Expanzomat v kotelně  


Štefan Hlaváč
Reakcí: 35
Autorizovaný odborník
(@plynotlak-kadanseznam-cz)
Stálý člen
Přidal se: před 9 měsíci

Zde bych chtěl poukázat na nesmyslné zatřídění expanzomatu na TV, jako zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví...

Zákon o inspekci práce č. 251/2005 Sb. hovoří mimo jiné také o kontrole vyhrazených technických zařízení: Zde ...mimo jiné:                                                                                                        .... dodržování právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.

Expanzomat v kotelně, objem např 25 litrů, JE toto výše uvedené zařízení...viz. Vyhl.č.18/1979 Sb.

Expanzomat provozovaný u organizací....zde riziko při provozu, je nebezpečný.            Expanzomat v soukromí /RD/, není nebezpečný. 

U organizací se musí každoročně provádět Provozní revize, každých 5 let Zkouška těsnosti, která se nahrazuje měřním tloušťky stěn ultrazvukem....proč? Jak nebezpečný? Je v něm tlak kolem 2 barů a při prorezivění hrozí nebezpečí tím, že kape voda. Musíme hledat rizika...

V RD - soukromý objekt, se nic nemusí, zde nic nehrozí. Proč?  Protože provozem tohoto zařízení není zvýšená míra ohrožení bezpečnosti provozu a zdraví !!! Při prorezivění pouze ... KAP...KAP...KAP 

7 Reakcí
Tereza
Reakcí: 51
Autorizovaný odborník
(@tereza)
Důvěryhodný člen
Přidal se: před 9 měsíci

Zřejmě nerozumím Vašemu příspěvku. Pokud se shodneme na tom, že 25l TNS s nejvyšším pracovním přetlakem okolo 2 barů je vyhrazené tlakové zařízení,  vztahuje se na provozovatele povinnost provádět provozní revize, vnitřní, zkoušku těsnosti i tlakovou zkoušku. Že ji majitel RD neudělá, jeho boj. Stejně tak, ať nedělá revize plynu, komínů, elektro.  Až se stane průser, také bude popotahován.

Odpověď
1 Odpověď
Štefan Hlaváč
Autorizovaný odborník
(@plynotlak-kadanseznam-cz)
Přidal se: před 9 měsíci

Stálý člen
Reakcí: 35

U provozovatele v soukromí - RD, majitel bytu - není povinnost dle Zákona, provádět revize plynu /od HUP OPZ po spotřebič, PB/, elektro, tlakových zařízení/expanzomat, kompresor/.

Musí dodržovat Návody na obsluhu. Např. servis plynového spotřebiče. Kompresor - zkoušet pojistný ventil...atd.

Kontroly spalinových cest je povinnost dle Zákona o požární ochraně pro všechny - také na RD, byty.

Můj příspěvek poukázal na to, že expanzomat na TV, by neměl být vyhrazené tlakové zařízení - nehrozí zde to, co cituje Zákon o inspekci práce. 

Odpověď
Jana
Reakcí: 18
 Jana
Autorizovaný odborník
(@jana)
Aktivní člen
Přidal se: před 9 měsíci

Expanzní nádoba má v otopných soustavách důležitou úlohu. Špatně dimenzovaná nebo tlakově nastavená může negativně ovlivnit průběh topení a také vznik kavitace, uvolňování bublinek plynů z vody, případně může způsobit další potíže.

Kontrola expanzomatu v žádném případě není zbytečná - jedná se vždy o uzavřenou tlakovou nádobu s omezenou životností, kontroluje se stav membrány. 

Odborné prohídky kotelen dle NV č. 91/1993 Sb.
Pracovník, který provádí odbornou prohlídku dle vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb., by měl prověřit minimálně tuto dokumentaci: (Neuvádím povinnosti vyplývající ze změn Zákoníku práce.)

