Řízení firemních vozidel patří dlouhodobě k velmi rizikové činnosti. V roce 2018 došlo k téměř 30 000 evidovaným dopravním nehodám se zraněním nebo usmrcením osob. Zranění při dopravní nehodě samozřejmě může být hodnoceno jako pracovní úraz. Každý zaměstnavatel, který provozuje firemní vozidla, by tak měl přijmout jistá preventivní opatření, aby možné negativní důsledky omezil na minimum. Tento článek podrobně pojednává o možných rizicích pro řidiče firemních vozidel a o opatřeních, proti negativnímu působení těchto rizik a může tak sloužit jako doporučení zaměstnavatelům.

Tento článek je zaměřen zejména na řidiče firemních osobních vozidel. Řidiči nákladních vozidel mají přeci jen svá specifika a jsou na ně kladeny další, přísnější požadavky bezpečnosti.

Obsah

Možné příčiny vzniku dopravních nehod způsobených řidiči firemních vozidel

Některé nehody může způsobit přímo řidič, vznik jiných naopak nedokáže ovlivnit. Každá dopravní nehoda však může mít fatální následky. Proto se dopravním nehodám a možnostem, jak se jim vyhnout, budeme věnovat nejvíce. Nejprve tedy ty, které může způsobit přímo váš řidič – zaměstnanec.

Dopravní nehoda - převrácené vozidlo
Dopravní nehoda – převrácené vozidlo

Vznik nehody pro neodpovídající zdravotní stav řidiče

Vždy, než firemní vozidlo svěříte zaměstnanci, je nutné si u tohoto zaměstnance ověřit zdravotní způsobilost.

Řidiči firemních vozidel v praxi řídí vozidla v několika režimech:

 1. zaměstnanec firemní vozidlo řídí jen příležitostně
  • postačí běžná pracovnělékařská prohlídka v periodách dle kategorizace prací, popř. jiných rizik ohrožení zdraví;
 2. zaměstnanec řídí firemní vozidlo jako obvyklou součást výkonu práce;
  • jde o tzv. riziko ohrožení zdraví a toto musí být uvedeno v žádosti o pracovnělékařskou prohlídku;
  • pracovnělékařskou prohlídku musí provádět smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb – nepostačí zde prohlídka od „obvodního“ lékaře;
  • pracovnělékařská prohlídka se provádí v periodě 1x za 6 let, po dovršení 50 let věku 1x za 4 roky, a to při výkonu prací v kategorii 1 nebo 1x za 4 roky, po dovršení 50 let věku 1x za 2 roky, a to při výkonu prací v kategorii 2 až 4;
 3. zaměstnanec do místa výkonu práce přepravuje další osoby;
  • platí stejné požadavky, jak uvedeno v bodě 2. výše;
 4. zaměstnanec řídí řidič vozidlo a při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré nebo modré a červené barvy;
  • řidič se musí podrobit zvláštní lékařské prohlídce;
  • o lékařské prohlídce musejí být vyhotoveny samostatné doklady, dle zvláštních právních předpisů, kterými jsou prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel;
  • lékařská prohlídka se provádí 1x 2 roky, po dovršení 50 let věku 1x ročně;
 5. zaměstnanec, u nějž je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě
  • platí stejné požadavky, jak uvedeno v bodě 4. výše.

Z výše uvedeného plyne, že ke každému řidiči musíte mít jasný doklad – lékařský posudek, ze kterého plyne zdravotní způsobilost zaměstnance k dané práci, resp. přímo k řízení.

Bez ověření zdravotní způsobilosti je možné, že řízením vozidla pověříte řidiče, který má např. významnou oční, nemoc středního ucha, závažné srdeční arytmie a jiné nemoci a vady, které vylučují zdravotní způsobilost k řízení.

Bez ohledu na výše uvedené platí, že každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění a dovršila věku 65 let, se musí podrobit lékařské prohlídce. Tato lékařské prohlídka se provádí mimo režim zaměstnavatele.

Zaměstnavatel by si však u zaměstnanců, kteří jsou starší 65 let věku, měl provedení této prohlídky pohlídat.

Dočasná zdravotní indispozice a nadměrná únava

Nemusí jít o zdravotní vadu či nemoc trvalého charakteru, ale jen o dočasnou zdravotní indispozici, která způsobí dopravní nehodu. Ať už jde o chřipku a s ní související bolest hlavy, která způsobí nepozornost nebo jen nadměrnou únavu.

Zaměstnanci – řidiči firemních vozidel, by měli mít jasné signály, že v těchto stavech není řízení vozidla žádoucí.

Neřiďte, pokud máte horečky
Neřiďte, pokud máte horečky

Rozhodně není žádoucí, abyste řízením vozidla pověřili zaměstnance, o němž je známo, že jej nedávno zasáhla silná emoční rána. Tou může být například úmrtí v rodině nebo rozvod.

Co se týče nadměrné únavy a to zejména způsobené nedostatečným spánkem, s tím může zaměstnavatel jen dost těžce bojovat. Pokud je to jen trochu možné, je ideální pracovní cesty neplánovat zbytečně na brzké ranní hodiny. Nevyžadovat řízení po zaměstnancích, kteří pracují ve dvanáctihodinových směnách a kteří předchozí směnu vykonávali práci přes čas. A samozřejmě zaměstnance poučit o nutnosti řádného odpočinku a o nevhodnosti řídit v době odpočinku vozidlo mimo pracovní poměr.

Není vůbec ideální, pokud se váš zaměstnanec ve 2 ráno vrátí z Chorvatska a v 6:00 má vyrazit na 300 km dlouhou pracovní cestu. Komunikujte se svými zaměstnanci. Předcházejte tak společně dopravním nehodám!

Alkohol a jiné návykové látky

Zaměstnavatel nesmí v žádném případě tolerovat zaměstnance, kteří řídí pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Při sebemenším podezření, je nutno zakročit. Řešením může být provedení orientační dechové zkoušky nebo testu na drogy.

Vyzkoušet a zaměstnancům doporučit můžete rovněž alkohol – kalkulačku, která napoví, jak dlouho po požití se ještě nevyplatí usedat za volant.

Nerespektování bezpečnostních přestávek

Přestože si to spousta řidičů neuvědomuje, tak i pro řidiče firemních vozidel kategorie M – tedy osobních, k jejichž řízení dostačuje řidičské oprávnění skupiny B, platí povinnost dodržovat bezpečnostní přestávky při řízení.

Řidič nesmí překročit maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny. Za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut.

Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení,

Během bezpečnostní přestávky nesmí řidič vykonávat žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat. Bezpečnostní přestávka nesmí být poskytnuta na začátku a na konci pracovní doby.

Pozor. Často se chybuje v tom, že řidiči firemních vozidel vedou knihu jízd, která slouží primárně pro finanční a daňové účely. Z pohledu bezpečnosti práce však řidič musí vést v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek. Ta samozřejmě může být součástí knihy jízd. V praxi ale často řidiči osobních vozidel v knize jízd neevidují právě dobu jízdy.

Podstatné je, aby byl řidič schopen v případě dopravní nehody prokázat, že neřídil déle než 4,5 hodiny a to včetně přerušení řízení na dobu kratší 15 min nebo stání v kolonách.

Vznik nehody pro nedostatečnou odbornou způsobilost řidiče

Zaměstnanec, řidič, svou odbornou způsobilost prokazuje zejména řidičským oprávněním. Z pozice zaměstnavatele je samozřejmě vhodné, vždy si ověřit, že zaměstnanec skutečně řidičské oprávnění má a dle potřeby provádět průběžné namátkové kontroly. Přeci jen, bodový systém se má stále zpřísňovat a přijít o řidičské oprávnění není zase až tak složité.

Kromě nutnosti vlastnit řidičské oprávnění, je ale zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům také školení o právních a ostatních předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Těmito předpisy jsou zejména:

 • návod k obsluze a údržbě firemního vozidla;
 • místní provozní bezpečnostní předpis, kterým zaměstnavatel upravuje bezpečnost provozu dopravních prostředků;
 • bezpečnostní listy k nebezpečným chemickým látkám a směsím, které souvisejí s obsluhou vozidla (pohonné hmoty, olej, nemrznoucí směs apod.);
 • seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků.

Rozhodně nemusí být na škodu, provádět školení také o dopravních předpisech upravujících pravidla provozu na pozemních komunikacích a jejich změnách.

Školení může provést zaměstnavatelem pověřená osoba. Ideální může být kombinace vedoucího zaměstnance a osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP. Školení by mělo být ukončeno ověřením znalostí školených zaměstnanců. Dle vyhodnocení rizik je nutné školení opakovat. Doporučená perioda by neměla být delší dvou let.

Než firemní vozidlo zaměstnanci svěříte, vždy se přesvědčte, že je opravdu schopen vozidlo bezpečně řídit. Zejména ve vtahu k automatické a manuální převodovce.

Velmi vhodné je řidiče seznámit a zdůraznit jim:

 • jaké palivo do vozidla tankovat;
 • jak se otevírá palivová nádrž (některá vozidla mají pojistky);
 • jak se řadí zpátečka;
 • jak se rozsvěcují jednotlivá světla vozidla;
 • jak se nastavuje poloha sedačky a volantu;
 • jak se nastavují zpětná zrcátka (ve smyslu způsobu ovládání).

Vznik nehody pro nerespektování dopravních předpisů řidičem

Nepřizpůsobení rychlosti jízdy
Nepřizpůsobení rychlosti jízdy

Velká spousta řidičů nerespektuje dopravní předpisy – to je zkrátka fakt. A nejde přitom jen o rychlost jízdy, ale i další, stejně důležitá opatření. Zastavení na STOPce, bezpečné předjíždění, nepřejíždění plné čáry, dávání znamení o změně směru jízdy a další.

Jak ale řidiče donutit předpisy respektovat?

Prakticky nijak. Kontrolu dodržování pravidel silničního provozu zajišťuje policie ČR a není tedy v gesci a moci zaměstnavatele.

Nepřímo může pomoci např.

 • vybavení vozidla GPS sledovacím zařízením, které dokáže rovněž vyhodnocovat rychlost jízdy;
 • vybavení vozidla palubní kamerou, která bude rovněž zaznamenávat chování řidiče a provádění namátkových kontrol těchto záznamů.

Nepřímo může pomoci i označení vozidla nápisem: „Jsem dobrý řidič? Napiš / zavolej + kontakt.“ Pokud se na jednoho a téhož řidiče začne valit hromada oznámení o jeho arogantní a nebezpečné jízdě, asi to bude něco znamenat.

Přečtěte si také o tom, co dělat, pokud váš kolega řidič porušuje dopravní předpisy a vy jste nuceni s ním při práci jezdit.

Vznik nehody pro nevěnování se plně řízení vozidla

Nevěnování se plně řízení vozidla je rovněž porušením dopravních předpisů. Ale v posledních letech natolik významným a častým porušením, že si zaslouží pár slov navíc.

Nevěnování se plně řízení vozidla může být způsobeno např.:

 • telefonováním;
 • sledováním nebo obsluhou jiného zařízení (navigace, mobil, tablet, mp3 přehrávač atd.);
 • pitím;
 • jídlem;
 • kouřením;
 • manipulací s nákladem.

Riziko nevěnování se plně řízení vozidla lze částečně omezit. Zejména vhodnou výbavou a úpravou interiéru vozidla.

Vozidlo vybavit handsfree sadou pro telefonování. Pokud není navigace integrována přímo na palubní desce, instalovat dodatečné navigační zařízení a to vhodným způsobem, aby nebránilo ve výhledu řidiče. Nemusí jít přímo o zařízení, postačit může držák na firemní mobilní telefon s instalovanou navigační aplikací. Pokud je to možné, u navigace vždy ponechte aktivní funkci zákazu ovládání za jízdy. V případě, kdy vozidlo navigací nevybavíte věřte, že zaměstnanec bude k navigování využívat svůj mobilní telefon. A to jen zvyšuje šance na nevěnování se plně řízení vozidla.

Dále je vhodné řidičům zakázat ve vozidle kouřit. Porušení tohoto zákazu lze snadno ověřit tzv. čichovou zkouškou. Žhavík, který spadne řidiči za košili, se snadno stane příčinou dopravní nehody. Ani jídlo a pití nepatří za volant. Řidič by měl vždy bezpečně zastavit a teprve poté se občerstvit. Zaměstnance je o tomto vhodné poučit.

Co se týče nákladu. Často se stává, že je řidič nucen nečekaně „dupnout“ na brzdu a náklad, který si položil na sedadlo spolujezdce, se rozsype všude po vozidle. Řidič jej pak začne za jízdy sbírat, uklízet a dopravní nehoda je na světě. Řešení je snadné. Vybavit vozidlo vhodným úložným prostorem, např. pořadačem, přihrádkami, bednami apod., které jsou řádně zajištěny. Poučit zaměstnance o nutnosti ukládat veškerý náklad do nákladového prostoru vozidla (kufru). Obecně platí, že veškerý náklad musí být zajištěn tak, aby neohrožoval řidiče a ani ostatní cestující.

Vznik dopravní nehody pro špatný výhled řidiče z vozidla

Do firemního vozidla nepatří nejrůznější ozdoby, vlajky, kříže, přívěšky, ale ani vonné stromečky, které by omezovaly výhled řidiče. Všechna přídavná zařízení, jako např. navigace, palubní kamery nebo držáky na mobilní telefony musejí být vždy instalovány tak, aby výhledu nebránili.

V zimě hrozí namrznutí či zasněžení oken vozidla a tím omezení výhledu. Proto každé vozidlo vybavte sadou na odstranění těchto nepříznivých vlivů. Poučte zaměstnance o nutnosti očistit všechna okna vozidla. Nejen přední, ale i boční a zadní.

K dobrému výhledu samozřejmě patří také správné nastavení zpětných zrcátek. Před každou jízdou si jejich natavení řádně zkontrolujte a přizpůsobte!

Vznik dopravní nehody pro oslnění řidiče

Řidičům riziko oslnění a tím přehlédnutí důležité situace a následný vznik dopravní nehody zcela jistě hrozí. Pravděpodobně nejhorší je situace v zimních měsících. Jestliže je povrch pokryt čerstvým, sytě bílým sněhem a k tomu svítí ostré slunce jen nízko nad horizontem, je riziko asi největší.

Jako opatření poslouží vhodné sluneční brýle pro řidiče, poskytnuté v režimu osobních ochranných pracovních prostředků.

Riziko oslnění řidiče nízkým sluncem
Riziko oslnění řidiče nízkým sluncem

Další rizika pro řidiče firemních vozidel

Nejsou to jen dopravní nehody zaviněné přímo řidičem, ale i celá řada dalších rizik, která mohou vaše zaměstnance při řízení vozidla ohrozit. V dalších kapitolách se na ně podíváme blíže a zejména na možnosti ochrany před nimi.

Dopravní nehoda zaviněná jiným účastníkem provozu

Jedete a z ničeho nic, vozidlo, které jede proti vám v protisměru, přejede jen pár metrů před vámi do vašeho pruhu. Ať jste sebelepším řidičem, srážka je naprosto nevyhnutelná! Bohužel, tato situace a mnohé další, nejsou na silnicích ničím výjimečným.

Proti některým nehodám se řidič opravdu bránit nemůže. Pokud se sejdou okolnosti, neuděláte nic. Ale. Ne vždy je situace až natolik bezvýchodná. V některých případech přeci jen šance na záchranu existují.

UPOZORNĚNÍ! VIDEO OBSAHUJE EXPLICITNÍ NÁSILÍ.
VIDEO NENÍ VHODNÉ PRO OSOBY MLADŠÍ 18 LET A OSOBY SLABŠÍ POVAHY!
Video je zde umístěno čistě z důvodu prevence a pro vzdělávací účely.

https://youtu.be/Y1cY8kNp4_0?t=13
Podívejte se, jak rychle může vzniknout vážná dopravní nehoda

Podmínkou ale je, že řidič respektuje následující opatření:

 • plně se věnuje řízení vozidla;
 • dodržuje si dostatečný rozestup mezi vozidly;
 • dodržuje maximální povolenou rychlost;
 • rychlost přizpůsobuje stavu vozovky a mikroklimatickým podmínkám;
 • řidič drží volant správným způsobem (tři čtvrtě na tři).

Své schopnosti znáte, ale nepřeceňujte schopnosti ostatních řidičů!

Riziko sražení řidiče jiným dopravním prostředkem

Extrémně rizikovou situací se stává chvíle, kdy je řidič nucen z vozidla za provozu vystoupit na pozemní komunikaci. Může stačit jen chvilička a řidiče může smést jiné, projíždějící vozidlo.

Používejte reflexní vestu!

Z tohoto důvodu je důležité, dle možností, zastavit vozidlo co nejbezpečněji a co nejdále od okraje pozemní komunikace. Ne vždy to však možné je. Pro tyto případy by řidič měl okamžitě rozsvítit výstražná světla. Dále si obléct reflexní vestu. Reflexní vestu by měl řidič mít v dosahu ze svého sedadla. Zcela ideální je, aby řidič z vozidla vysedal s již oblečenou reflexní vestou.

Pokud k tomu není důvod, řidič by se neměl mezi vozidlem a pozemní komunikací zdržovat déle, než je nezbytně nutné. Pokud to nutné je, např. z důvodu výměny ušlého kola, pak je nezbytně nutné místo odstavení vozidla řádně označit výstražným trojúhelníkem. Trojúhelník se umísťuje nejméně 50 m za vozidlo a na dálnici nejméně 100 m.

Umísťujte výstražný trojúhelník zodpovědně a dostatečně daleko za vozidlo!

Pro tyto případy lze doporučit, firemní vozidla vybavit dodatečným zařízením – světelným majákem. Ten dokáže ještě lépe, než výstražný trojúhelník, upozornit projíždějící řidiče na vzniklé nebezpečí.

Na dálnicích a rychlostních komunikacích, nelze jinak než doporučit, zaměstnancům zakázat výměnu kol či jiné opravy vozidel, kdy by se museli pohybovat v blízkosti nebo dokonce na pozemní komunikaci. Tyto situace řešit prostřednictvím havarijní služby.

Dopravní nehoda vzniklá srážkou se zvěří

Podobně, jak výše popsáno, nelze srážce se zvěří zabránit vždy. Největší rizika hrozí při jízdě za tmy, zejména ve večerních hodinách a při průjezdu lesními úseky nebo úseky, úseky, kde jsou kolem silnice keře a dále úseky přes pole, kde chybí val či příkop.

Respektujte stejná opatření, jako ta k omezení rizika vzniku dopravní nehody způsobená jiným řidičem, viz výše. Navíc, pokud jedete v rizikový čas na rizikovém místě, snižte rychlost na maximálně 80 km/hod – tím srážku se zvěří značným způsobem omezíte.

Řidiči firemních vozidel často spěchají, zejména, pokud jedou pozdě k večeru nebo v noci před koncem směny. Organizujte práci tak, abyste toto riziko minimalizovali.

Pamatujte na to, že srážka se zvěří není jen o tom, že usmrtíte sražené zvíře. Ale srážka např. s divočákem, to je jako narazit do kusu betonu. Může to stát život vás, vaše spolucestující, ale i ostatní účastníky provozu – např. protijedoucí vozidla!

Dopravní nehoda vzniklá nevhodným technickým stavem vozidla

Nemusí jít přímo o selhání brzdového či řídícího systému. Často stačí jen červená či oranžová kontrola na palubní desce, která se rozsvítí v nesprávný okamžik.

Co ale dělat, aby se takové nehodě předešlo?

Jisté povinnosti má jak řidič, tak i zaměstnavatel.

Zaměstnavatel zejména musí zajišťovat pravidelné technické prohlídky vozidla včetně měření emisí, vyžadovaných zákonem. Dále by měl zajišťovat servisní prohlídky, dle harmonogramu výrobce vozidla. A v neposlední řadě by měl pružně reagovat na zjištění ze strany řidiče a okamžitě řešit odstranění vzniklých závad.

Zaměstnavatel musí řidiče seznámit s návodem k obsluze a údržbě vozidla, který zcela jistě obsahuje i kapitolu: „Kontrola vozidla před jízdou.“ A zde se již přesouváme k samotnému řidiči.

Hlídejte si vzorek svých pneumatik
Hlídejte si vzorek svých pneumatik

Ano. Každý řidič by měl v souladu s návodem výrobce provést před každou jízdou kontrolu vozidla. Rozsah může být různý a opravdu záleží na výrobci. O takové kontrole, pro její následné prokázání, je ideální provést záznam. Ať už do knihy jízd nebo jiného dokumentu či jiným prokazatelným způsobem.

Řidič by si měl být zejména jistý, že vozidlo má v řádném stavu pneumatiky, řízení, brzdový systém, funkční osvětlení a jeho čistotu, provozní kapaliny a že má řidič dostatečný výhled z vozidla, včetně řádně nastavených zpětných zrcátek. K tomu je vhodné ověřit čitelnost registračních značek vozidla.

Rizika při údržbě vozidla

Nespoléhejte na znalosti z autoškoly. Trénujte své zaměstnance v základní údržbě vozidel.

Při běžné údržbě vozidla, pomineme-li dříve popsané riziko sražení řidiče projíždějícími vozidly, zásadní rizika nehrozí.

Podstatné je, aby řidič věděl, co dělá. Tedy musí být zaměstnavatelem řádně seznámen s návodem k obsluze a údržbě vozidla a tento návod musí mít při řízení u sebe. Pokud si i tak není jistý, jak úkon údržby správně provést, měl by mít v zaměstnavateli oporu.

Řidiči firemních vozidel si zaslouží dostatečné školení nejen o bezpečnosti provozu, ale také o bezpečnosti při provádění údržby vozidla na cestách. Zajistěte jim ho.

Při údržbě vozidla hrozí zejména riziko odření si rukou či popálení se. Tato rizika pomohou řešit vhodné pracovní rukavice. Ty by měly být samozřejmou součástí výbavy každého vozidla.

Další doporučení pro zaměstnavatele

Řidiči firemních vozidel jsou zaměstnanci, jako každí jiní. A proto i za jejich bezpečnost odpovídá zaměstnavatel. A to by měl mít stále na paměti. Platí zde: „Důvěřuj, ale prověřuj.“

Přehled o vozidlech

Zaměstnavatel musí vědět, jaká vozidla provozuje. Ideální je mít zavedenou evidenci vozidel. Evidence může obsahovat zejména následující údaje:

 • značka vozidla;
 • typ vozidla;
 • registrační značka;
 • VIN kód;
 • termín poslední STK;
 • termín příští STK;
 • termín měření emisí;
 • informace o termínech údržby a servisních prohlídek.

Správně vedená evidence vozidel vám pomůže nejen efektivně řešit údržbu a servis vozidel, ale také řešit nastalé mimořádné události.

Přehled o řidičích a řízení

Evidence řidičů je stejně důležitá, jako evidence vozidel. Zejména by měla obsahovat:

 • jméno a příjmení řidiče;
 • termíny lékařských prohlídek;
 • informace o ŘP (ideálně i s datem platnosti);
 • termíny školení o právních a ostatních předpisech BOZP;
 • informace o přiděleném vozidel;
 • informace o aktuální pracovní cestě (v případě nehody, uložení sankce je důležité mít možnost prokázat, kdo v daný okamžik vozidlo řídil nebo měl svěřené).

Pojištění vozidel

Havarijní pojištění firemních vozidel by mělo být zcela samozřejmé. Nezapomínejte, že zaměstnanec odpovídá za škodu do výše 4,5 násobku své mzdy!

Lékárnička první pomoci

Pokud všechna opatření selžou a přesto dojde k dopravní nehodě se zraněním nebo se jen váš zaměstnanec – řidič, dostane do situace dopravní nehody, pak je důležité, aby měl k dispozici vhodnou lékárničku první pomoci. Vybavení lékárničky zdravotnickými prostředky je stanoveno vyhláškou.

V poslední době se hodně diskutovalo, zda je nutné lékárničky pravidelně, po datu expirace, obměňovat. Policie ČR ztratila možnost, uložit řidiči, který má vozidlo vybavené lékárničkou první pomoci s prošlým datem expirace sankci. To ovšem neznamená, že prostředky první pomoci není nutné udržovat v odpovídajícím a funkčním stavu!

Není od věci autolékárničku doplnit o některý další zdravotnický materiál. Zejména se mohou hodit kvalitní hotové tlakové obvazy nebo turniketové škrtidlo. Počítejte s tím, že v lékárničce za 150 Kč je opravdu jen ten nejlevnější materiál a tomu odpovídá i kvalita.

Lékárničku první pomoci mějte vždy při ruce! Nikdy ne zaházenou nákladem nebo jinými věcmi. Ideálně dosažitelnou ze sedadla řidiče.

Řidiči firemních vozidel často neznají dostatečně zásady poskytování první pomoci. Zajistěte jim proto vhodný a především praktický kurz první pomoci!

Osobní ochranné pracovní prostředky pro řidiče

Řidiči firemních vozidel by měl mít vždy k dispozici následující osobní ochranné pracovní prostředky:

 • brýle proti oslnění;
 • reflexní vesta;
 • pracovní rukavice.

Nezapomeňte OOPP řidičům řádně poskytnout, ideálně proti podpisu, abyste měli k dispozici důkaz o předání.

Doporučení na doplňující výbavu vozidla

Povinná výbava vozidla je jasně daná zákonem a není třeba nad ní dlouze diskutovat. Patří do ní zejména.

 • prostředky pro opravu defektu;
 • prostředky pro opravu osvětlení;
 • výstražný trojúhelník;
 • reflexní vesta;
 • lékárnička první pomoci.

Kromě ní ale může být velmi vhodné, každé firemní vozidlo dovybavit následujícím:

 • výstražným světelným majákem;
 • teplou přikrývkou (pro případ dlouhého stání v zimě);
 • tažným lanem nebo tyčí;
 • reflexními vestami pro spolucestující;
 • hasícím přístrojem;
 • alkohol testerem;
 • baterkou;
 • sněhovými řetězy;
 • lopatkou.
I v Česku se můžete dostanete do situace, kdy vám sněhové řetězy umožní pokračovat v jízdě

Také nezapomínejte, aby každé vozidlo bylo vybaveno záznamem o dopravní nehodě pro pojišťovnu. Velmi žádoucí může být, zaměstnance zaškolit o vyplňování tohoto záznamu. Není to úplně snadné, zejména ve velkém stresu při dopravní nehodě.

Dle možností je samozřejmě vhodné, každou dopravní nehodu zadokumentovat fotograficky nebo rovnou pořídit video jako důkazní materiál pro případné šetření PČR.

Kontrolujte, zda řidiči firemních vozidel plní BOZP

Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek.

Provádějte z pozice zaměstnavatele nebo vedoucího zaměstnance namátkové kontroly dodržování povinností ze strany řidičů a to včetně vedení knihy jízd!

U nových zaměstnanců, pokud máte odvahu, absolvujte zkušební jízdu. Z ní možná poznáte, zda dotyčnému firemní vozidlo svěřit či raději ne.

Co by měli řidiči firemních vozidel by měli ještě vědět?

Hudba být může, vždy však přiměřeně nahlas. Je nutné vnímat okolní zvuky. Zvuk motoru, zvuk blížící se sanitky, hasičů, policie nebo troubení ostatních účastníků provozu. Nikdy si při řízení nepouštějte hudbu do sluchátek!

Častý nešvar, zejména řidičů – kuřáků je, vyhazování nedopalků za jízdy z vozidla. Za jízdy nesmí být z vozidla nic vyhozeno! Buďte ohleduplní vůči ostatním účastníkům provozu a také vůči přírodě!

Telefonovat za jízdy je možné, avšak pouze za pomoci hands free sady. Telefonní hovor by však měl být výhradně pracovní a pokud možno co nejstručnější. Dlouhé konferenční a obchodní hovory si nechte do kanceláře. Zcela ideální potom je, před každým hovorem bezpečně zastavit.

Světla používejte dle předpisů. Pozor na denní svícení za snížené viditelnosti nebo např. v tunelu. Mlhová světla používejte jen při mlze, hustém sněžení nebo dešti.

Při tankování pohonných hmot, zejména benzínu, vždy používejte jednorázové sáčkové rukavice a stůjte v takové vzdálenosti od stojanu, abyste nevdechovaly uvolněné výpary. Benzín je karcinogenní látkou (rakovinotvornou)! Nafta je z karcinogenity podezřelá.

Jen málo kdo si uvědomuje, že nafta je rakovinotvornou látkou. Používejte při tankování jednorázové rukavice!

Blíží se zima. Období sněhu a námraz. Odpovědný řidič očistí od sněhu a ledu celé vozidlo, včetně střechy a všech okýnek. Neohrožujte zbytečně ostatní účastníky provozu!

Nezbývá, než popřát mnoho bezpečných kilometrů!

Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
Vít Dvořáček

Poznámka k Formulářům o DN: v případě firemních vozidel se sice jedná o majetek třetí osoby, ale zároveň jde o přímého účastníka střetu. Platí tak zde výjimka ze zákona: policii je nutné přivolat k dopravní nehodě, jestliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, ovšem s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě, nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle. Ovšem ve firemních předpisech může být zakotvena povinnost policii volat (což zhusta bývá). A pak holt nezbývá než to udělat kvůli případným sankcím.