Na úvod nejprve nutno zodpovědět často první otázku, provozovatelů nově vzniklých obchodů s kamennými prodejnami: „Je vůbec potřebné bezpečnost práce a požární ochranu řešit, když jsme jen taková malá rodinná firmička s jedním zaměstnancem?“ „ANO, je!“, zní odpověď. A věřte, že splnit vaše povinnosti BOZP a PO při otevření kamenné prodejny není vůbec snadné a je pro vás velmi důležité!

Důvodů pro to je hned několik.

Kontroly a sankce ze strany státních úřadů

Zejména nově vznikající podnikatele a provozovny, si rády proklepnou kontrolní úřady. V oblasti bezpečnosti jsou to zejména:

 • Oblastní inspektorát práce;
 • Státní požární dozor;
 • Krajská hygienická stanice;
 • Živnostenský úřad.

Všechny tyto kontrolní orgány jsou oprávněny, v případě zjištění, ukládat sankce. Sankce se reálně pohybují ve výši 10 000 Kč až 100 000 Kč, přitom možné horní hranice jsou až jednotky milionů.

Možné pracovní úrazy, požáry, havárie a jiné mimořádné události

S úředníky na kontrole se dá dost často lidsky komunikovat. Pokud uznáte svou chybu a projevíte zájem, vše rychle napravit, nic strašného vás obvykle nečeká – pokud se zrovna nesetkáte s hodně přísným inspektorem.

Zcela jiná situace ale nastane, v případě vzniku pracovního úrazu, požáru, havárie nebo i jiné mimořádné události a to zejména ve chvíli, kdy k takové události dojde vaší vinou, z důvodu zanedbání předpisů. To už se s vámi mazlit nikdo nebude.

Máte jednoho zaměstnance? Brigádníka? Nevadí. I ten může spadnout ze schodů, spadnout z regálu, schůdků, zakopnout. Může mu při manipulaci s břemeny „rupnout v zádech.“ Může se stát cokoliv – možné a často i nemožné. Zaměstnanec může ponechat rychlovarnou konvici na základně a v zásuvce a způsobit požár. Může nešikovně zahodit vajgl. Může do práce přijít opilý a v tomto stavu způsobit další potíže. Možností je nespočet!

Z vaší strany může být důvodem negativních událostí např. zanedbání údržby, revizí, kontrol zařízení, zanedbání ověření zdravotní způsobilosti zaměstnance, neposkytnutí vhodných osobních ochranných pracovních prostředků při práci, nevybavení prostor požárními prostředky atd.

Pokud k něčemu takovému dojde, mohou vás čekat nejen řádově vyšší sankce, než při běžné kontrole, ale zejména, jako podnikatelé máte i trestní odpovědnost! A na tu rozhodně nezapomínejte.

Jsem v nájmu, vše za mě plní majitel

Častá mýlka zaměstnavatelů. Prvně je dobré si uvědomit, že zákoník práce ukládá povinnosti zaměstnavateli, nikoli pronajímateli. A pak je dobré vědět, že nájem, je smluvní vztah, který se ve spoustě věcí řídí právě nájemní smlouvou.

Proto nájemní smlouvy čtěte pečlivě a před jejich uzavřením si s pronajímatelem dohodněte a upřesněte, kdo se bude o co starat. Ideální je, pokud na majiteli necháte zajišťování a provádění všech úkonů, které se týkají „holého pracoviště.“ A vy si zajistíte vše, ohledně toho, co si do „holého“ prostoru přinesete.

V praxi je tak ideální, pokud pronajímatel řeší revize elektrických instalací, které vedou ve zdech, včetně zásuvek a stropních svítidel. Naproti tomu vy se budete starat o své spotřebiče, počítače, tiskárny apod. Obdobně hydranty, hasící přístroje, kotle, kotelny…

Určitě nájemní smlouvu čtěte pečlivě, ptejte se, dohodněte se.

Přehled základních povinností v oblasti BOZP

Níže je uveden výčet základních povinností v oblasti BOZP a stručné pojednání o každé z nich, abyste si mohli udělat představu, co vše obnáší, mít vlastní prodejnu.

Zajištění odborně způsobilé osoby

Dle odst. (3) § 9, zákona č. 309/2006 Sb., úz, pokud nemáte dostatečné odborné znalosti nebo sami nemáte osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), pak si musíte osobu s osvědčením zajistit a úkoly bezpečnosti zajišťovat prostřednictvím této osoby. Pokud pro vás tato povinnost platí, pak níže uvedené berte jako orientační přehled toho, co byste měli po takové osobě vyžadovat.

Řízení pracovní rizik

Musíte znát všechny nebezpečné faktory vašeho pracoviště a pracovních činností, které zaměstnanci, ale i vy sami vykonáváte. Rizika z těchto faktorů plynoucí, musejí být vyhodnocena. Způsobů hodnocení je mnoho, od jednoduchých, až po sofistikované. Pro nerizikové, jednoduché činnosti může dostačovat rizika hodnocením rozdělit na přijatelná a nepřijatelná, která je nutno dále řešit. Proti působení rizik navrhnete opatření. Vše zadokumentujete. Opatření přijmete do praxe. Se vším seznámíte zaměstnance. Vše udržujete aktuální.

Podrobnosti o procesu řízení pracovních rizik si můžete přečíst v tomto článku: „Řízení pracovních rizik a doporučený postup“

Kategorizace prací

Všechny práce, které vaši zaměstnanci vykonávají (např. prodavač, obchodní zástupce, uklizeč, pokladní apod.), musíte zařadit do kategorií. Zařazení do kategorií musí být provedeno do 30-ti dnů od zahájení činnosti. O kategorizaci musíte pořídit dokumentaci, kterou dáváte na schválení nebo jen na vědomí, dle kategorie, na místně příslušnou krajskou hygienickou stanici.

Práce se zařazují do čtyř kategorií z hlediska třinácti rizikových faktorů. Práce kategorie první, jsou takové, které by neměly negativně ovlivnit zdraví zaměstnance. Naopak práce kategorie 3 a 4 jsou pracemi rizikovými, kdy skutečně hrozí poškození zdraví.

Mezi rizikové faktory patří např. teplota, pracovní poloha, fyzická zátěž, hluk, vibrace, prach, psychická zátěž a další.

Podrobné informace o kategorizaci prací můžete zjistit v tomto článku: „Kategorizace prací – vysvětlení a praktické typy k zařazování

Pracovnělékařské služby

Podnikáte? Zaměstnáváte? Tak potřebujete vlastního „firemního lékaře.“ Dříve se označoval jako závodní preventivní lékař. Dnes právní předpisy mluví o smluvním poskytovateli pracovnělékařských služeb.

S lékařem neřešíte jen lékařské prohlídky zaměstnanců, ale i další činnosti. Zejména prevenci, kategorizaci prací, první pomoc. Lékař musí provádět fyzické prohlídky pracoviště.

Co se týče lékařských prohlídek, pak je dobré vědět, že uchazeče o zaměstnání, ještě před zahájením práce, musíte vyslat na vstupní lékařskou prohlídku. Odeslat jej k lékaři musíte na základě písemné žádosti. Lékař vystaví zaměstnanci lékařský posudek, dle nějž se rozhodujete, zda uchazeče k práci můžete zařadit či nikoliv. Lékařské prohlídky se opakují ve stanovených periodách.

Podrobnosti o lékařských prohlídkách najdete v článku: „Lékařské prohlídky zaměstnanců.“ Jaké mají být správné periody prohlídek, potom v článku: „Periody lékařských prohlídek zaměstnanců – neprošvihli jste termín?

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

Pokud se při práci vyskytují rizika, která nelze vyloučit (odstranit) a zaměstnance ohrožují, pak proti jejich působení musíte poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Poskytování OOPP by mělo být až jako poslední možnou cestou. Vždy byste se měli snažit, riziko z pracoviště odstranit nebo přijmout tzv. kolektivní ochranu zaměstnanců.

Mezi OOPP patří např. pracovní rukavice, pracovní oděv, obuv, ochrana zraku, sluchu nebo např. dýchacích cest.

OOPP musíte poskytovat na základě vyhodnocení rizik. Hodnocení musí mít určitou podobu, dle požadavků nařízení vlády. Na základě hodnocení rizik pro výběr a použití OOPP vznikne seznam poskytovaných OOPP, dle kterého potom zaměstnancům konkrétní OOPP přidělujete.

OOPP musejí být certifikovány. Nelze kupovat náhražky, napodobeniny, ani běžný textil, obuv apod.

Podrobnosti k problematice osobních ochranných pracovních prostředků se dočtete v článku: „Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) – jak je správně poskytovat.

Vypracování dokumentace BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce musí být vše prokazatelné. Vše musí být zaznamenáno černé na bílém. Právní předpisy sice stanoví, některé konkrétní dokumenty BOZP, které musíte mít. Ale také obecně uvádějí, konkrétně Zákoník práce, že vaší povinností je dokumentovat celý proces prevence rizik.

Ideální tedy je, cokoliv, co z hlediska BOZP provedete, zadokumentovat. Sepsat rizika. Navrhnout k nim opatření. Se vším prokazatelně seznamovat zaměstnance.

Pokud vás problematika dokumentace BOZP zajímá, určitě nevynechejte článek: „Dokumentace BOZP – jaké druhy dokumentů musíte mít?

Školení BOZP

Povinnosti BOZP v pekařství

Zaměstnance musíte školit o BOZP. Konkrétně jim musíte zajistit školení o právních a ostatních předpisech BOZP, které se týkají jimi vykonávané práce a rizik. Přemýšlíte, zda se můžete povinnosti vyhnout? Že váš zaměstnanec je „jen brigádník“ a nedělá rizikovou práci? Pak si ušetřete čas. Školení musí absolvovat každý zaměstnanec, včetně „brigádníků!“

Mezi právní předpisy patří zejména Zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., úz a jeho prováděcí předpisy. Mezi ostatní předpisy BOZP potom patří především návody k obsluze zařízení, bezpečnostní listy k chemickým látkám a technické normy.

Obsah školení stanovuje zaměstnavatel. Periody školení nejsou právními předpisy přesně dány a i jejich stanovení je na zaměstnavateli. Stejně tak musí zaměstnavatel stanovit způsob ověření znalostí školených zaměstnanců. Vše by mělo být prokazatelné, písemné.

Problematika školení byla podrobně rozebrána v tomto článku: „https://bozpforum.cz/2019/06/20/skoleni-bozp-a-hlavni-problemy-pri-jeho-provadeni/

Kontrolní činnosti na úseku BOZP

Z hlediska bezpečnosti musíte všechna zavedená opatření neustále kontrolovat, zda jsou účinná a zda se dodržují. Tedy pokud zaměstnanci řeknete, že má bedny nosit jen pomocí pracovních rukavic, musíte kontrolovat, že se tak skutečně děje. A opět platí, že vše musíte případně prokázat.

Provádějte preventivní, nejlépe každodenní kontroly dodržování BOZP. Zapisujte si je, např. do klasického sešitku. Pište, že vše bylo v pořádku, bez závad nebo konkretizujte, co, kde, kdy a kým bylo porušeno. Co bude učiněno pro to, aby se porušení neopakovalo? Případně vše nechte podepsat jako výstrahu viníkovi.

Jednou ročně musíte zorganizovat na všech pracovištích tzv. „roční prověrku BOZP.“ Zde nelze než doporučit, k provedení této prověrky přizvat nezávislou třetí stranu. Může eliminovat vaši „profesní slepotu“ a otevřít vám oči. I o prověrce musí být doklad.

Revize a kontroly zařízení

Ohledně bezpečného provozu zařízení platí, že vše musí být revidováno a kontrolováno.

Co se týče revizí, zde toho příliš nevymyslíte. Sežeňte si revizní techniky, kterým budete důvěřovat a se kterými budete dlouhodobě spolupracovat. Ona dlouhodobá spolupráce se vyplatí, protože nejnáročnější a nejnákladnější je prvotní zmapování zařízení a provedení prvotních revizí (výchozích, pokud je nemáte). Zejména se poohlédněte po revizních technicích:

 • elektrických zařízení ( zejména instalace, zásuvky, osvětlení, spotřebiče, bleskosvody);
 • plynových zařízení ( zejména plynové rozvody, kotle, plynové ohřívače, plynové přímotopy, sporáky);
 • tlakových zařízení ( zejména kompresory, expanzní nádoby kotlů);
 • zdvihacích zařízení (zejména výtahy, jeřáby).

Revize ale většinou úplně nedostačují. Závazný je pro vás i návod výrobce zařízení.

V návodech se stanoví, mimo jiné, právě i kontrolní činnost a úkony údržby. A ty musíte respektovat. Např. u klimatizační jednotky může být dle návodu výrobce povinné, 1x 2 týdny očistit pylový filtr. U rychlovarné konvice zase jednou týdně provést očištění od vodního kamence. U strojů může být v návodu uveden mazací plán apod.

Proto je nutné návody mít, číst a respektovat! Ke každému zařízení zaveďte deník nebo klidně veďte jeden, komplexní deník kontrol a údržby, do nějž si vše zapisujte.

Kdo musí revize provádět a zajišťovat?

Kdo musí revize provádět, záleží hodně na nájemní smlouvě.

Pro vás je ale podstatné, že jako zaměstnavatelé nesmíte dopustit možné ohrožení.

Takže i v případě, kdy má dle nájemní smlouvy revize elektrických instalací provádět pronajímatel, by mělo být vaší starostí, o tyto revize se starat a chtít vidět revizní zprávy. Jednak, že byly vůbec provedeny a druhak, že jsou bez závad, resp. že zjištěné závady se odstraňují! A pokud je něco špatně, musíte zajistit nápravu nebo v nebezpečném prostoru zkrátka nepodnikat!

Povinnosti na úseku požární ochrany (PO)

I v oblasti požární ochrany, má každý provozovatel obchodu stanovené povinnosti. A není jich úplně málo. Takže postupně.

Kolaudace a projektová dokumentace objektu

V oblasti požární ochrany je velmi důležité, z hlediska celkové požární bezpečnosti objektu, abyste prostor užívali v souladu s kolaudačním rozhodnutím. Tj. prostor, kde prodejna vzniká, musí být kolaudován jako obchodní, případně pro konkrétní druh zboží. Pokud máte sklad, i tento prostor by měl být kolaudován jako sklad s uvedením, co a v jakém množství se může skladovat.

Povinnosti PO - pozor na obchodní centra

S kolaudací úzce souvisí i projektová dokumentace. Ke každému objektu musí být vedena tzv. schválená projektová dokumentace skutečného provedení. To je povinností majitele objektu. Součástí této dokumentace je i tzv. požárně bezpečnostní řešení. Tedy dokument, ve kterém se stanoví podmínky požární bezpečnosti objektu. Pro vás to znamená, že z požárně bezpečnostního řešení zjistíte, kolik má být v prostoru hasících přístrojů, hydrantů, jak jsou vedeny únikové cesty, kde jsou nouzové východy, kde mají být požární hlásiče, zda se smí skladovat vně budovy apod.

I v případě, že jste v nájmu, je pro vás důležité, výše uvedené dokumenty vidět a ideálně je mít v kopiích. Jsou výchozími podklady pro stanovení pravidel požární ochrany!

Zajištění odborné osoby

I pro oblast požární ochrany, musíte zajistit odborníka. Jde o osobu odborně způsobilou v požární ochraně nebo o technika požární ochrany. Liší se jen tím, že prvně jmenovaná, může působit v i pro provozovatele, kteří vykonávají činnosti s vysokým požárním nebezpečím (např. velké chemičky).

Tato osoba vám pomůže s nastavením systému požární prevence a ochrany u vás a se splněním zákonných požadavků.

Začlenění provozovaných činností

Všechny činnosti, které provozujete, musíte začlenit. Kategorie, do kterých se začleňuje, jsou tři:

 • činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí (BZPN);
 • činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (ZPN);
 • činnosti s vysokým požárním nebezpečím (VPN).

I malý obchůdek může vykazovat znaky činností se zvýšeným požárním nebezpečím. S vysokým už dost těžko. Při začlenění záleží např. na hořlavých materiálech v prostoru, jejich druzích a množství, ale také např. na množství osob v objektu ve velikosti a výšce objektu.

Některé činnosti jsou navíc charakteristické tzv. složitými podmínkami pro zásah (SPPZ) hasičů. K těmto činnostem se váží některé další povinnosti.

O začlenění do činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím, musí vzniknout dokumentace.

Vypracování dokumentace požární ochrany

Dle kategorie požárního nebezpečí, do které jsou vaše činnosti začleněny, máte či nemáte povinnost vypracovat dokumentaci požární ochrany. Mezi tuto dokumentaci paří:

 1. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (ZPN, VPN);
 2. Posouzení požárního nebezpečí (VPN);
 3. Požární řád (ZPN, VPN);
 4. Požární poplachové směrnice (ZPN, VPN);
 5. Požární evakuační plán (ZPN + SPPZ, VPN);
 6. Dokumentace zdolávání požární (ZPN + SPPZ, VPN);
 7. Řád ohlašovny požárů (pokud ji zřizujete);
 8. Dokumentace školení požární ochrany (ZPN, VPN);
 9. Požární kniha (BZPN, ZPN, VPN).

Provádění školení o požární ochraně

Pokud provozujete činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, musíte provádět školení o požární ochraně. Zákon toto školení dělí na:

 1. školení PO pro vedoucí zaměstnance;
 2. školení PO pro zaměstnance;
 3. školení PO pro externí zaměstnance;
 4. školení PO pro externí osoby;
 5. školení PO pro osoby, které zabezpečují požární ochranu v době mimopracovní a době sníženého provozu;
 6. odborná příprava zaměstnanců zařazených do funkce preventivní požární hlídky;
 7. odborná příprava preventistů požární ochrany.

Periody školení jsou stanoveny zákonem. Pro vedoucí zaměstnance je to 1 x 3 roky, pro zaměstnance 1 x 2 roky. V případě činností se zvýšeným požárním zatížením, může školení vedoucích provádět jen odborná osoba, školení zaměstnanců potom již proškolený vedoucí zaměstnanec.

Pokud provozujete činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, postačí školení o rizicích, dle zákoníku práce. Toto školení by mělo obsahovat i základní informace a pokyny k požární ochraně.

Preventivní činnost na úseku požární ochrany

Pro prevenci požární ochrany platí obdobné povinnosti, jako pro oblast bezpečnosti, viz výše. Kromě toho musíte provádět preventivní požární prohlídky. Ty provádí odborná osoba nebo jí odborně připravený zaměstnanec, jako tzv. preventista požární ochrany.

Preventivní požární prohlídky se provádějí pro činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nejméně 1 x ročně, pro činnosti se zvýšeným nebezpečím nejméně 1 x 6 měsíců, pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím potom v periodě 1 x 3 měsíce.

I textil umí kvalitně hořet!

O preventivní požární prohlídce se pořídí záznam, zpravidla do požární knihy. V záznamu se uvedou všechna zjištění, neshody, závady, navrhnou se opatření a osoba, která prohlídku provedla stanoví, kdo a do kdy závady odstraní.

Obdobně a v rámci preventivních požárních prohlídek, se provádí i kontrola dokumentace požární ochrany.

Pokud provozujete činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, pro něž jsou stanoveny složité podmínky pro zásah (např. je váš obchod součástí velkého obchodního centra), pak musíte navíc provádět cvičný požární poplach a to nejméně 1 x ročně.

Dále, ale opět záleží na případné nájemní smlouvě, musíte zajistit provádění kontrol provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany (zejména hasící přístroje) a požárně bezpečnostních zařízení (např. požární hydranty, požární dveře, kouřové hlásiče, nouzové osvětlení apod.). Tyto kontroly smí provádět jen osoby s odbornou způsobilostí a provádějí se 1 x ročně.

Další společné povinnosti BOZP a PO při otevření kamenné prodejny

Mezi další, společné povinnosti BOZP a PO při otevření kamenné prodejny patří vybavení pracovišť bezpečnostními a požárními tabulkami.

Zejména označte zákazy, jako např. „Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz kouření“, dále označte požární prostředky a nezapomeňte na kvalitní označení směru únikových cest a označení nouzových východů.

Povinností není málo, ale vhodně zvolený odborník vám s jejich plněním značně pomůže. Problematiku bezpečnosti určitě nepodceňujte a neodsouvejte termíny. Jeden přešlap, může totiž dokonale vaše podnikání zruinovat!

ZANECHAT KOMENTÁŘ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno