Možná jste si všimli, že u některých zaměstnavatelů je zřízena tzv. preventivní požární hlídka. Jakou ale hraje roli v požární prevenci? Kdo ji musí zřizovat? Jaké musejí mít členové znalosti a dovednosti a jaké jsou jejich úkoly? Tak nejen na tyto otázky Vám odpoví tento článek odpoví.

Kdy se preventivní požární hlídka zřizuje?

Základní pravidla pro zřizování a funkci preventivní požární hlídky, jsou stanovena zákonem o požární ochraně.

Preventivní požární hlídku musí zřídit každá podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která provozuje tzv. činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci.

Podmínkou pro zřízení hlídky tedy není jen rizikovost činností a jejich potenciál způsobit požár, ale také přítomnost určitého, minimálního počtu zaměstnanců, tedy tří.

Mezi další případy, kdy je nutno preventivní požární hlídku zřídit, patří případy, kdy tak stanoví nařízení kraje nebo obecně závazná vyhláška. V praxi se tak nejčastěji děje při pořádání veřejných akcí, kterých se účastní větší počet osob.

Co je úkolem preventivní požární hlídky?

Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru:

 • provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob,
 • přivolat jednotku požární ochrany a
 • zúčastnit se likvidace požáru.

Dohled nad dodržováním předpisů o požární ochraně

Co si pod tímto úkolem představit? Každý provozovatel si to vysvětluje trochu jinak. Preventivní požární hlídka by ale zejména měla kontrolovat:

 • dodržování požárního řádu pracoviště, včetně např.:
  • respektování zákazu kouření a manipulace s otevřeným plamenem nebo jinými zdroji zapálení;
  • respektování zákazu vstupu nepovolaných osob;
  • požadavků na úklid apod.;
 • volnost, průchodnost a použitelnost únikových cest a nouzových východů;
 • přístupnost hlavních uzávěrů energií;
 • stav, použitelnost a přístupnost shromaždiště;
 • stav a použitelnost prostředků tísňového volání;
 • stav zveřejněné dokumentace požární ochrany ;
 • stav požárního značení;
 • stav věcných prostředků požární ochrany (např. chybějící pojistka hasícího přístroje, nevyhovující tlak hasícího přístroje apod.);
 • stav požárně bezpečnostních zařízení (např. otevřené požární dveře, nouzové osvětlení signalizující poruchu apod.).

Výše uvedený přehled činností nelze považovat za úplný ani závazný. Vždy je nutno jej přizpůsobit konkrétním podmínkám a pracovištím.

Je však zřejmé, že úkolů není málo. V praxi se bohužel často stává, že členové preventivní požární hlídky jsou ustanoveni jen „formálně.“ Nemají přitom ani dostatečnou odbornou přípravu a především, nemají ani poskytnutý dostatečný časový prostor, pro výkon své funkce ve hlídce.

Zejména technici požární ochrany a odborně způsobilé osoby, by v rámci preventivních požárních prohlídek tento stav měli zjišťovat a při nedostatečných podmínkách členů preventivní požární hlídky pro výkon své funkce, nutit zaměstnavatele k nápravě.

Zcela férové také je, za funkci v preventivní požární hlídce, zaměstnanci poskytnout příplatek ke mzdě či platu.

Preventivní požární hlídka v době požáru

Pokud na pracovišti se zvýšeným požárním nebezpečím dojde k požáru, členové preventivní požární hlídky by měli být těmi prvními, kteří zachovají chladné hlavy, zejména pomohou ostatním osobám evakuovat se z pracoviště a dle potřeby a možností zahájí hašení požáru.

Prioritou je záchrana osob. Ta může spočívat v různých krocích a činnostech, např.:

 • přímá pomoc s evakuací (ústní pokyny, směřování a vedení osob k nouzovým východům apod.);
 • nepřímá pomoc s evakuací (otevření nouzových východů);
 • získání dostatku času (např. uzavření požárních dveří, zahájení hašení požáru apod.);
 • likvidace požáru (pomocí přenosných hasících přístrojů nebo nástěnnými hydranty, případně i dalšími prostředky, jako např. hasící deka nebo prostředky improvizovanými, např. kbelík s vodou);
 • uzavření hlavních uzávěrů energií a vypnutí hlavního vypínače elektrického proudu;
 • přivolání jednotky požární ochrany, na tel. č. 150.

Jakým předpisem jsou úkoly hlídky vymezeny?

V případě činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, musí zaměstnavatel pro pracoviště, kde jsou tyto činnosti provozovány, vypracovat požární řád.

Požární řád je dokument, který upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.

Přílohou požárního řádu jsou mimo jiné pokyny pro činnost preventivní požární hlídky.

Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky vždy obsahují:

 • určení prostor nebo činností, pro které je preventivní požární hlídka zřízena,
 • jmenný seznam členů preventivní požární hlídky,
 • stanovení:
  • úkolů jednotlivých zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky a
  • potřebného vybavení k provedení prvotního zásahu,
 • popřípadě další skutečnosti podle vyhlášky č. 87/2000 Sb., úz – tedy bližší podmínky pro případ provádění svařování na pracovišti.

Kvalifikace členů preventivní požární hlídky

Pro výkon funkce člena preventivní požární hlídky, nejsou, překvapivě, stanoveny žádné zvláštní požadavky na zdravotní způsobilost.

Kvalifikace není ohraničena ani věkem člena nebo získanými praktickými zkušenostmi, ať už z oblasti prevence, hašení či znalosti konkrétního pracoviště.

Jedinou podmínkou je, že člen preventivní požární hlídky musí absolvovat odbornou přípravu. Je tak čistě na zaměstnavateli, koho do funkce člena preventivní požární hlídky pověří a pro koho tedy tuto odbornou přípravu zajistí.

Odborná příprava preventivních požárních hlídek

Požadavky na odbornou přípravu preventivních požárních hlídek jsou stanoveny ve vyhlášce o požární prevenci.

Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek se provádí vždy před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. Pokud jsou činnosti opakujícího se charakteru, pak se odborná příprava provádí nejméně jednou za rok.

Teoretická část odborné přípravy preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení s

 • požárním nebezpečím provozované činnosti,
 • se způsobem
  • vyhlášení požárního poplachu,
  • přivolání jednotky požární ochrany a s
 • poskytnutím pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru.

Praktická část odborné přípravy preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení s

 • rozmístěním a použitím
  • věcných prostředků požární ochrany a
  • požárně bezpečnostních zařízení,
 • se způsobem, podmínkami a možnostmi
  • hašení požárů,
  • evakuace osob, zvířat nebo materiálu.

Kdo může odbornou přípravu preventivní požární hlídky provádět?

Odbornou přípravu preventivní požární hlídky provádí v případě činností se zvýšeným požárním nebezpečím technik požární ochrany a u činností s vysokým požárním nebezpečím potom odborně způsobilá osoba v požární ochraně.

Odborná příprava preventivní požární hlídky je tedy jedním z úkolů požární ochrany, pro který musí zaměstnavatel zajistit odbornou osobu.

Preventivní požární hlídka – na co si dát ještě pozor?

Úkolem preventivní požární hlídky je v případě požáru, mimo jiné, účastnit se na likvidace požáru. V praxi jsou ale zaměstnanci preventivní požární hlídky jen zřídka vybaveni alespoň základními ochrannými prostředky pro takovou činnost. Zaměstnavatelé tyto případy mimořádných událostí vůbec neuvažují v hodnocení rizik.

Co když se ale při hašení člen preventivní požární hlídky zraní? Popálí? Nadýchá se kouře? Odpovědnost bude dost možná právě na zaměstnavateli, protože neposkytl dostatečné OOPP, zejména oděv a dýchací přístroj.

Pak je zde možnost, vnitřním předpisem, např. požárním řádem, jasně vymezit úkoly preventivní požární hlídky a hašení jim doslova zakázat. Jak se ale k takové situaci postaví pojišťovna, která bude mít hradit milionové škody na vyhořelém objektu a technologiích? Bude se jí líbit, že zaměstnavatel hlídce zakázal hašení požáru, přestože je toto hlídce uloženo zákonem? Pravděpodobně vůbec nebude!

Pokud je tedy hlídka zřízena, je nutno počítat s tím, že se její členové v případě požáru budou účastnit likvidace požáru. A pro tuto situaci je nutné členy řádně odborně připravit a vybavit potřebnými pomůckami a osobními ochrannými pracovními prostředky!

A jak je tomu u vás?

Jsou na vašich pracovištích zřízeny preventivní požární hlídky? Podělte se do komentářů pod článkem, jak si jejich členové při provádění prevence vedou. Dostávají za funkci příplatek? A mají pro její výkon vůbec dostatek času?

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře