO EXPORT-IMPORT, spol. s r. o. založil dne 26. února 1997 jako navazující společnost na OSVČ „Josef Štoudek – KARO“. EXPORT-IMPORT bylo k názvu přidáno, protože jsme se zabývali dovozem speciálního hydroizolačního materiálu do republiky. I přes to, že toto už neděláme, název jsme ponechali kvůli tradici.
  Od roku 2000 spolupracoval Ing. Štoudek s odborně vzdělávacími společnostmi (jako člen odborné zkušební komise, přednášející a garant zkoušek).
  V roce 2011 předal společnost svým dětem. Stále přednáší, vzdělává, konzultuje, pohybuje se jak v praxi tak i v oblasti teoretické.

Další termíny

Jaké bude počasí

Zataženo
4 °C
Vítr: 20 km/h
Vlhkost: 1 %
Viditelnost: 16 km
X
QR kód
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
0
I váš názor je důležitý! Sdělte jej ostatním!x
()
x