 1. Projekt kotelny (topení, MAR).
 2. Návod k montáži, obsluze, provozu a údržbě kotle.
 3. Prohlášení o shodě kotlů dle zákona č. 22/1997 Sb. a navazujících NV.
 4. Revizní kniha (pasport) tlakové nádoby stabilní.
 5. Atesty pojistných ventilů.
 6. Pracovní řád kotelny.
 7. Provozní deník kotelny.
 8. Osoba zodpovědná za provoz TNS.
 9. Osoba zodpovědná za plynová zařízení.
 10. Revizní kniha plynového zařízení.
 11. Revizní zpráva zdvihacího zařízení.
 12. Revizní zpráva o elektrickém zařízení.
 13. Revizní zpráva hromosvodů.
 14. Revizní zpráva plynového zařízení.
 15. Revizní zprávy TNS.
 16. Revizní zpráva komínu.
 17. Servis hořáků.
 18. Zpráva o úpravě TV, zápisy o chem. úpravě vody.
 19. Servis MaR kotelny, signalizace, blokády.
 20. Požární dokumentace.
 21. Kalibrace detektoru úniku plynu.
 22. Zkoušky topení dle ČSN 06 0830.
 23. Odzkoušení (kontrola) bezpečnostní výstroje.
 24. Kvalifikace obsluhy:
  a) dle vyhlášky č. 91/1993 Sb. - topič
  b) dle ČSN 69 0012 - obsluha TNS
  c) dle vyhlášky č. 21/1979 Sb. - obsluha plynového zařízení (je-li součástí kotelny regulační zařízení dle ČSN 38 6417).
 25. Doklady o měření emisí.
 26. Doklady o nakládaní s odpady.

Od září 2003 platí:

 • ČSN EN 12170 - Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách-
  Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání. - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu
 • ČSN EN 12171 - Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách-
  Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání. - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu

Odpojení od teplárny přináší odpovědnost a starost o vlastní kotelnu

Odpověď
4 Odpovědi
Štefan Hlaváč
Autorizovaný odborník
(@plynotlak-kadanseznam-cz)
Přidal se: před 9 měsíci

Stálý člen
Reakcí: 35

@jana

Když už uvádíte NV, tak to je č. 101/2005 Sb. Zde se hovoří o OP kotelny. Vyhl.č.91/1993 Sb. cituje min. obsah provedení OP kotelny - viz. níže.

Je potřeba připomenout to, že výše uvedené body prověřuje již RT PZ při kontrole a revizi PZ. Takže z praxe: Ten kdo provádí OP kotelny kontroluje JIŽ zkontrolované revizním technikem PZ.

Tvrdím toto: OP plynové kotelny je POUZE papír navíc.

OP kotelny je potřeba na uhelnou a LTO kotelnu, dle viz, níže čl.3.

§ 16

Odborné prohlídky kotelen

(1) Provozovatel musí zajistit odborné prohlídky kotelen (dále jen "prohlídky")

a) před uvedením kotelen do provozu,

b) po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů,

c) při změně druhu paliva,

d) vždy po jednom roce provozu kotelen,

e) u sezónního provozu před zahájením každé sezóny.

(2) Prohlídky může provádět pouze osoba, která ovládá předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelního zařízení a kotelny a předpisy související, například tepelný technik, revizní technik kotlů, energetik. O výsledku prohlídek vyhotoví zápis.

(3) Při prohlídkách se zjišťuje zejména stav kotelny, vnější a vnitřní stav kotlů, stav zabezpečovacího zařízení, hořáků, čerpadel, nádrží, zařízení na úpravu vod, zauhlovacího a odpopílkovacího zařízení, kouřových kanálů a komínů.

 

Odpověď
Jana
 Jana
Autorizovaný odborník
(@jana)
Přidal se: před 9 měsíci

Aktivní člen
Reakcí: 18

@plynotlak-kadanseznam-cz

OK

V situaci, když každý dělá svou práci jak má a opravdu to umí.

Bohužel stává se, že lidé neplní své povinnosti tak, jak mají.

 

 

 

 

Odpověď
Štefan Hlaváč
Autorizovaný odborník
(@plynotlak-kadanseznam-cz)
Přidal se: před 9 měsíci

Stálý člen
Reakcí: 35

@jana

Vzhledem k tomu, že jsem také RT PZ, TNS a K, tam kde reviduji kotelnu, tak také provádím OP kotelny.

Povinnosti RT PZ dle vyhl.č.85/1978 Sb., jsou tyto:

§ 6 

Výchozí revize 

(1) Na každém zařízení zajistí dodavatelská organizace před uvedením zařízení do provozu výchozí revizi a vyhotovení zprávy o revizi, která je součástí dodávky zařízení. 

(2) Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou odstraněny závady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve zprávě o revizi. 

(3) Při výchozí revizi se prověří zejména: 

a) úplnost a správnost technické dokumentace zařízení, 

b) zda byly na zařízení provedeny předepsané zkoušky, a správnost a úplnost dokladů o zkouškách, 

c) zda zařízení odpovídá předpisům a požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požární ochrany, 

d) zda je zařízení vybaveno předepsanými měřicími, kontrolními a bezpečnostními zařízeními, 

e) kvalita montážních prací (výsledky nedestruktivních zkoušek svarů apod.), 

f) zda byly montážní práce provedeny pracovníky s předepsanou odbornou způsobilostí, 

g) kvalita vedení montáží dokumentace (doklady o kvalitě materiálu, armatur, svarů apod.), 

h) zda byla uskutečněna revize i na zařízeních elektrických, tlakových, zdvihacích nebo jiných, pokud jsou součástí revidovaného zařízení, 

i) jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu a požární ochrany, požadované technologickým postupem. 

§ 7 

Provozní revize 

(1) na zařízeních, která jsou v provozu, jsou organizace povinny zajistit provádění provozních revizí. 

(2) Provozní revize se provádějí zejména po skončení zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení zařízení z provozu, po odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců a v případech stanovených zvláštními předpisy8) v souladu s pokyny výrobce (dodavatele) zařízení. 

(3) Při provozní revizi se podle charakteru zařízení prověří zejména: 

a) změny stavu zařízení od poslední revize, zda bylo zařízení odstaveno z provozu déle než 6 měsíců a zda vykazovalo v provozu závady a jiné nedostatky, 

b) dokumentace o provedených kontrolách a zkouškách zařízení, 

c) úplnost a správnost provozní technické dokumentace, 

d) funkce zabezpečovacích, kontrolních, měřicích a ovládacích zařízení, včetně vyzkoušení simulovaných poruchových stavů, 

e) funkce odtahových systémů, větrání, odsávání a celková funkce zařízení, 

f) těsnost zařízení, 

g) vybavení pracoviště protipožární technikou, osobními ochrannými pracovními prostředky, dýchací a oživovací technikou, 

h) stav pracoviště, vybavení pracoviště bezpečnostními značkami a tabulkami, výskyt vlivů, které ztěžují obsluhu a způsobují nadměrné přetížení zařízení, 

i) zda splňuje obsluha předepsané požadavky odborné způsobilosti, 

j) úplnost a správnost provozního řádu a návodů k obsluze, 

k) jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu a požární ochrany, požadované technologickým postupem. 

--------------------------------------------------------------------------------

Tedy co dodat.

Pokud někdo provádí OP kotelny a není RT PZ, kontroluje pouze papíry. Tedy, průvodní dokumentaci, provozní dokumentaci a všechny revize, kontroly, zkoušky, servisní listy - a to je již provedeno.

Právní paskvil je "Topič plynové kotelny" dle vyhl.č.91/1979 Sb. Je to NTL parní /do 0.05 tlaku páry/, nebo teplovodní kotelny. Čímpak on topí? Plynem. Tento "paskvil" = topič, převzala také ČSN 07 0703. Takže není topič, ale obsluha plynového zařízení kotelny dle vyhl.č.21/1979 Sb. Už v této vyhlášce je povinnost obsluhy a zaškolení revizním technikem. Část plynová = dle této vyhlášky. Část topná = TV, TUV, také pára do 0,05 bar, tedy topení není vyhrazená.

Topič kotelny je namístě pouze u parních kotelen nad 0,05 bar a u horkovodních kotelen nad bod varu vody. Např. topič na lokomotivě, v elektrárně a pod. Dále dle ČSN 07 0703 - Plynové kotelny, pouze v případě kotlů na páru nad 0.05 bar a kotlů horkovodních vytápěných plynem.

Závěrem k topiči plynové NTL kotelny dle vyhl.č.91/1993 Sb.

Školí ho RT PZ, RT kotlů - který reviduje úplně jiné kotelny než na co ho školí! Osvědčení platné 5 let. Osvědčení obsluhy PZ dle vyhl.č.21/1979 Sb. je platné 3 roky. Zde zmatek.

Odpověď
Štefan Hlaváč
Autorizovaný odborník
(@plynotlak-kadanseznam-cz)
Přidal se: před 9 měsíci

Stálý člen
Reakcí: 35

Ještě bych chtěl doplnit vyhl.č.21/1979 Sb.

Odborná způsobilost k obsluze a montáži

§ 5

(1) Pracovníci pověření obsluhou zařízení musí být provozovatelskou organizací (dále jen "provozovatel") seznámeni s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení. Před pověřením samostatnou obsluhou zařízení musí být provozovatelem přezkoušeni.

(2) Provozovatel je povinen určit obsah seznámení a délku (osnovu) zaškolení s ohledem na charakter a rozsah vykonávané činnosti na daném druhu zařízení a ověřovat znalosti pracovníků uvedených v odstavci 1 revizním technikem, který má platné osvědčení odborné způsobilosti příslušného druhu a rozsahu jednou za tři roky.

(3) Zkoušky a přezkušování revizním technikem se nepožadují pro obsluhu plynového zařízení uvedeného v § 2 písm. g), jehož celkový výkon je nižší než 50 kW.

--------------------------------------------

g) = plynový spotřebič, tedy také kotel.

Odpověď
Sdílet: