Všeobecné obchodní podmínky

1 Všeobecné obchodní podmínky obchodu BOZPforum.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro zakoupení digitálního obsahu z obchodu www.bozpforum.cz na webové adrese www.bozpforum.cz.

1.1 Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Ing. Víta Hofmana, IČ: 020 65 681, dále jen „prodávající“, který zastupuje obchod www.bozpforum.cz, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, dále jen „kupující“, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bozpforum.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 3. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy kupující (osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího),
  • je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání;
  • koncovým spotřebitelem, tj. fyzickou osobu.
 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.2 Kontaktní údaje prodávajícího

Název: Ing. Vít Hofman | BOZPforum.cz
Sídlo: V Teničkách 620, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Údaj o zápise v rejstříku: Nezapsán v OR.
Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku od 3. 9. 2013.
Telefon (GSM): +420 730 732 751
Email: [email protected]
Web adresa obchodu: www.bozpforum.cz
Kontaktní adresa: V Teničkách 620, 686 01 Uherské Hradiště (pouze korespondence)
Provozní doba: Po – Pá: 7:00 – 15:00

1.3 Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce ve webovém rozhraní a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně všeobecných obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

1.3.1 Zpracování osobních údajů, jejich ochrana a využití

 1. Objednání (zakoupení) produktů, prodávaných pomocí webového rozhraní webové stránky www.bozpforum.cz je podmíněno registrací kupujícího a poskytnutím některých osobních údajů, konkrétně:
  • jméno a příjmení;
  • kontaktní adresa, popř. též fakturační adresa, pokud se liší od adresy kontaktní;
  • emailová adresa kupujícího;
  • telefonní číslo;
 2. Pokud je kupujícím podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, kromě osobních údajů uvedených v odstavci 1, výše, dále také
  • název společnosti;
  • IČ;
  • DIČ.
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených v odst. (1) prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích, pokud by to mělo mít vliv na obchodní vztah kupujícího a prodávajícího.
 5. Prodávající se zavazuje, že s osobními údaji, uvedenými v odst. (1) bude nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění a budou využity k účelu, který je nutný pro uzavření a plnění kupní smlouvy. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití a nebudou poskytovány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Poskytnuté osobní údaje může prodávající v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa objednatele využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění kupní smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Uvedené údaje je správce oprávněn v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v účinném znění a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., v účinném znění, zpracovat za účelem nabízení obdobných vlastních služeb a produktů prodávajícího, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů s tím, že předplatitel může kdykoli požádat písemně správce o ukončení zpracování uvedených údajů pro daný účel. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů tj. zejména o tom, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo v případě porušení svých práv obrátit se na správce či Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (odst. 5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení;
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

1.4 Vymezení prodávaného zboží

 1. Prodávající na internetovém obchodě www.bozpforum.cz prodává reklamu a digitální obsah, tj. digitální dokumenty, např. dokumenty ve formátech:
  • microsoft office word – *.docx,
  • microsoft office excel – *.xlsx,
  • microsoft office powerpoing – *.pptx;
  • portable document format – *.pdf;
  • fotografie ve formátech např. JPG, PNG a
  • některé další,
 2. V odstavci 1 uvedené dokumentu, budou dále v textu označovány jako prodávaný digitální obsah nebo též zboží.
 3. Prodávaný digitální obsah je autorským dílem. Bližší podmínky použití prodávaného digitálního obsahu jsou uvedeny v kapitole 1.10 Licenční ujednání o zakoupeném zboží.

1.5 Základní informace

 1. Informace o prodávaném digitálním obsahu a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány bez daní a současně i včetně všech daní (např. DPH) a poplatků.
 2. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
 3. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
 4. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
 5. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 6. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 7. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

1.6 Nákup reklamy nebo digitálního obsahu a uzavření kupní smlouvy

 1. Postup kupujícího, při koupi zboží:
  • kupující se přihlásí ke svému účtu (viz kapitola 1.3), kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko: „Přihlásit“, které je umístěno zcela vpravo nahoře webového rozhraní (tento bod je možno vynechat a k účtu se přihlásit / účet si vytvořit až při dokončování objednávky na stránce pokladny);
  • kupující pomocí webového rozhraní obchodu, vybere požadované zboží;
  • kupující pomocí webového rozhraní obchodu získá o zboží potřebné informace, zejména informace o ceně zboží, popise zboží, počtu stran dokumentu, formátu dokumentu, možnosti upravitelnosti dokumentu, velikosti fotografie, formátu fotografie a některé další.
  • kupující vybrané zboží vloží pomocí tlačítka „Přidat do košíku“ do virtuálního nákupního košíku webového rozhraní obchodu;
  • po přidání zboží do košíku může kupující:
   • pokračovat v nákupu, kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko: „Pokračovat v nákupu“, čímž se vrátí k bodu 1.2 nebo
   • objednat a zakoupit zvolené zboží, kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko: „Zobrazit košík“ nebo “Pokladna”;
   • kupující vidí v košíku přehled vybraného zboží k zakoupení a může jej zde editovat, tj. zejména odstranit a dále se může z košíku přesunout do pokladny a to tlačítkem “Přejít do pokladny”;
   • kupující na stránce pokladny (https://www.bozpforum.cz/pokladna/), při objednávce zboží, postupuje dle pokynů webového prostředí obchodu a postupně zejména:
    • zadá své údaje, pokud již není přihlášen ke svému účtu;
    • zadá své kontaktní a fakturační údaje;
    • zvolí způsob platby;
    • potvrdí, že se obeznámil s těmito obchodními podmínkami;
  • před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
  • objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“ a to na stránce pokladny (https://www.bozpforum.cz/pokladna). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 2. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři na stránce pokladny, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Objednávka, která je odeslaná se zjevnými chybami, ať už na straně prodávajícího (např. chybně uvedená cena) nebo na straně kupujícího (např. špatně uvedené fakturační údaje) se nepovažuje za platnou.
 3. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně, emailem či telefonicky).
 5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou zadal na stránce pokladny.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 7. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

1.6.1 Cena zboží, podmínky platby a přijímané způsoby platby

 1. Kupující je povinen zaplatit za prodávanou reklamu a digitální obsah předem.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • bezhotovostně, bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2900464539, kód banky 2010, vedený u společnosti FIO banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
   • kupující ve prospěch účtu prodávajícího převede přesnou částku (= cenu zboží);
   • kupující identifikuje bankovní převod variabilním symbolem, uvedeným na faktuře (odkaz na stažení faktury získá kupující v emailu o potvrzení objednávky od prodávajícího).
  • bezhotovostně (online převod, platba kartou), prostřednictvím bezpečného platebního systému ThePay.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14ti dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že kupující kupní cenu v době splatnosti neuhradí, může mu být ze strany prodávajícího účtován úrok z prodlení ve výši 5% z dlužné části za každý jeden den prodlení.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

1.7 Doručení prodávaného digitálního obsahu kupujícímu

 1. Po přijetí celé platby od kupujícího, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14ti dnů (email s odkazem se zasílá automaticky, ihned po připsání platby na účet prodávajícího, 14dnů se stanovuje jako ochranná lhůta prodávajícího, zejména v případě technických problémů), odešle prodávající na emailovou adresu kupujícího email s odkazem na stažení zakoupeného prodávaného digitálního obsahu.
 2. Prodávající zaručuje, že odkaz v emailu ke stažení zakoupeného prodávaného digitálního obsahu, bude funkční nejméně 14 dnů ode dne jeho zaslání kupujícímu. Výjimkou jsou případy, kdy dojde ke znefunkčnění odkazu z důvodu chyby třetí strany (např. poskytovatel hostingu webové stránky).
 3. Pokud kupující využije odkaz ke stažení zboží teprve po uplynutí čtrnácti dnů ode dne jeho doručení a odkaz již nebude funkční, je kupující povinen o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího, který sjedná nápravu a zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu nový, funkční odkaz ke stažení zakoupeného zboží. Obdobně je kupující povinen postupovat i v případech, kdy by nebyl funkční již prvotně zaslaný odkaz na stažení zakoupeného prodávaného digitálního obsahu nebo v případě, že by email s takovým odkazem vůbec nedostal. K tomu může dojít jen ve výjimečných případech technických problémů.
 4. Pokud kupující informuje prodávajícího po uplynutí 30ti dnů ode dne uhrazení zboží o nefunkčnosti odkazu ke stažení zboží nebo o skutečnosti, že mu tento odkaz vůbec nebyl zaslán, ztrácí nárok na zakoupený prodávaný digitální obsah. Prodávající v takovém případě není povinen kupujícímu vracet uhrazenou cenu za zakoupený prodávaný digitální obsah.
 5. Zakoupená reklama nebo reklamní prostor bude poskytnut dle podmínek, uvedených na webu nebo v předchozí dohodě kupujícího z prodávajícím.

1.8 Reklamace a práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • je zboží v odpovídajícím množství nebo míře,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Není-li zakoupený digitální obsah kupujícímu řádně zpřístupněn (umožněno jeho stažení, za podmínek uvedených výše), může kupující provést reklamaci na emailové adrese: [email protected]
 4. Reklamace se nevztahuje na případy, kdy nebylo možno zakoupený digitální obsah stáhnout (uložit) pro závady na straně kupujícího (např. nefunkční internetové připojení, nedostatečná disková kapacita apod.).
 5. Reklamace zakoupené reklamy nebo reklamního prostoru je možná v souladu s výše uvedenými právními předpisy a to zejména v případě, že reklama nebo reklamní prostor nebudou poskytnuty v souladu s informacemi uvedenými na webu při zakoupení nebo v souladu s dohodou mezi kupujícím a prodávajícím.

1.9 Odstoupení od kupní smlouvy

//Zákonný pohled na věc

 1. Kupující zakoupením prodávaného digitálního obsahu poskytnutého elektronickou cestou (email s odkazem na stažení zakoupeného digitálního obsahu), bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837, obchodního zákoníku, neprodleně po obdržení emailu s odkazem ke stažení zakoupeného prodávaného digitálního obsahu, ztrácí právo na odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy v souladu s obchodním zákoníkem u digitálního obsahu je možné pouze v případě, že je tento dodán na hmotném nosiči (např. CD, DVD). Takové dodání není v současné době prodávajícím podporováno.

//Pohled na věc ze strany prodávajícího

Odstoupení od kupní smlouvy je možné pouze po souhlasu prodávajícího, který jej poskytne kupujícímu v elektronické podobě na kupujícím, při objednávce zadanou emailovou adresu. Prodávající poskytne souhlas na odstoupení od kupní smlouvy zejména v případech kupujících, kteří již dříve jiný digitální obsah od prodávajícího zakoupili, kdy kupující dostatečně obhájí důvod na takové odstoupení od kupní smlouvy a pouze v případech, kdy prodávající nemá podezření, že digitální obsah byl kupujícím zakoupen za účelem zneužití (odcizení know-how).

1.10 Pro doplnění

1.11 Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá práva na užívání zboží, za podmínek stanovených kapitolou 1.10 (včetně podkapitol) zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected] Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

1.12 Zasílání obchodních sdělení

 1. Kupující, který při registraci uživatelského účtu ve webovém rozhraní obchodu dal souhlas – přihlásil se k odběru novinek a příjmu speciálních nabídek od partnerů obchodu, souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat, a to zasláním žádosti o zrušení zasílání obchodních stělení na elektronickou adresu prodávajícího [email protected]
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

1.13 Řešení sporů

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
 6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

1.14 Závěrečná ujednání

 1. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 2. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
 3. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. dubna 2017.

V Uherském Hradišti, dne 21. 06. 2019 schválil a vydal Ing. Vít Hofman.